Wednesday, April 27, 2022

CPP/NDF-Southern Tagalog: Sa ika-49 anibersaryo ng NDFP at pagtatapos ng termino ni Duterte--Buklurin ang bayan sa pagsusulong ng pambansa demokratikong adhikain at pakikibaka para sa hustisya!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): Sa ika-49 anibersaryo ng NDFP at pagtatapos ng termino ni Duterte--Buklurin ang bayan sa pagsusulong ng pambansa demokratikong adhikain at pakikibaka para sa hustisya! (On the 49th anniversary of the NDFP and the end of Duterte's term--Unite the people in advancing the national democratic cause and struggle for justice!)

PEOPLE'S WAR, REGIONS
Patnubay de Guia | Spokesperson | NDF-Southern Tagalog | National Democratic Front of the Philippines
April 24, 2022

Binabati at sinasaluduhan ng NDFP-ST ang nakikibakang mamamayang Pilipino sa pag-sapit ng ika-49 anibersaryo ng pagkakatatag ng NDFP sa Abril 24. Sa loob ng halos li-mang dekada, nakonsolida, lumawak at lumakas ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng sambayanan sa kabila ng panunupil ng reaksyunaryong estado laluna ng kasalukyang rehimeng Duterte na walang patumanggang nagtatatak na terorista sa si-numang lalaban dito.

Kasabay nito, binibigyan natin ng espesyal at pinakamataas na parangal ang lahat ng rebolusyonaryong martir at mamamayang nagbuwis ng buhay sa proseso ng pakikibaka sa marahas at malupit na estado. Habambuhay nang nakatatak sa kasaysayan ang kanil-ang dakilang ambag sa pagsusulong ng rebolusyon.

Nagpupugay rin ang NDFP-ST sa lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP na nananatiling nakatindig at nakikibaka para sa interes at karapatan ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, pambansang minorya, at iba pang inaaping uri’t sektor ng lipunan. Kinikilala rin nito ang lahat ng mga progresibo, alyadong pwersa at mga kaibigan ng rebolusyong Pilipino sa loob at labas ng bansa na katuwang sa pagpapabagsak sa pahirap na malakolonyal at malapyudal na sistema at maging mga ka-kapit-bisig sa paglaban sa numero unong kaaway ng sambayanan ngayon—ang rehim-eng US-Duterte.

Mahalagang ilugar ang okasyon ng ika-49 anibersaryo ng NDFP sa mainit na kalagayang pampulitika at pang-ekonomya sa bansa. Una, ipinagdiriwang ang anibersaryo ng NDFP sa natitirang huling mga buwan ng paghahari ng kinamumuhiang rehimeng US-Duterte na nagsadlak sa sambayanang Pilipino sa labis na kahirapan at kaapihan sa nakaraang higit limang taon. Ikalawa, nalalapit ang eleksyong 2022 na nais gamitin ng anak ng diktador na si Marcos kasabwat ang mga tiranikong pamilya ng Duterte at Arroyo upang makapanumbalik sa kapangyarihan at makapagtatag ng panibagong diktadura.

Ngayong umiigting ang krisis, lalong lumilinaw na walang ibang tutunguhin ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino kundi ibayong pagsulong. Salimbayan ang paglala ng sosyo-ekonomikong kalagayan ng Pilipinas at krisis ng imperyalismo. Sa pulitika, patuloy na nahihiwalay ang rehimeng Duterte sa malawak na hanay ng sambayanan at maging sa ilang bahagi ng lokal na naghaharing uri. Ito ngayon ang nasasaksihan sa ala-sirkong eleksyong 2022 kung saan lumalapad at lumalakas ang oposisyon habang nala-lantad ang baho at lumalaki ang disgusto ng sambayanan sa alyansang Marcos-Arroyo-Duterte. Bunga na ito ng kagutuman, disempleyo, anti-demokratikong pamamahala, pasismo at kriminal na kapabayaan sa panahon ng pandemya na dinanas ng bayan sa ilalim ng rehimeng Duterte sa nakaraang higit limang taon.

Sa harap nito, dapat itambol nang buong lakas ang pambansa-demokratikong adhikain at padagundungin ang panawagang panagutin ang teroristang rehimeng US-Duterte ngayong rumurorok ang kampanyahan para sa eleksyong 2022. Marapat ipabatid sa lahat ang rebolusyonaryong programang mag-aahon sa sambayanan mula sa pang-aapi ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo upang sawatahin ang ilusyong nililikha ng pangako ng mga pulitiko at lumalakas na hangin ng repormismo.

