Thursday, July 27, 2023

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Ikalawang kongreso ng Christians for National Liberation-Negros, inilunsad

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 27, 2023): Ikalawang kongreso ng Christians for National Liberation-Negros, inilunsad (Second congress of Christians for National Liberation-Negros, launched)
 

July 27, 2023

Nagtipun-tipon ang mga rebolusyonaryong lider ng simbahan, mga pari, pastor, mga relihiyosong lalaki at babae at mga laykong taong-simbahan sa isla ng Negros kamakailan para sa ikalawang kongreso ng Christians for National Liberation (CNL)-Negros. Binuo ng kongreso ang taktikal na plano ng CNL sa rehiyon at naghalal ng panrehiyong konseho at mga upisyal. Inihalal ng CNL-Negros si Ericson Buglas bilang tagapangulo.

Ipinagbunyi nila ang matagumpay na pagtitipon, na ginanap “sa harap ng mapanlinlang na iskema at kontra-rebolusyonaryong opensiba ng rehimeng US-Marcos Jr.”

Ayon kay Buglas, napagtibay ang pagkakaisa ng mga delegado ng kongreso sa pag-aaral ng pambansa at panrehiyong panlipunang sitwasyon at pagtatalakay sa mga naging kaisahan at Limang Puntong Programa ng CNL na nabuo noong Setyembre 2022 sa ika-9 nitong Pambansang Kongreso.

Nilaman ng pambansang programa ng CNL ang: 1. Konsolidahin at palawakin ang ating hanay; 2. Lumahok at suportahan ang armadong pakikibaka; 3. Lumahok sa anti-pasista, anti-pyudal na kilusang masa at parlamentaryong pakikibaka; at itulak ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) at NDFP; 4. Himukin ang pamunuan ng institusyunal na simbahan para suportahan ang pambansa demokratikong rebolusyon at talikuran ang pagsuporta sa mga reaksyunaryo; at 5. Pakilusin ang internasyunal na network para suportahan ang pambansa demokratikong rebolusyon.

Nagtapos ang naturang kongreso sa pagkilala at pagbibigay-pugay ng CNL-Negros sa mga martir ng rebolusyonaryong kilusan na nag-alay ng kanilang buhay at dugo para sa pagsusulong pambansang pagpapalaya sa pamamagitan ng rebolusyonaryong liturhiya.

Matatandaang noong Enero 19, iniulat ng CNL-Negros ang pagdaraos ng isang kumperensya ng mga kasapi nito. Dumalo sa sikretong pagtitipon ang mga rebolusyonaryong Kristyano mula sa iba’t ibang simbahan, denominasyon, kongregasyon at institusyon sa isla.

Ang CNL ay isang lihim na organisasyon na kumakatawan sa mga rebolusyonaryong taong-simbahan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Itinatag ito noong Agosto 1972.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/ikalawang-kongreso-ng-christians-for-national-liberation-negros-inilunsad/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Close to 100,000 Filipino fall victim to human rights violations in Marcos first year

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 27, 2023): Close to 100,000 Filipino fall victim to human rights violations in Marcos first year
 

July 27, 2023

Marcos closed his first year in office with almost 100,000 victims of human rights violations, ranging from extrajudicial killings to threats and intimidation.

This was the content of Ang Bayan’s Special Report, published on the CPP website last July 24, the same day that Ferdinand Marcos Jr delivered his second State of the Nation Address. This number does not include extrajudicial killings committed under the bogus war against drugs.

“There has been no change in form and substance of Ferdinand Marcos Jr’s campaign of suppression from those of his predecessors,” the report declared. It said Marcos’ first year was marked by “unabated counterinsurgency war in the countryside, taking the form of focused military operations, barrio occupations, bombings and forced civilian ‘surrenders’.”

“In fact, Marcos intensified the AFP’s rampage by declaring its intention to “decimate” what it claims are “remnants” of the revolutionary movement in the country.”

Using data from reports submitted by units of the people’s army and people’s organizations, AB was able to record 94,448 victims of human rights violations in 954 separate cases. This translates to two victims per day from June 30, 2022 to June 30 this year. Incidents were highest last October 2022 with the AB logging 117 cases.

According to the report, the Marcos regime committed numerous and repeated human rights violations in all regions across the country:103 people were extrajudicially killed, at the rate of 9 people murdered each month in the past 12 months, mainly during the course of its brutal anti-people counterinsugency campaign
  • 95 people were tortured
  • 97 were abducted with some surfaced as prisoners, others as killed-in-action in fake encounters
  • 88 were physically assaulted, some resulting in serious injuries
  • 202 were illegally arrested and detained
  • 1,405 suffered coercion
  • 45,266 victims of forced evacuation and dislocation
  • 26,240 victims of threats, harassment and intimidation
Comparing records from various regions, AB was able to record the most number of cases in the Negros Island, followed by Southern Tagalog and Bicol. It should be noted, however, that the report is incomplete as numerous fronts have not been able to submit their data due to intense AFP combat operations.

Ang Bayan is the CPP’s official newspaper. The full report is available here. (CPP Information Bureau)

https://philippinerevolution.nu/angbayan/close-to-100000-filipino-fall-victim-to-human-rights-violations-in-marcos-first-year/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Mga detenidong pulitikal sa Negros at Metro Manila, nag-ayuno bilang protesta kasabay ng SONA ni Marcos Jr

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 26, 2023): Mga detenidong pulitikal sa Negros at Metro Manila, nag-ayuno bilang protesta kasabay ng SONA ni Marcos Jr (Political detainees in Negros and Metro Manila fasted in protest in conjunction with Marcos Jr.'s SONA)
 

July 26, 2023

Mahigit 100 detenidong pulitikal sa isla ng Negros at 29 sa Bicutan sa Metro Manila ang naglunsad ng 24-oras na pag-ayuno bilang protesta sa SONA ni Ferdinand Marcos Jr. Sa tinaguriang protestang 24/24, iginiit nila ang pagtigil sa ekstra-hudisyal na mga pamamaslang ng militar at iba pang pwersa ng estado sa mga aktibista at sibilyan sa ngalan ng kampanyang ng kontra-insurhensya.