Napapanahong hamunin ang mga kandidato sa eleksyon na balikan ang negosasyong pangkapayapaan ng GRP sa NDFP bilang sukatan ng kanilang sinseridad sa pagkakamit ng pangmatagalan at tunay na kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. Okasyon ito para patampukin ang nilalaman ng inihain ng NDFP sa GRP na balangkas ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) sa negosasyong pangkapayapaan. Kailangang maging laman ng publikong diskurso, talakayan sa puliti-ka at lahat ng daluyan ng midya ang programa ng rebolusyonaryong kilusan lalo ang pagpapatupad ng tunay na repormang agraryo, pambansang industriyalisasyon at pagkakaloob ng dekalidad at libreng serbisyong panlipunan sa lahat ng mamamayan. Ito ang mga mayor na kahilingan ng sambayanang Pilipino na kahit kailan ay hindi ipagkakaloob ng reaksyunaryong gubyernong pinatatakbo ng mga ganid na malalaking burgesyang kumprador, panginoong maylupa at mga burukratang kapitalista sa basbas ng imperyalismo.

Kailangan ding patuloy na kabigin ang mga demokratiko at makabayang pwersang kaisa ng bayan sa pagkundena at paniningil sa pabaya, inutil, korap, papet at pasistang re-himeng Duterte. Hindi dapat matabunan ng ingay ng eleksyon ang usapin ng pagpapanagot sa rehimeng Duterte at kanyang mga berdugong galamay na re-sponsable sa talamak na pamamaslang at paglabag sa karapatang tao lalo na ngayong patapos na ang kanyang termino. Dapat ding parusahan ang rehimeng Duterte sa gra-beng kasibaan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan, pagyukod sa US at China at pagsabo-tahe sa pambansang ekonomya sa pamamagitan ng mga neoliberal na polisiya sa agrikultura at industriya. Patuloy na suportahan ang mga inisyatiba at prosesong kaugnay ng pagpapanagot kay Duterte tulad ng pagsasampa ng kaso sa International Criminal Court at mga independyenteng imbestigasyon.

Walang ibang kilusang magdadala sa mga panawagang ito na salaminan ng tunay na in-teres ng mamamayang Pilipino kundi ang rebolusyonaryong kilusan. Kaya’t katambal ng mga panawagang ito ang pagpapalakas sa pakikibakang masa para sa lupa, sahod, trabaho, serbisyo at karapatan. Sa kanayunan, nag-aanyo ito sa pagpapalaki ng kasapian ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa higit lalo ng Bagong Hukbong Bayan. Sa ganito matitiyak ang paglakas ng armadong paglaban na pangunahing anyo ng pakikibaka sa pambansa demokratikong rebolusyon upang palayain ang sambayanan sa kasalukuyang bulok at naaagnas na lipunan.

Kailangan itong isagawa ng pinakakonsolidadong hanay ng nakikibakang mamamayan sa gitna ng pasistang pananalasa ng papet na rehimen at mga armadong galamay nito pangunahin sa pamamagitan ng NTF-ELCAC. Higit na magpakahusay sa iba’t ibang porma ng paglaban, pagtatayo ng mga alyansa at pakikipagkaisa sa iba’t ibang uri at sektor na sukang-suka na sa tiranikong paghahari ni Duterte at tutol sa panunumbalik ng pamilya ng dating diktador na si Marcos. Itinatag, lumakas at lumawak ang NDFP noong Abril 24, 1973 sa gitna ng pananalasa ng diktadurang Marcos at sa loob ng 49 taon mahusay nitong binigkis ang organisadong hanay ng mamamayan laban sa nag-palit-palitang rehimen para sa pambansa-demokratikong pakikibaka sa buong kapuluan.

Sa okasyon ng anibersaryo ng NDFP, nararapat lamang patampukin at ipagtanggol ang mga tagumpay na nakamit ng NDFP at buong rebolusyonaryong kilusan sa loob ng ma-higit limang dekada. Higit na kailangang magpunyagi ang mga rebolusyonaryong pwersa upang abutin ang mas maraming bilang ng mamamayan at buklurin sila sa pam-bansa-demokratikong pakikibaka. Bahagi nito ang pagpapasikad sa kilusang anti-Duterte upang tiyaking mabulok sa basurahan ng kasaysayan ang tiranong rehimen. Sa proseso ng pakikibaka, imulat, organisahin at pakilusin ang milyun-milyong mamama-yang Pilipino hanggang yakapin nila’t isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.###

https://cpp.ph/statements/buklurin-ang-bayan-sa-pagsusulong-ng-pambansa-demokratikong-adhikain-at-pakikibaka-para-sa-hustisya/

CPP/CIO: Setting straight facts about recent NPA encounters in Surigao del Norte and Negros Oriental

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): Setting straight facts about recent NPA encounters in Surigao del Norte and Negros OrientalMarco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

April 24, 2022

We would like to set the facts straight about the recent military action of the New People’s Army in Alegria, Surigao del Norte, and the encounter in Guihulngan City, Negros Oriental.

1. In news reports last April 19, the 29th IB claimed that it encountered an NPA unit in Barangay San Pedro, Alegria, Surigao del Norte, and that a civilian was killed by the NPA.

Fact: There was no encounter between NPA and 29th IB in Alegria, Surigao del Norte last April 19. What transpired was an encounter between the 29th IB and the armed goons of town council member Ruel Jalasan.

Fact: The supposed civilian killed Emesto Andojar, 44 years old, a resident of Barangay Baan3, Butuan City was, in fact, a member of the armed group of Jalasan. He died in a shooting incident with soldiers of the 29th IB.

Around 10:30 a.m., an NPA unit successfully destroyed the river quarry equipment owned by local council Ruel Jalasan along the Magtiaco River. The sanction was carried out primarily to punish Jalasan’s quarry operations which have altered the river flow causing floods in nearby communities.

According to the NPA-Surgao del Norte, its unit had already withdrawn to a safe distance when a firefight erupted between the armed goons of Jalasan and members of the 29th IB. According to reports, the firefight lasted around 15 minutes resulting in the killing of Andojar.

Additional information: Jalasan’s goons are being armed Surigao del Norte Governor Lalo Matugas, a despot and warlord. Jalasan has been campaigning around Alegria with his armed goons in violation of NPA policy.

2. Yesterday, the 303rd Infantry Brigade claimed that two unidentified NPA fighters and two high powered firearms (an M4 rifle and KG9) were recovered after an armed encounter in Barangay Sandayao, Guihulngan City.

Fact: No NPA Red fighter was killed, nor did the NPA lose any firearm in the said armed encounter.

Fact: At least 5 members of the 62nd IB and 33rd Division Reconnaisance Company were killed during the armed encounter.

According to the NPA Central Negros Front, it was the combined forces of the AFP which carried out the offensive against the NPA unit, but they were successfully thwarted by the NPA.

We are setting these facts straight so that the people will not be duped by the false information being spread by the AFP in its press releases, in their desperate effort to make it appear that it is winning the war against the NPA.

https://cpp.ph/statements/setting-straight-facts-about-recent-npa-encounters-in-surigao-del-norte-and-negros-oriental/

CPP/NDF-Negros Island: Panginbabawan ang mga Kahuyangan, Maisog nga Atubangon ang mga Sakripisyo kag Isulong ang Inaway Banwa!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): Panginbabawan ang mga Kahuyangan, Maisog nga Atubangon ang mga Sakripisyo kag Isulong ang Inaway Banwa! (Overcome Weaknesses, Face Sacrifices Courageously, and Engage in Civil War!)Bayani Obrero
Spokesperson
NDF-Negros Island 
National Democratic Front of the Philippines

April 24, 2022

Ang nagkalain-lain nga rebolusyonaryo nga organisasyon upod ang malapad nga masa nagahatag sang pagsaludo sa selebrasyon sang ika-49 nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa sini nga Abril 24, 2022.

Aton hatagan sang pinakamataas nga pagsaludo ang 18 ka alyado nga organisasyon sang NDFP sa ila wala gakaugdaw nga kaisog sa pag-atubang sa pasismo-diktadurya sang US-Duterte nga rehimen. Napaslaw ang kontra-insurhensya nga kampanya sang nagbulos-bulos nga mga rehimen tungod sa malig-on nga pag-isa sang malapad nga pumuluyo, mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag patriyotiko. Padayon ini nga nagahiliusa, nagalapad kag nakonsolida agud isulong ang armado nga rebolusyon.

Sa tunga sang malala nga sosyo-ekonomiko kag politikal nga krisis kadungan man sini ang wala tupong nga pasismo sang estado nga gina-atubang sang pumuluyo. Madata nga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung ilabe na ang pagpamatay, pagpangdakup, abduction, tortyur, pagpang-bomba, pagpangsulod sa kabalayan, kurpyo, redtagging, kag pagpahipos sa kritiko sang oposisyon. Ang pagdeklara sang Anti-Terrorism Council sa 16 ka alyado nga organisasyon sang NDF bilang “Terorista” mas labi pa gid nga nahublasan ang Anti-Terorism Law (ATL) nga kontra-pumulyo nga laye agud i-preserba ang interes sang nagahari nga sahi sang mga dispotiko agalon mayduta kag dalagku kumprador burgis nga gina-representahan sang pasista-tiraniko nga rehimen ni Duterte.

Grabe na ang gutom kag kapigaduhon nga naaguman sang masa samtang naga-antos sa militarista nga tikang nga ginahimu ni Duterte sa pag-atubang sa pandemya COVID-19 paagi sa lockdown kag kapabayaan sang gobyerno sa mga biktima sang kalamidad tuga sang bagyo nga Odette. Napuno sang kurapsyon ang inutil nga rehimen Duterte, apang madamu ang wala trabaho ukon nagabaton sang manubo nga sweldo ang mga mamumugon sa uma kag mga mamumugon sa sentrales sang kalamay. Nagatalom ang banggianay sa sahi sa pagpang-agaw sang duta sa mga mangunguma batuk sang mga dispotiko nga agalon mayduta gamit ang poder sa gobyerno, korte kag bayaran nga berdugo nga AFP/PNP kag mga goons agud dugmokon ang makatarunganon nga paghimakas nga ginalunsar sang mga mangunguma para sa matuod nga reporma sa duta.