Panawagan ng mga detenido sa Negros ang kagyat na pagpapalaya sa siyam na matanda at maysakit nilang kasama, kaalinsunod sa writ of kalayaan na nakasampa sa Korte Suprema na pumapatungkol sa pagpapaluwag ng sobrang siksikang mga kulungan sa bansa. Kabilang sa kanila ang 66-anyos na si Epifanio Romano, 65-anyos na si Diosdado Caballero, 63-anyos na sina Sidwin Gordoncillo at Azucena Garubat, 61-anyos na sina Corazon Javier, at ang 60-anyos na sina Nilda Bertolano, Andres Pasyonela, at Abraham Villanueva, gayundin si Lindy Perocho.

Sa 778 detenidong pulitikal sa bansa, halos 20% o 139 ay nasa isla.

“Ang mabilis na pagdami ng mga nakakulong na aktibista at mga karaniwang indibidwal sa Negros at iba pang bahagi ng bansa ay ibinunga ng walang puknat na paglabag sa mga karapatang pantao at lansakang pag-atake sa mga karapatang sibil kung saan inilulunsad ang nakapokus na mga operasyon ng pinagsamang mga tropa at ahensyang sibil sa pamumuno ng NTF-Elcac,” ayon naman sa mga bilanggong pulitikal sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, na nag-ayuno bilang pakikiisa sa mga detenido sa Negros.

“Ang kalagayan ng mga bilanggong pulitikal sa Negros ay di naiiba sa aming kalagayan,” anila. “Nais din naming tutulan ang kaliwa’t-kanang paggamit ng mga batas pangunahin na ang Anti-Terrorism Act of 2020, ang nilikha nitong Anti-Terrorism Council, at nitong huli, ang Executive Order No. 33 ng gobyernong Marcos Jr. noong Hulyo 4, 2023 na naglakip ng “counter proliferation financing” sa National Anti-Money Laundering and Countering Financing Terrorism Strategy.”

Kabilang sa mga nakakulong sa Bicutan sina Ernesto Jude Rimando, Frank Fernandez, Rene Atadero, Rey Casambre, Mark Ryan Cruz, Joel Demate, Vicente Ladlad, Edisel Legaspi, Maoj Maga, Juan Alexander Reyes at Adelberto Silva.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/mga-detenidong-pulitikal-sa-negros-at-metro-manila-nag-ayuno-bilang-protesta-kasabay-ng-sona-ni-marcos-jr/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Kabi-kabilang panggigipit, naranasan ng mga estudyante

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 26, 2023): Kabi-kabilang panggigipit, naranasan ng mga estudyante (The students experienced a lot of pressure)
 

July 26, 2023

Nakaranas ng iba’t ibang porma ng panggigipit at intimidasyon sa kamay ng pulis at militar sa kanilang mga paaralan ang mga estudyante mula sa iba’t ibang unibersidad nitong nagdaang mga linggo.

Sa Pampanga, sapilitang pinahinto ang isang pagsasanay ng pamamahayag na inilunsad ng lokal na balangay ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP)-Central Luzon at Altermidya nang may dalawang nakasibilyang sundalo ang tumungo sa mismong benyu ng kanilang pagtitipon noong Hulyo 22.

Tinangka pang kausapin ng nagpakilalang mga sundalo ang namamahala sa benyu upang alamin kung sinu-sino ang kalahok at nagpaalam na kukuhanan ng litrato ang aktibidad. Ipinakita rin nila ang litrato ni Kleng Mendiola na coordinator ng CEGP-CL na kanilang hinahanap. Nagbanta na lamang silang susundan ang mga kalahok nang hindi pinayagan ng namahahala sa benyu.

“Mariing kinukundena ng CEGP-CL ang lantarang panggigipit sa mga kabataang nakilahok sa talakayan. Isa itong pagtatangkang busalan at takutin ang mga kabataang nais tahakin ang landas ng militanteng pamamahayag,” pahayag ng grupo.

Ilang estudyante naman ng kursong Development Studies sa University of the Philippines sa kampus ng Maynila ang napilitang ihinto ang isinasagawa nilang isang buwang integrasyon sa komunidad ng Barangay Silongin, San Francisco sa prubinsya ng Quezon noong Hulyo 13. Ito ay matapos tinarget sila ng intimidasyon at sarbeylans ng mga sundalo ng 85th IB kahit na mayroon silang mga dokumento at permiso mula sa lokal na gubyerno.

Sa ikaapat na araw ng pananatili upang aralin ang kalagayan ng komunidad, pinuntahan sila ng mga sundalo para i-profile. “Nagtanong (sila) kung sinu-sino kami, kailan kami dumating, hanggang kailan kami rito, at anu-ano pa ang aming mga ginagawa,” kwento ng mga estudyante.

Pilit din silang kinunan ng litrato pero hindi sila pumayag. Pumunta sila sa barangay hall para ipa-blotter ang insidente pero nagresulta lamang ito ng mas madalas pang pagdalaw ng mga sundalo. Dahil dito, napagpasyahan na lamang nilang lumisan at maghanap ng ibang paraan para matapos ang rekisito sa kanilang kurso.