Sa katapusan nga termino ni Duterte nagpabilin sa Negros ang maduguon nga kamot sang pasista nga rehimen. Makahas nga nagpakig-away ang pumuluyo batuk sa makasiligni nga implementasyon sang MO 32 kag EO-70 nga nag-utas sang madamu nga kabuhi sang mga mangunguma, mumumugon, aktibista, lider sa progresibo nga organisasyon, midya kag mga abogado. Bisan pa man, kapaslawan sa gihapon ang naaguman sang AFP/PNP sa pihak sang ila kabangis nga kontra-insurhensya nga kampanya batuk sa NPA. Indi kasan-o man malutos ang rebolusyonaryo nga kahubalagan sa Isla sang Negros tungod sa mainit nga suporta sang masa.

Ginahublasan sang 2022 eleksyon ang pinakamalain nga aspeto sang nagahari nga sistema sa pampulitika nga ginabug-os sang padrino, pulitika sang may kwarta, pagpangdaya, kag pagpang-into. Himuon ni Rodrigo Duterte bisan sa katapusan sang iya termino ang tanan nga padihot agud magpabilin ini sa poder kag magpadayon sa pagkamal sang manggad paagi sa kurapsyon kag malikawan ang imbistigasyon kag kaso nga igapapanaog sa iya sang International Criminal Court (ICC). Kinahanglan ipasiguro niya nga ang iya pamilya kag kaalyado amo ang maka-uyat sa poder.

Ang NDF-Negros nagapanawagan nga isahon ang malapad nga kusog sang kahublagan masa batok sa pinakabrutal kag kurap nga alyansa sang Marcos-Arroyo-Duterte agud pamatukan ang tinutuyo nga magpabilin sa poder paagi sa pagpalapnag sang kakugmat agud dayaon ang eleksyon 2022. Samtang kinahanglan pataason ang pagpakig-away para sa sandigan nga kinamatarung kontra sa pasismo sang estado kag kinamatarung sa pang-ekonomiya kag politikal.

Uyatan ang paborable nga sitwasyon sa eleksyon nga ipalanog sang pumuluyo ang matuod nga demanda kag interes sang masa. Dapat nga mabinantayanon ang pumuluyo nga indi makaposisyon sa poder ang mga kawatan, maki-dumuluong, kriminal, warlord kaangay sa Marcos-Arroyo-Duterte nga tandem.

Ginapanawagan nga pamatukan sang Negrosanon ang kahadluk nga ginasabwag sang pasista nga rehimen Duterte kag ibuyagyag ang terorismo sang NTF-ELCAC nga nangin pinakangil-ad nga goons sang reaksyunaryo nga estado sa pagpamigos sa pumuluyo. Hugot nga i-angot ang kontra-pasismo nga kahublagan sa kontra-pyudal nga paghimakas sang masang mangunguma sa padayon nga pag-angkon sang mga kadalag-an.

Panginbabawan ang mga kahuyangan, maisog nga atubangon ang mga sakripisyo kag isulong ang inaway banwa. Uyatan ang mga dalag-an kag kuhaan sang malahalon nga leksyon ang kuhayangan sa pagpatuman sang armado nga paghimakas, agraryong rebolusyon kag pagtukod sa mga organo nga gahum sa pulitika para sa pag-abante sang armado nga rebolusyon. Papagsikon ang pagpalapad kag pagpabakud sa armado nga pagbato sang pumuluyo kag ginapanawagan sa pamatan-on nga mag-alagad sa masang pigos sa kaumhan kag mag-upod sa iya matuod nga hangaway sang banwa.

Kung may pagpangdaug-daug mas labi pa nagahiliusa ang pumuluyo sa armado nga rebolusyon. Sa ika-49 nga anibersaryo sang NDFP upod sa mga kaalyado nga mga rebolusyonaryo nga organisasyon, ini ang padayon nga nagalapad kag nagapabakud. Sa husto nga pagpamuno sang PKP kag madalum nga nakaugat sa masa sang Bag-ong Hukbo sang Banwa, pat-ud sa palaabuton ang masanag nga buwasdamlag. ###

https://cpp.ph/statements/panginbabawan-ang-mga-kahuyangan-maisog-nga-atubangon-ang-mga-sakripisyo-kag-isulong-ang-inaway-banwa/

CPP/NPA-Southwest Negros: ASJC-NPA pays tribute to Ka Greg, hails the masses and Red fighters of Southwest Negros for foiling Duterte’s fascist onslaught

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): ASJC-NPA pays tribute to Ka Greg, hails the masses and Red fighters of Southwest Negros for foiling Duterte’s fascist onslaught Andrea Guerrero
Spokesperson
NPA-Southwest Negros (Armando Sumayang Jr. Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

April 24, 2022

“The revolution belongs to the people”, erstwhile NPA national commander Jorge “Ka Oris” Madlos once said.