“Hindi terorismo ang pag-aaral ng lipunan, pagtindig sa karapatan, at pagbibigay-tulong sa mga komunidad. Bagkus, ito ay tungkulin ng mga tunay na iskolar ng bayan,” anang mga estudyante.

Sa Maynila, halos 10 pulis ang nagsubok na pumigil sa protesta ng mga estudyante ng University of the East noong Hulyo 21 sa harap mismo ng kanilang pamantasan para tutulan ang nakaambang 9.5% na pagtaas sa kanilang matrikula. Inagaw sa kanila ang megaphone pero ipinagpatuloy pa rin ng mga estudyante ang kanilang programa.

“Mga kapulisan, hindi dapat kami binabantayan ninyo! Binabantayan ninyo dapat ang mga buwayang pinagkakakitaan lang ang kabataan ng UE!” sigaw nila.

https://www.blogger.com/blog/post/edit/4004111469161356591/6083898478919122641


CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Patakaran sa mga migrante, kabaliktaran sa nakasaad sa SONA ni Marcos

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 26, 2023): Patakaran sa mga migrante, kabaliktaran sa nakasaad sa SONA ni Marcos (Migrant policy, contrary to what was stated in Marcos' SONA)


July 26, 2023

Binatikos ng grupong Migrante ang mga pahayag ni Ferdinand Marcos Jr na patakaran ng kanyang rehimen kaugnay sa mga migranteng Pilipino.

“Kabaligtaran at hindi sinsero ang pahayag na gagawing option at hindi sapilitan ang paglabas ng bansa ng ating mga kababayan upang maghanapbuhay kung aktibong nakikipag-usap sa ibat ibang mga bansa at pumipirma ng mga kasunduan para mag deploy ng mas marami pang mga Pilipino na maging kontraktwal na manggagawa. Nakatuon pa ang edukasyon at pagsasanay sa pagsilbi sa interes ng mga dayuhan,” reaksyon ng grupo sa pangalawang SONA ni Ferdinand Marcos Jr.

Nitong nakaraang mga buwan, aktibong nilako ng Department of Migrant Workers ang mga manggagawang Pilipino sa Singapore, Austria, at sa prubinsya ng Alberta sa Canada. Katunayan, pinuri niya sa kanyang talumpati ang nabuong mga baylateral na mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at naturang mga bansa.

Mahigit apat na dekada na ang labor export program ng Pilipinas pero hanggang ngayon ay wala pa ring mabuong kongkreto at epektibong mga hakbang at plano ang reaksyunaryong estado para protektahan at itaguyod ang karapatan ng mga OFW. Kabilang sa mga ito ang libu-libong migrante na sinisante sa Saudi Arabia, noon pang 2015 pero hanggang ngayon ay hindi pa nakatatanggap ng pinaghirapan nilang sahod at benepisyo. Limang taon na silang naghihintay para singilin ito ng gubyerno ng Pilipinas sa kanilang mga employer sa Saudi Arabia, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatamasa. Ayon sa DMW, wala itong magagawa dahil ipinaubaya ng gubyerno ang “internal na mga proseso” ng Saudi Arabia.

Binatikos din ng grupo ang pakanang huthutan ng dagdag na mga singil ang mga migrante sa ngalan ng “digitalization” ng pagkuha ng Overseas Employment Certificate (OEC) o OFW Pass sa balangkas ng “pagpapahusay ng efficiency” ng estado. “Hindi lumalayo ang posibilidad na gagamitin ito para sa pangungulekta ng mga sapilitang bayarin tulad ng Philhealth, SSS at iba pa na matagal ng tinututulan ng ating mga OFWs,” anito.

Ang OEC/OFW Pass ay isang dokumento na kailangang kunin at bayaran ng lahat ng OFW bago sila makalipad tungo sa ibang bansa. Malaon nang panawagan ng Migrante ang pagbabasura rito dahil dagdag lamang ito sa binabayaran sa kanila. Anila, dapat sapat nang patunay ang beripikadong mga kontrata at working visa na nakatatak sa kanilang mga pasaporte na ang isang OFW ay lehitimong manggagawa.

Binatikos rin ng grupo ang pananahimik ni Marcos sa kapakanan ng mga marino na patuloy na nakikipaglaban para sa trabaho, katiyakan at kaligtasan sa trabaho, mas mataas na sahod at dagdag na benepisyo.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/patakaran-sa-mga-migrante-kabaliktaran-sa-nakasaad-sa-sona-ni-marcos/

CPP/Ang Bayan Daily News & Analysis: Nasamsam ng militar na armas ng BHB sa Negros Occidental, palabas ng 79th IB

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 25, 2023): Nasamsam ng militar na armas ng BHB sa Negros Occidental, palabas ng 79th IB (NPA military seized weapons in Negros Occidental, out of 79th IB)


July 25, 2023

Pinasinungalingan ni Ka Cecil Estrella, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Northern Negros, noong Hulyo 23 ang pinalalabas ng 79th IB na nakasamsam ito ng mga kagamitang militar ng BHB sa Sityo Bandol, Barangay Maaslob sa Calatrava, Negros Occidental.

Ayon sa pahayag ng 79th IB, nakakuha ito ng ripleng M14 at mga magasin at bala, mga magasin ng M16, at iba pang mga kagamitang militar at dokumento noong Hulyo 8. Ang mga ito, anang militar, ay “inimbak ng natitirang mandirigma ng patay nang larangang gerilya sa Northern Negros.”

Binatikos ni Estrella ang naturang palabas ng militar at sinabing hindi pag-aari ng yunit ng BHB sa Northern Negros ang naturang mga kagamitan.