Celso “Ka Greg” Tribunalo of Sitio Ulomhon, Barangay Yao-yao in the town of Cauayan, Negros Occidental exemplified this principle. Coming from a poor peasant family and having to endure various forms of feudal and semi-feudal exploitation all his life, he came to grasp the objective necessity of the armed revolution to fundamentally change the rotten semi-colonial and semi-feudal system that brought about unbearable misery to his family and the entire people.

He regarded the revolution as his very own. He understood that only way to liberate the peasantry and the people as a whole is by arousing, organizing and mobilizing them in great revolutionary struggles and armed resistance.

Despite his advanced age of 62, he never refused a task and always see to it that all tasks assigned to him are meticulously carried out. He displayed courage, perseverance and determination in the face of enemy and immense difficulties.

He was a member of a local guerilla unit of the Party’s Section Committee, and was martyred on April 19 at Sitio Bajay, Barangay Caliling in a clash with 15IB fascist troops. Until the very end, his commitment to the revolutionary cause of the people remains undiminished and fought valiantly against a preponderant enemy.

Today, the masses and revolutionary forces of Southwest Negros will raise their clenched fists and weapons in final red salute to Ka Greg. His bravery and selfless dedication to the people’s democratic revolution will not be forgotten and will inspire many more to take path of armed struggle.

The ASJC-NPA also extend its militant salutation to the valiant masses and indomitable Red fighters of Southwest Negros whose unbreakable link tempered in arduous struggles foiled the fascist onslaught of the US-Duterte regime.

Despite some casualties and losses, the NPA and the revolutionary movement of Southwest Negros not only remain intact, but it expanded manifold times and consolidated further its forces and areas.

Since last year, 302Bgde intensified its combat operations in consonant with psywar campaigns in Hinobaan, Sipalay, Ilog, Candoni, Cauayan and other areas. The ensuing rights abuses in these brutal operations only drove the people to tread the path of armed struggle and enlist in the NPA.

The encounters in Sitio Bajay and Lungon-lungon on April 19 only demonstrate the heightened capacity of ASJC-NPA units to launch counter-offensive actions to thwart, derail or sabotage the military campaign of the enemy.

For more than a month, 15IB is on offensive in Cauayan but this only reap failure. The concerned ASJC-NPA unit was not only able to evade decisive engagement with the enemy, but more importantly, spoils their campaign with counter-offensive measures.

Duterte and his generals obviously have not learned the lesson of history: that the people united shall never be defeated and with the support of the masses, the NPA is invincible. ###

https://cpp.ph/statements/asjc-npa-pays-tribute-to-ka-greg-hails-the-masses-and-red-fighters-of-southwest-negros-for-foiling-dutertes-fascist-onslaught/

CPP: Greater strength and bigger victories for the NDFP!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): Greater strength and bigger victories for the NDFP!
 


This article is available in BisayaPilipinoHiligaynon

Communist Party of the Philippines
April 24, 2022

The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) extend their most militant revolutionary greetings to all allied organizations and friends in the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) on the occasion of the NDFP’s 49th anniversary.

Let us celebrate the achievements and victories of the NDFP in its work of uniting the Filipino people and mobilizing them along the path of the national democratic revolution. In the coming year, let us continue to vigorously promote the national democratic program and aspirations of the Filipino people, expand the ranks of the NDFP and its allied organizations at an unprecedented rate, as we look forward to celebrating the NDFP’s golden anniversary next year.

The 18 underground organizations allied with the NDFP represent the majority of the Filipino people and their aspirations for genuine national freedom and democracy. In addition to the CPP and NPA, the NDFP counts among its allied organizations the:

Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas); Christians for National Liberation (CNL); Cordillera People’s Democratic Front (CPDF); Kabataang Makabayan (KM); Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma); Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA); Liga ng Agham para sa Bayan (LAB); Lupon ng mga Manananggol para sa Bayan (Lumaban); Makabayang Kawaning Pilipino (MKP); Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka); Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP or Masapa); Moro Resistance Liberation Organization (MRLO); Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM); Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU); Revolutionary Organization of Lumads (ROL); and the Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families (Compatriots).

These organizations serve workers, peasants, youth, women, teachers, health workers, scientists, minority people, and other sectors, and raise their determination and militance in fighting for the democratic rights. They have persevered in the revolutionary underground to unite their constituent sectors and link them with the overall struggle of the Filipino people.

They have been tempered in decades of revolutionary struggle, and many served as the indomitable core of the resistance against the US-Marcos dictatorship. They wage anti-imperialist, antifeudal and antifascist mass struggles and draw more and more people to the national democratic revolutionary cause. They promote and extend invaluable moral, political and material support to the revolutionary armed resistance. Countless members of the NDFP have become Red fighters of the NPA.

The NDFP is the most concentrated expression of the united front for armed struggle and draws widespread support for the people’s war. Its 12-Point Program is the most concentrated expression of the aspirations of the broad masses of the Filipino people for national and social liberation.

The NDFP represents the people’s democratic government which is the collective expression of the thousands organs of political power at village and higher levels spread throughout the country. These organs of political power are founded on the strength of NDFP-allied mass organizations of peasants, women and children, youth and cultural workers. In its territories, the NDFP implements the minimum and maximum program for land reform, raising agricultural production and supplementary income from sideline occupation, campaigns for public health, education and literacy, maintaining peace and order, resolving contradictions among the people, and people’s defense.

Over the past two years, the NDFP has actively mobilized and helped the masses cope with the pandemic and the crisis brought about by the reactionary state’s neglect of their welfare. The NDFP’s revolutionary personnel have actively provided public health service (information campaign, sanitation drives, mass clinics) and educational support to school children who suffered the most from the gross failures.

The NDFP has represented brilliantly the people’s democratic government in the field of diplomatic and protodiplomatic relations. It has established state-to-state, state-to-people, and people-to-people solidarity relations and has been at the forefront and active participant in international anti-imperialist formations. It has formal relations with foreign governments and various international agencies, humanitarian organizations and peace institutions.

The NDFP has also demonstrated that it can engage in peace negotiations with the Government of the Republic of the Philippines (GRP) without falling into the fascist trap of pacification, demobilization and capitulation. It has succeeded in establishing the principle for a just and lasting peace attainable by addressing the social, economic and political roots of the armed conflict, and demonstrating how this framework is vastly superior to the militarist notion of “localized peace” attained through military suppression of the people’s rights and resistance.

In the past six years, the Duterte regime has carried out intensified counterinsurgency operations and “war on terror” in line with US-imposed doctrine. This war is marked by sheer brutality to terrorize the people and use overwhelming force in the vain attempt to defeat the revolutionary guerrilla forces. It enacted the so-called Anti-Terrorism Law, a draconian law that overturns universal judicial processes and basic democratic rights.

Following US dictates and to justify his acts of suppression, Duterte has falsely and maliciously declared the CPP, the NPA, the NDFP and all its allied organizations as “terrorists.” This is a vain attempt to malign the revolutionary forces and obscure the national and democratic aspirations of the Filipino people which they represent.

On Duterte’s orders, police and military forces have gone on a rampage of mass killings, unlawful arrests, abductions, torture and forcing people to “surrender” in violation of their basic democratic rights. These acts of suppression have been accompanied by a campaign of red-baiting and terrorist-tagging. Internationally accepted rules of war are brazenly trampled. The AFP has applied US tactics of terror, blurring the distinction between combatants and civilians. In line with US tactic of “shock and awe,” the AFP has resorted to scorched earth tactics of aerial bombings, aerial strafing and artillery shelling of civilian communities to terrorize the people and make them bow to the military.

The Duterte regime, however, has succeeded only in inciting the Filipino people to fight back and resist his tyrannical rule. In various parts of the country, the people are denouncing rampant military and police abuses, taking collective action to protect their ranks against killings and unlawful arrests, expressing their indignation against military abuses, and driving out abusive soldiers from their communities. People are standing up for their rights and are persevering in building their unions and organizations and raising their determination to defend themselves.

The upcoming reactionary election is viewed by large segments of Philippine society as an opportunity to put an end to the six-year tyranny of the ruling Duterte fascist regime and prevent attempts to fully restore to power the corrupt Marcos family. Duterte and his clique, however, are determined to cling to power through outright stealing the elections to install his chosen successor and daughter as president and vice president, as well as his minions in the senate and lower house. The rising temperature of the elections is marked by increasingly large protest actions mounted by broad sectors supportive of the leading opposition contender. With the increasing political activity of the masses, more and more people are being drawn to the national democratic cause, generating conditions for the rapid expansion and strengthening of the NDFP.

In the countryside, the New People’s Army continues to persevere in waging armed struggle and steadily carry forward the people’s war. The ranks of the NPA continue to grow, especially with increasing numbers of victims and targets of military and police abuses being driven to the path of armed resistance. The NPA continues to expand its territories or areas of operation, strengthen or build new mass organizations, people’s militia units, self-defense corps and organs of political power, thus further widening and strengthening the base of the NDFP.

The chronic crisis of the semicolonial and semifeudal system is being aggravated by the crisis of the international capitalist system, intensifying plunder and exploitation of the country’s resources by multinational companies, mounting foreign debt, barefaced corruption by bureaucrat capitalists, worsening forms of oppression and exploitation of workers and toiling people, rising cost of living, widespread unemployment, low wages and landgrabbing. The US imperialists and the ruling classes of big bourgeois compradors and big landlords are resorting to outright tyranny and state terrorism to preserve the ruling system which is increasingly unable to address the needs of the people.

The worsening crisis of the ruling system underscores the necessity and justness of waging people’s democratic revolution. The broad masses of workers and peasants and the rest of the oppressed and exploited classes and sectors have no way out of the crisis but to wage revolution and carry out the radical transformation of Philippine society. Only by putting an end to the US-supported neocolonial fascist state that serves the interests of big bourgeois compradors and big landlords can the Filipino attain national freedom and democracy and build a progressive and just society.