“Lunsay kabutigan ang nasambit nga pahayag. Wala sang yunit sang NPA sa amo nga lugar. Wala man sang armory sang armas-luthang ang NPA sa amo nga lugar,” ayon kay Estrella. (“Pawang kasinungalingan ang nasabing pahayag. Walang yunit ng BHB sa nasabing lugar. Wala ring armory ng armas pandigma sa nasabing lugar.”)

Aniya, ang gawa-gawang kwento ay pagbibigay-katwiran ng 79th IB para sa inilulunsad nitong focused military operation (FMO) at para okupahin ang naturang barangay. Pinasinungalingan din niya ang sinasabi ng militar na galing sa impormasyon ng mga residente ang itinurong lokasyon ng imbakan ng armas.

Alam ng mamamayan ng Northern Negros ang katotohanan at katangiang pasista ng mga sundalo ng 79th IB, aniya. “Alam nila ang rekord ng AFP sa paggawa ng mga kwento, pagtatanim ng ebidensya at paninisi sa BHB sa mga aksyong sila naman ang gumawa.”

Sa tala ng Ang Bayan, mayroong 22 kaso ng paglabag sa karapatang-tao ang 79th IB sa unang taon sa poder ng rehimeng Marcos Jr. Ang batalyon ay pinamumunuan ni Lt. Col. Arnel Calaoagan at nakabase sa Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidnetal.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/nasamsam-ng-militar-na-armas-ng-bhb-sa-negros-occidental-palabas-ng-79th-ib/

CPP/Ang Bayan: Katutubong Mangyan, dinukot at tinortyur ng 4th IB

Ang Bayan Daily News & Analysis online propaganda article posted to the Philippine Revolution Web Central (PRWC), the website of the Communist Party of the Philippines (CPP) (Jul 25, 2023): Katutubong Mangyan, dinukot at tinortyur ng 4th IB (Mangyan native, abducted and tortured by the 4th IB)
 

July 25, 2023

Dinukot, tinortyur at iligal na ikinulong ng mga sundalo ng 4th IB ang katutubong Hanunuo-Mangyan na si Pedro Ambad sa Sityo Kilapnit, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Hulyo 13 sa kanyang bukid. Labis na pagdurusa ang naranasan ni Ambad na pinakawalan matapos ang 12 oras na pagpapahirap.

Sa ulat ng National Democratic Front (NDF)-Mindoro, piniringan, binusalan, at kinaladkad siya ng mga sundalo sa isang lugar bago binugbog. Sa tindi ng pambubugbog, nabali ang tadyang ni Ambad. Kasabay ng pagpapahirap, paulit-ulit siyang tinanong ng mga sundalo kung nasaan ang mga ipinatagong armas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa kanilang lugar.

Matapos ang insidente ay hinadlangan mismo ng mga sundalo na maghabla sa barangay o makakuha ng serbisyong medikal ang biktima. Pinalabas pa ng mga sundalo na mga Pulang mandirigma ng BHB ang nambugbog sa biktima at hindi na dapat iulat pa sa lokal na pamahalaan.

Ang pananakit at pisikal na atake ng mga sundalo sa mga sibilyan ay tahasang paglapastangan sa mga internasyunal na makataong batas, mga batas ng digma at iba pang internasyunal na deklarasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at di-kombatant saan man may armadong sigalot.

Ilang araw matapos ang insidente, iligal na pinasok ang bahay at pinagtangkaang dukutin ng mga sundalo si Admiraw Ambad noong Hulyo 16. Dulot ng insidente, lumikas ang hindi bababa sa limang pamilya sa kanilang komunidad. Naapektuhan ng atake ang kabuhayan ng mga residente at maging ang pag-aaral ng mga bata.

Samantala noong Mayo 23, apat na katutubong Buhid mula sa Barangay Manoot, Rizal, Occidental Mindoro ang hinuli sa tsekpoynt, iligal na inaresto at sapilitang dinala sa kampo ng 68th IB. Habang nasa kampo, isinailalim ang mga katutubo sa iligal na interogasyon at toryur. Kinabukasan, isinama sila sa operasyon sa Barangay Manoot upang diumano ay hulihin ang mga “Pulang mandirigma ng BHB.” Sa naturang operasyon, nanghuli at nambugbog ang mga sundalo ng mga sibilyan.

Ayon sa NDF-Mindoro, “ipinakikita ng mga insidenteng ito ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao ang desperasyon ng 203rd Bde at PNP MIMAROPA sa kanilang programa sa kontra-insurhensya na ang karaniwang biktima ay mga sibilyan.”

Sa tala ng Ang Bayan, hindi bababa sa 46 ang bilang ng mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa isla sa ilalim ng unang taon sa poder ng rehimeng Marcos Jr.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation (pagputol sa anumang bahagi ng katawan) …kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Labag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

https://philippinerevolution.nu/angbayan/katutubong-mangyan-dinukot-at-tinortyur-ng-4th-ib/

CPP/NPA-Central Negros: FMO sang AFP sa Central Negros, Desperado kag Kontra-pumuluyo

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Jul 27, 2023): FMO sang AFP sa Central Negros, Desperado kag Kontra-pumuluyo (AFP FMO in Central Negros, Desperate and Anti-resident)
 


JB Regalado
Spokesperson
NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

July 27, 2023

Bugtaw nga nagadamgo si M/Gen. Marion Sison sang 3IDPA, B/Gen. Orlando Edralin sang 303rd BdePA kag Lt. Gen. Benedict Arevalo sang Visayas Command (VisCom) nga nagatikal nga tapuson na ang insurhensiya sa isla sang Negros sini nga tuig 2023.

Ini ang lunsay kabutigan, pagpatalang kag masami pa pogi points sang mga matag-as nga heneral sang militar nga nagahandum sang mataas pa nga ranggo indi pa sa matuod kag sinsero nga pagserbisyo kundi luho gikan sa pagpangurakot sa pundo sang gobyerno nga halin sa buhis sang mga pumuluyo sa panahon nga sila ang ara pa sa poder.

Samtang naga-antus kag nagasakripisyo naman ang mga junior officer kag mga rank and file sa patag-awayan sa pagtuman sang ila mga kontra-pumuluyo nga mando kabaylo sang pila ka mga pasalig kag pagpangako sa porma sang bulak-bulak nga ritwal sa paghatag sang medalya, gamay nga insentibo kag kadayawan tanda sang pagpanginto para pataas-moral sa tropa.

Bisan anupaman, may ara gid sa hanay sang mga junior officer kag mga rank and file sang militar nga nasanagan kag muklat nga ang ila ginahimo makahalit sa pumuluyo ilabi na sa mga kaumahan. Nagapati sila nga ang matuod nga kinaiya sang puting hangaway mga pasista, mersenaryo kag reaksyunaryo. Kahibalo man sila nga ang ila mga superyor nagabinutig kag nagahimo sang linubid nga istorya agud patalangon ang publiko. Mahapos sa ila ang paghangup bangud kalabanan sa ila ang halin sa hanay sang sahing anakbalhas. Rason nga iban sa ila ang wala man nagatuman sa mando sang ila mga superyor kaangay sang iligal nga pagpang-aresto sa hinimu-himo nga kaso, pagpamahug, pagpanakit tubtob sa pagpamatay sa mga sibilyan, subong man ang pagpangawat sa mga kasapatan, kwarta kag iban pa nga kagamitan sang mga mangunguma.

Madamo sa ila hanay ang nagahibi bangud ginapaon lang sila sang ila mga matag-as nga opisyal sa reaksyonaryong gyera diin wala sang kaseguruhan ang ila kabuhi sa pagpakig-away batok sa ila mga pangontra. Madamu man sa ila ang nagkalamatay kag may iban man nga nag-atubang sang mga kaso kriminal kag nagkalapriso bangud lamang sa napilitan nga pagtuman sang sayop nga mando sang ila mga opisyal kaangay sa natabo sa duha ka katapo sang 61st IB nga napamatud-an nga amu ang nagpatay kay Benjie Bayles sa Himamaylan City, Negros Occidental sa malawig na nga tinuig nga naglabay kag madamu nga iban pa.

Naga-antus man ang halos kalabanan nga mga katapo sang paramilitar kaangay sang Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa gamay nga allowance (P4,700.00) kada bulan. Biktima sila sang singko por says nga pautang sang ila mga handler sa muklat nga pagdelatar sang ila mga allowance. Mapilitan sila sa cash-advance nga pamaagi lamang ibuhi sa ila pamilya. Samtang ang mga Special Civilian Armed Auxillary (SCAA) biktima man sa pasalig kag pagpanginto sang militar. Imbes nga magbaton sila sang tag P12,000.00 kag apat ka sako nga bugas kada bulan suno sa kasugtanan, sa kamatuoran wala pa sang kaseguruhan nga mabaton nila ang tag P3,000.00 kag isa ka sako nga bugas sa isa tubtob duha ka bulan nga ginpasalig sa ila sang local government unit kag militar. Rason man nga madamu sa mga ini ang nag-untat sa sining kinaiya sang pagpanginto.

Wala sang kalinong nga naagum ang Negrosanon sa mga kaumahan kag kasyudaran bangud sang mga focused military operation (FMO) kag “heightened operational tempo” nga kampanya militar sa isla halin pa sadtong tuig 2020 tubtob subong. Terorismo, pasismo kag perwisyo lamang sa pumuluyo ang gintuga sang masingki nga militarisasyon sa mga kaumahan sang Central Negros.

Halin Hulyo 26, 2022 tubtob Hulyo 18, 2023, halos sa isa ka tuig nakarekord ang 62nd IB, 94th IB, 16th Scount Ranger Company (SRC), Division Reconnaissance Company (DRC), Special Action Force (SAF-PNP) kag Regional Public Safety BAttalion (RPSBn) sang 15 ka kaso sang pagpamatay sang mga sibilyan, 10 ka iligal nga pagpang-aresto, 37 sang iligal nga pagpangransak sang mga kabalayan, 15 man ka kaso sang pagpangkastigo sa mga mangunguma, 15 ka kaso sang indiscriminate firing, isa ka kaso sang pagpamomba nga nagtulod sang pag-ebakwit sang mga sibilyan sa lugar (Guihulngan) kag duha ka kaso sang pagmasaker sa mga mangunguma sa Moises Padilla, Negros Occidental kag Guihulngan City, Negros Oriental.

Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa pagpanguna sang Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA) kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP) upod sa malapad nga sahing anakbalhas ang determinado sa pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa dira sa pagtib-ong sang armadong paghimakas agud ipatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon padulong sa makatarungan kag pangmalawigon nga kalinong. Wala sang malauman nga kaayuhan ang masa sang pumuluyo sa masingki nga militarisasyon sa kaumahan nga dala sang reaksyon.

Segurado ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) nga mas maga-usbong pa ang armadong rebolusyon sa mga kaumahan sang Central Negros. Segurado man ang LPC-NPA nga madamo pa ang magpasakop sa NPA nga maga-uyat sang armas agud ipunting sa mayor nga kaaway sa pagpaslaw sang terorismo kag mas madata pa nga pagpamintas sang pasistang AFP, PNP kag NTF-Elcac sang US-Marcos Jr nga rehimen.