Let us celebrate today and in the coming days the 49th anniversary of the National Democratic Front of the Philippines. Let us continue to promote the 12-Point Program and gain more adherents. Let us accelerate recruitment of more members to the NDFP’s allied organizations. Let us heighten support for the revolutionary armed struggle. Let us continue to build and expand the organs of political power. Let us look forward to celebrating its 50th anniversary next year with greater strength and bigger victories.

Long live the National Democratic Front of the Philippines!

Long live the New People’s Army!

Long live the Communist Party of the Philippines!

Long live the Filipino people!

Carry forward the national democratic revolution until victory!

https://cpp.ph/statements/greater-strength-and-bigger-victories-for-the-ndfp/

CPP/NDF-CPDF: Self-determination is part of national democratic struggle--Minorities find strength in action and in organization

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): Self-determination is part of national democratic struggle--Minorities find strength in action and in organizationCordillera People's Democratic Front
National Democratic Front of the Philippines

April 24, 2022

The Cordillera Day is a massive collective action that resulted from the peoples’ anguish and grief over the Marcoses’ greed, injustice and violence. Born out of the martyrdom of Ama Macliing Dulag, this annual gathering is now also an occasion to celebrate the national minorities’ strength in action and its force as an organization. Today, more than four decades since Ama Macliing Dulag’s death, it is now more than a recognition of his sacrifice and influence but a pledge of the present generation’s commitment to further strengthen its ranks, especially against the likes of Ferdinand Marcos and other fascist dictators.

The neoliberal policies that Ferdinand Marcos allowed into the country during his dictatorship continue to plague the minorities. Even at this time, there is an abundance of private companies vying to exploit the natural resources in the region. The river systems that irrigated the ancestral lands are vulnerable to these companies. In fact, the Department of Energy already awarded its go-signal to 96 hydropower facilities, of which 17 is ongoing while the rest is in development or pre-development stage. Most alarming of these projects are the facilities in Apayao-Abulug and in Nabuangan River.

Meanwhile, large-scale capitalist mining is in revival mode since 2019. Depleting the region’s gold, copper and other minerals, especially in the province of Benguet are the same foreign-owned and controlled corporations: Lepanto, Gold Fields, Apex Mining, Benguet Corporation, CEXCI and other exploitative enterprises. On the other hand, while the US-Duterte administration has previously restricted small-scale mining, the pandemic is now an excuse to support it as part of the economic recovery program. While this provides jobs, the one that stands to gain most is the gold-buying and selling operations of the government. The extraction of Cordillera’s natural riches produces unprecedented profits for the capitalists while causing life-changing damage to both the environment and the tribal communities.

Capitalists and their cohorts in the bureaucracy operate these enterprises without the full determination of the national minorities. Oftentimes, consent is coerced due to poverty and the disinformation that such destructive projects can be livelihood opportunities. This being the case, the struggle for self-determination is fought alongside the national democratic struggle, i.e. against imperialist plunder and for economic justice across marginalized classes and sectors.

Coincidentally, today is also the 49th anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NFDP) of which the Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) is a member organization. The CPDF gives due recognition to the NDFP for uniting under one revolutionary banner the struggles of many national democratic forces, including that of Cordillera peoples. Asserting the rights of the national minorities is a resonance of the struggle of the Filipino nation that has relentlessly advanced the revolution under the leadership of the Communist Party of the Philippines.

The CPDF joins the peoples of Cordillera in reaffirming that strength in action and force as an organization is its great advantage. It enjoins the minorities to honor the NDFP by constantly linking the struggle for self-determination to the struggle towards national democracy against imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism. Recognizing that the minorities’ plight is part of the national democratic struggle entails recognizing the people’s democratic armed revolution as the only way to defeat these social ills. To this, the national minorities of the Cordillera wholeheartedly agree: Fetad ingganas balligi! Kaigorotan, lumaban! Iyabante ti rebolusyonaryo a gubat! Agbiag ti Kordilyera ken agbiag ti nailian a minorya a lumablaban! ###

https://cpp.ph/statements/minorities-find-strength-in-action-and-in-organization/

CPP/Central Committee: Message to the Communist Party of Turkey - Marxist Leninist (TKP-ML) on the occasion of its 50th anniversary--Persevere until victory!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 24, 2022): Message to the Communist Party of Turkey - Marxist Leninist (TKP-ML) on the occasion of its 50th anniversary--Persevere until victory! 


This article is available in Turkish

Central Committee
Communist Party of the Philippines

April 24, 2022

The Central Committee and the entire membership of the Communist Party of the Philippines (CPP) extends its fraternal greetings of proletarian solidarity to the Central Committee, the leading committees, cadres and members of the Communist Party of Turkey – Marxist Leninist (TKP-ML) on the occasion of its 50th founding anniversary. We extend revolutionary greetings as well to the General Command of the Workers and Peasants Liberation Army of Turkey (TIKKO) and all its fighters who are persevering along the path of guerrilla warfare and determined to wage people’s war in Turkey.