NPA kag pigos nga pumuluyo mag-isa, maghiusa!
Ilunsar ang lapnagon nga taktikal nga opensiba!
Silotan ang desperado kag pasistang kaaway!
Isulong ang inaway banwa tubtob sa kadalag-an!###

https://philippinerevolution.nu/statements/fmo-sang-afp-sa-central-negros-desperado-kag-kontra-pumuluyo/

CPP/NPA-Central Negros: Hustisya ang padayon nga singgit sang pamilya Jacolbe

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Jul 25, 2023): Hustisya ang padayon nga singgit sang pamilya Jacolbe (Justice is the continuous cry of the Jacolbe family)
 


JB Regalado
Spokesperson
NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

July 26, 2023

Ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa Central Negros ang nagapakig-isa sa paghimakas kag singgitan sang pamilya Jacolbe para sa matuod nga hustisya kag sa nagakaigo nga silot sa mga pasistang militar ilabi na ang berdugo kag kriminal nga mga katapo sang 62nd IBPA.

Nadumduman nga sadtong Hulyo 26, 2022 sang kaagahon, samtang nagakatulog ang nasambit nga pamilya sa ila balay palahuwayan sa Sityo Banderahan, Brgy. Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental, wala kaluoy nga ginmasaker sang berdugong 62nd IB sila Cristina Jacolbe, isa ka Day Care worker kag lima ka bulan nga busong; Everly Kee Jacolbe, 16 anyos (menor de edad nga anak ni Cristina) kag estudyante; kag Rodan Montero. Ginpasibangdan sila sang mga pwersa nga estado nga mga katapo sang NPA kag ginpabula sang pasistang militar nga nangin kaswalti sila nga tatlo sa isa ka peke nga engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa sang 62nd IB.

Ang kamatuoran si Cristina Jacolbe ang biktima sang redtagging sang rehimen US-Duterte antes pa sang Oplan Sauron ukon “one time, big time” nga Synchronized Enhanced Military and Police Operations (SEMPO) sa Oriental Negros sadtong December 27, 2018. Napilitan si Cristina nga mag-untat sa pagtrabaho bilang Day Care worker bangud sang paglagas sang estado paagi sa mga mapintas nga pwersa sini. Samtang si Everly Kee ang nagbisita lamang sa iya iloy sa ila balay palahuwayan. Manugbalik na siya sa eskwelahan sang ginmasaker sila sang mga naga-operasyon nga tropa sang 62nd IB sa lugar.

Si Everly Kee ang pilason lang tani sa nahitabo nga insidente kag nagapakiluoy sa mga suldado nga dal-on sa ospital. Imbes nga hatagan sang pagtamod, hungod nga ginpatay sang mga pasistang tropa ang nasambit nga menor de edad. Samtang, kapoy sa pagtrabaho sa uma si Montero nga paryente man sang pamilya Jacolbe amo nga nagpahuway na lamang sa payag palahuwayan upod sa nasambit nga pamilya.

Ang datus nagapakita nga ginmasaker ang pamilya Jacolbe kag ginpangawat man sang berdugong 62nd IB ang ila mga kagamitan kag masobra P40 mil nga kwarta sang pamilya. Athag nga wala nagahandum sang matuod nga kalinong ang rehimen US-Marcos Jr upod sa iya mga ido-ido sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), NTF-Elcac kag iban pa nga mapintas nga makinaryas sang reaksyonaryong estado.

Isa ka tuig na nga nagapangita kag nagasinggitan sang hustisya ang pamilya Jacolbe. Pabilin nga nagapabungol ang reaksyonaryong estado sa pagpamuno sang US-Marcos Jr nga rehimen. Imbes nga ihatag ang matuod nga hustisya sa pamilya sang mga biktima sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung labi pa nga ginpaluntad ang pagpamintas kag kakugmat sa mga kaumahan sang Central Negros.

Sa sulod sang isa ka tuig nga pagpungko sa poder nangin inutil ang rehimen ni Marcos Jr sa pagsabat sang madata nga mga yamo, reklamo kag demanda sang pumuluyo kaangot sa katarungan kag hustisya sosyal. Wala sang kalinong sa kaumahan kag nangin madata ang terorismo sang estado batok sa mga inosenteng sibilyan. Wala gid masabat kag masolbar ang matuod nga ugat sang madugay na nga kaimulon nga gina-atubang sang kadam-an nga pumuluyo. Sa baylo, dugang nga nagkurit ang rehimen sang malaba nga listahan sa pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung.

Nagtimbuok ang kaso sang brutal nga pagpamatay sa mga sibilyan nga hungod nga ginkomiter sang berdugo nga tropa sang 62nd IB, Division Reconnaissance Company (DRC), 16th Scout Ranger Company, 94th IB, Special Action Force (SAF)-PNP kag Regional Public Safety Battalion (RPSBn) dira sa ila paghinabon sa ila mga krimen gamit ang mga peke nga engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa sang estado kaangay sang nga masunod:

1. Ang brutal nga pagpamatay sa mga sibilyan (Setyembre 7, 2022 – Hunyo 13, 2023) -gintiro patay sang mga katapo sang 62nd IB sanday Greg Cantela, Victoriano Baldonado, Orlando Fat, mag-amay nga sanday Anthony Babor kag Jurielen Babor kag Benjie Ebarle, tanan sang Brgy. Trinidad, Guihulngan City. Wala kaluoy nga pagpatay kay Jose Albores, Ruben Obidas kag sa mag-asawa nga sanday Evelyn Meren kag Julieven Ramirez sang Brgy. Quintin Remo kag Roweno Anubong sang Brgy. Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Ginpabula sang militar ang mga biktima nga mga kaswalti sa ginahinabon nga mga peke nga engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa sang estado.

2. Nobyembre 28, 2022-Abril 28, 2023 -pagpatay sang mga katapo sang 62nd IB sa mga hors de combat (wala ikasarang magbato) nga mga katapo sang Pulang Hangaway nga sanday Mario Baldusa (Ka Jecoy), Janhel Sarsa (Ka Jorge), Anthony Curson (Ka Miguel), Rolly Benero (Ka Marnie), Cristito Nelles (Ka Cris) kag Alvin Bayno (Ka Dagger) idalum sa polisiya sang estado nga “wala dakpon nga buhi sa NPA.”

3. Iligal nga pagpang-aresto sa mga sibilyan (Marso 17-Abril 21, 2023) nga sanday Jerry Montefalcon kag Leonido Montero sang Brgy. Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Subong man kay Lucrisio Villegas sang Brgy. Guba, Vallehermoso, Negros Oriental. Wala sang warrant of arrest nga ginpresentar ang militar sa mga biktima.

4. Pagrapido kag pagpangransak sang mga kabalayan (Enero 22-Hulyo 6, 2023) sang pamilya Ramirez, Callura, Garlo kag Perolino sa Brgy. Quintin Remo, Moises Padilla; pamilya Pasinabo kag Cantela sa Brgy. Trinidad, Guihulngan City; pamilya Grapa, Belando, Legaspi sang Brgy. Linantuyan, Guihulngan City; pamilya Apao sang Brgy. Calupaan kag pamilya Aliyacyac sang Brgy. Magsaysay tanan sang Guihulngan City; pamilya Recisio kag Ababa sang Brgy. Bucalan, pamilya Sandot sang Brgy Budlasan tanan sang Canlaon City; pamilya Villegas sang Brgy. Guba, Vallehermoso kag pamilya Pedro sang Brgy. Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental kag pamilya Gerunda sang Brgy. Banog-banog banwa sang Isabela, Negros Occidental.

5. Kaso sang pagpinalupok sang militar nga nagkugmat sa mga residente (Abril 21-Hulyo 15, 2023) nga natabo sa border sang Brgy. Libras kag Lima-lima, Isabela Negros Occidental, sa Sityo Cansampo, Brgy. Bagtik, La Libertad kag Sityo Uyangan, Brgy Budlasan, Canlaon City.

6. Pagpamomba nga nagtuga sang pilit nga pagbakwit sang mga mangunguma sadtong Oktubre 31, 2022. Dose ka dalagku nga lupok ang mabatian sang mga pumuluyo nga nagtupa sa Mount Cansanda sa border sang Brgy. Magsaysay kag Brgy. Balogo, Guihulngan, Negros Oriental. Nagsugod ang pagpamomba sang militar alas 5:00 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gab-i rason sang pagbakwit sang mga residente sa lugar. Nagtuga man sang halit sa ila mga uma kag mga kasapatan.

7. Ang madata nga redtagging kag pilit nga pagpasurender sa mga mangunguma kag sibilyan.

Ang Visayas Command sang AFP sa pagpanguna ni Lt. Gen. Benedict Arevalo, 3ID Commander MGen. Marion Sison kag 303rd Bde Commander BGen. Orlando Edralin ang may dako nga salabton sa pumuluyo sa Central Negros nga nangin biktima sang pagpamintas kag perwisyo sang terorismo sang estado.

Sukton, pabayaron kag silotan sang rebolusyonaryong pwersa paagi sa iya NPA ang mga mersenaryo, pasista, berdugo kag kriminal nga AFP, PNP kag NTF-Elcac!

Hustisya para sa pamilya Jacolbe kag tanan nga biktima sang terorismo sang estado!
Singgitan sang Kadam-an, HUSTISYA-SOSYAL kag KATARUNGAN!###

https://philippinerevolution.nu/statements/hustisya-ang-padayon-nga-singgit-sang-pamilya-jacolbe/

CPP/NDF-CNL-Negros Island: Build and strengthen the Regional CNL in Negros Island, rekindle the prophetic and revolutionary spirit among the church people and contribute to the advancement of the national democratic revolution with socialist perspective towards victory

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Jul 25, 2023): Build and strengthen the Regional CNL in Negros Island, rekindle the prophetic and revolutionary spirit among the church people and contribute to the advancement of the national democratic revolution with socialist perspective towards victory
 


Ericson Buglas
Chairperson
Christians for National Liberation-Negros Island
NDF-Negros Island

July 25, 2023

“Behold, I have put my words in your mouth. See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant.”
Jeremiah 1:10The barbaric and blood thirsty Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), and National Task Force (NTF)-ELCAC under the mandate of the past US-Duterte regime and carried over by the US-Macos II regime continuously destroy the lives of the people in Negros. Ceaseless killings of the already oppressed farmers, farm workers and revolutionary martyrs are demonic acts against the people of God. Hamletting, illegal arrests, killings, harassments & intimidations, indiscriminate firing, bombings, red-taggings and many more are their tactics to suppress the freedom and welfare of the people, trying to defend and protect the interest of big land lords and big comprador bourgeoisie together with their foreign capitalist cohorts. Their interest on the natural resources in the island are their primary intention to dominate and control the region. Thus, the spilled blood of revolutionary martyrs and the masses will serve as fertilizer for the revolutionary movement to strengthen and expand its ranks to overthrow the fascist regime by dismantling its diabolic, anti-people arms—the NTF-ELCAC, AFP and PNP.