The TKP-ML and the CPP share a common history of struggle. Both our parties were steeled in the crucible of the international communist movement’s struggle against modern revisionism which achieved great successes during the Great Proletarian Cultural Revolution in China. This epic struggle brought the revolutionary practice of the proletariat to a higher stage and gave birth to Maoism, allowing communists around the world to more firmly uphold and apply Marxism-Leninism to the concrete conditions of their particular countries.

Both the TKP-ML and the CPP matured in a period of setbacks after the modern revisionists overthrew the proletariat in the Soviet Union since 1956 and in China in 1977 and carried out capitalist restoration resulting in widespread ruin and misery for the working class and the peasant masses. With a firm grasp of Maoism, our parties have remained steadfast Marxist-Leninists, committed to wage resistance against imperialism, capitalist exploitation, fascism and other forms of reaction and oppression, and to advance the proletariat’s historic mission to build socialism and communism.

As communists, we are firmly dedicated to leading the proletariat and oppressed people in their struggle for democracy and in waging class struggles in all countries. By leading the revolutionary struggles of the exploited and oppressed classes in our own countries, we aim to strike at imperialism at every opportunity and contribute to advancing the international cause of the proletariat.

We can lead the revolutionary struggles in our different countries by building a strong communist party that is able to strike deep roots among the workers and peasants and other progressive classes who are allied with the revolutionary movement. The activists and cadres of the communist party must be in a position to effectively lead the people by carrying out painstaking propaganda and education work and building their unions, mass organizations and revolutionary army to address their urgent demands and gather the political and armed strength to effect the overthrow of the reactionary state.

For its part, the CPP leads the people’s democratic revolution to end the semicolonial and semifeudal system in the Philippines. It does so principally by waging protracted people’s war in the countryside, and linking this up with the democratic struggles of workers and the reserve army of labor, and the petty and national bourgeoisie in the cities.

The CPP leads the New People’s Army that is spread across guerrilla fronts established in more than 70 of the country’s 82 provinces. Waging a revolutionary war in an archipelagic country poses a disadvantage which the CPP has turned into an advantage by exercising centralized leadership and decentralized operations allowing strong leadership bodies of the Party to emerge in its various regional committees. By carrying out agrarian revolution (with the primary democratic aim of implementing land reform or the free distribution of land to the peasant tillers), the NPA continues to enjoy the deep and wide support of the peasant masses and provides the CPP with a mass base running to several million.

We look forward to greater cooperation between the CPP and the TKP-ML and other fraternal Marxist-Leninist parties around the world in the coming years in the face of the prolonged crisis of the global capitalist system that is generating conditions favorable for waging revolution. More and more, the imperialists and their lackeys are fanning the flames of fascism, nationalism, racism, bigotry and fanaticism to divide the working class and pit them against each other. This is evidence of their growing inability to rule in the old way amid deepening crisis, especially with the emergence of communist forces that strive to unify the people and lead their struggles against worsening forms of capitalist and feudal exploitation.

The prolonged capitalist crisis and the contradictions between the imperialist powers have erupted in open conflict in Europe with the US and NATO proxy war in Ukraine against Russia. There is also rising potential for inter-imperialist war in East Asia and other parts of the world with the US and other leading capitalist countries becoming increasingly bellicose to serve the interests of the military industrial complex.

The war in Ukraine took the form of Russian military counter-aggression against years of Ukraine fascism against the Russian population in the Donbass region and decades of US and NATO wars of aggression. But in essence, the war in Ukraine is an inter-imperialist war to control sources of raw materials, markets and spheres of influence. It is the working class and people of Ukraine and Russia who are suffering the grave consequences of the war. The communists must expose the layers of imperialist deception and rouse the people to fight and seek the overthrow of the fascists and monopoly capitalist oligarchs, fight for socialism and achieve lasting peace.

The CPP has full confidence that the TKP-ML will celebrate its 50th anniversary with greater resolve to lead and carry forward the revolutionary struggle of the working class and oppressed peoples of Turkey, in close cooperation with the revolutionary struggle of the Kurdish people against national oppression. Guided and inspired by Marxism-Leninism-Maoism and the theoretical work and revolutionary practice of its pioneer Ibrahim Kaypakkaya, we are certain that the TKP-ML will continue to persevere along the revolutionary path to change, not only the course of the history of Turkey, but the entire world. Along the way, the CPP will celebrate every success, achievement and victory of the TKP-ML.

Long live the Communist Party of Turkey – Marxist Leninist!

Long live the Communist Party of the Philippines!

Long live Marxism-Leninism-Maoism!

Long live the people’s war in Turkey, the Philippines and other parts of the world!

Live live international proletarian solidarity!

https://cpp.ph/statements/persevere-until-victory/