Amidst the deceptive scheme and counterrevolutionary offensives of the US-Marcos II regime, revolutionary Church leaders, priests, pastors, religious men and women and lay Church workers in Negros gathered recently and held a holistic event on the island, the Second Regional Congress of the Christians for National Liberation (CNL)-Negros.

The delegates of the congress united on the reading of the national and regional situations, discussed and adopted the statutes, and the Five Point Program of the National CNL. Significantly, a Regional Council and Officers were elected and a Regional CNL Tactical Plan was formulated and approved.

Furthermore, the CNL-Negros Congress resolved to vigorously consolidate and expand the CNL among the ranks of the church sub-sectors on the island, influence the institutional Church to be with the people’s struggle, join and support the revolutionary armed struggle, launch the anti- imperialist movements, work for the demilitarization of the island and abolition of the NTF-ELCAC, support the GRP-NDFP Peace Talks Campaigns, help strengthen the basic alliance of peasants and workers, and broaden the alliance of the motive forces of the revolution.

The Congress culminated by honoring the martyrs who sacrificed and shed blood for the blossoming of the CNL-Negros and the peoples’ struggle for national liberation through a revolutionary liturgy.

Mabuhay ang Christians for National Liberation!
Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP)!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

https://philippinerevolution.nu/statements/build-and-strengthen-the-regional-cnl-in-negros-island-rekindle-the-prophetic-and-revolutionary-spirit-among-the-church-people-and-contribute-to-the-advancement-of-the-national-democratic-revolution/

CPP/CIO: The revolutionary cause is far greater than Marcos offer of amnesty

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Jul 25, 2023): The revolutionary cause is far greater than Marcos offer of amnesty
 


Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

July 25, 2023

In his speech before the Philippine Congress yesterday, Marcos announced that he will be issuing an amnesty proclamation for all who will give up the Filipino people’s revolutionary armed struggle.

Communists and revolutionary fighters remain true to the aspirations of the Filipino people. The Communist Party of the Philippines and the New People’s Army will firmly reject Marcos’s treacherous offer of amnesty and surrender. It will vigorously exposed and condemned as an additional instrument of deception and oppression.

The revolutionary cause for genuine national freedom and social justice is far greater than any Marcos offer of amnesty. Revolutionaries are motivated not by the selfish desire for some personal gain, rather by the selfless devotion to serve and struggle with the people.

Marcos is being grossly insolent with his offer of amnesty. He is seriously mistaken to think that Red fighters of the New People’s Army will line up to gain a few individual concessions in exchange for giving up the much bigger people’s cause which they have committed themselves to.

History shows how the counterrevolutionary state have used amnesty offers as sugar-coated bullets against revolutionary forces. The US colonial government offered amnesty to Filipino freedom fighter Macario Sakay in 1905, but executed him later in 1907. In 1946, some leaders of the Hukbalahap were baited by the amnesty program of Quirino only to be murdered a few months later.

Installed into power by a combination of a military coup and giant mass movements, Corazon Aquino and Gloria Arroyo were pushed to declare amnesties and release a number political prisoners. Their regimes would later wage a brutal war of suppression marked by killings and massacres.

Marcos’ offer of amnesty for those who will surrender is duplicitous, considering that close to 800 political prisoners remain in jails, and everyday, people are being arrested and persecuted for their political beliefs and social commitment. Under the banner of the “war against terror,” people’s organizations everywhere are being suppressed and attacked, using the extraordinary draconian powers under the so-called Anti-Terrorism Law.

Marcos’ claims that his government’s “community development and livelihood programs” are effectively “addressing the root cause of conflict in the countryside” are utterly devoid of the truth, and completely out of touch with reality.

Marcos boasted of the Barangay Development Program (BDP) and the Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP), farm to market roads and the “New Agrarian Emancipation Act,” all of which perpetuate the basic problem of social injustice and poverty, that are rooted in the problem of landlessness.

Marcos’ declared plan to issue an amnesty proclamation fits into the so-called “localized peace talks” and “surrender drive” in which rural communities are placed under military occupation (hamlets) and subjected to the AFP’s psywar, intelligence and combat operations. In the past five years or so, a few tens of thousands of civilians have been falsely depicted as “surrenderees” without being charged in court, in violation of their civil and political rights.

The peasant masses are daily subjected to worsening forms of oppression and exploitation. Even worse, those who voice their grievances and choose to assert their demands are subjected to political repression by armed agents of the reactionary state. Military and police abuses, summary killings, torture, unlawful detention, enforced disappearances and other violations of human rights are most rampant in the countryside, and are being carried out with utmost impunity.

The Marcos regime ignores the outstanding clamor of the peasant majority population for genuine land reform, and the Filipino people’s demand for national industrialization. It represents the interests of US imperialism and those of the ruling classes of big bourgeois compradors and big landlords.

There is widespread economic dislocation and agricultural crisis in the countryside. Hundreds of thousands of farmers and minority people are being dispossessed of land and their means of production. Agricultural and ancestral land are being grabbed by the expansion of plantations and mining operations, real estate, construction of dams, ecotourism, “green” energy and other foreign-funded infrastructure projects. Millions of peasant tillers and fisherfolk are being forced to bankruptcy by wanton importation of rice, sugar, vegetables and other agricultural and aquatic produce.

The need to wage revolutionary armed resistance, alongside all other forms of struggle, is now more than ever, urgent, just and necessary. With Marcos’ outright subservience to the US, corruption, onerous economic policies, political repression and state terrorism, he himself, by negative example, is showing the people the need to bear arms and take the road of revolutionary resistance.

https://philippinerevolution.nu/statements/the-revolutionary-cause-is-far-greater-than-marcos-offer-of-amnesty/