Sunday, September 3, 2023

CPP/NDF-Bicol: High quality and mass-oriented education, not fascism

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Sep 3, 2023): High quality and mass-oriented education, not fascism
 

This article is available in Pilipino

Ma. Roja Banua
Spokesperson
NDF-Bicol
National Democratic Front of the Philippines

September 03, 2023

The classes have opened last week. But the deplorable situation of students, teachers and schools remain while Dep-Ed, under the helm of Sara Duterte, is in a frenzy asking for a bigger budget for fascism and corruption. Duterte proposed the P150 million confidential and intelligence funds for Dep-Ed because she believes that education and national security are connected although this department has no constitutional mandate of surveillance and intelligence.

Duterte’s militaristic logic means heightened suppression and attacks against teachers, students and the whole academe as well as the tighter integration of fascism in the curriculum. In Bikol, teachers who are members of Alliance of Concerned Teachers in Catanduanes and Masbate have been repeatedly red-tagged, threatened and intimidated. In some cases, the military arrange meetings within their headquarters and coerce the teachers to surrender as NPA members. In other parts of the country, cases of illegal arrests of teachers and professors and continuing attacks and forced closure of Lumad schools have been occurring.

While Duterte and Dep-Ed feverishly militarize schools, the national learning crisis worsens. Millions of children are unable to set foot in schools or forced to leave because of problems such as their families’ incapacity to support the demands of a commercialized educational system, extreme poverty forcing them to child labor as well as military presence and occupation of schools, daycare centers and other academic facilities within barrios in the countryside. These children who have no access to education are the most vulnerable to suffer from intergenerational disenfranchisement and denied opportunities because of their lack of skills and knowledge.

There is still a big deficit in classrooms, teachers and even teaching materials. Around 150,000 classrooms are lacking in schools across the country. In Bikol, 17 schools are still used as evacuation centers after more than 20,000 Albayano were forced to vacate their residences due to Mayon volcano’s eruption. Teachers’ salaries also remain paltry while budget cuts beset state universities and colleges.

It is only right and just for teachers, students and their parents to denounce this current regime’s perverted focus on fascism instead of delivering quality education. A nationalist, scientific and mass-oriented education for all is a fundamental right critical in shaping the future of the Filipino youth.

https://philippinerevolution.nu/statements/high-quality-and-mass-oriented-education-not-fascism/

CPP/NDF-Palawan: Ipagbunyi ang tagumpay ng mamamayan ng Brooke’s Point laban sa mapaminsalang mina ng INC at Celestial Mining!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Sep 3, 2023): Ipagbunyi ang tagumpay ng mamamayan ng Brooke’s Point laban sa mapaminsalang mina ng INC at Celestial Mining! (Celebrate the victory of the people of Brooke's Point against the harmful mines of INC and Celestial Mining!)
 


Leona Paragua
Spokesperson
NDF-Palawan
NDF-Southern Tagalog
National Democratic Front of the Philippines

September 03, 2023

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines – Palawan, kaisa ng buong mamamayan ng probinsya, ang malaking tagumpay ng mamamayan ng Brooke’s Point na maipatigil ang operasyon ng mga mapaminsalang mina ng Ipilan Nickel Corporation (INC) at Celestial Nickel Mining Exploration Corporation (Celestial Mining). Muling napatunayan na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagsalig sa sariling lakas ng mamamayan maipagwawagi ang kanilang laban para sa karapatan, kabuhayan at kalikasan.

Resulta ng mga serye ng pagkilos, barikada at pagpepetisyon ng mamamayan ng Brooke’s Point mula pa Pebrero, naglabas ang Korte Suprema ng writ of kalikasan noong Agosto 15 laban sa dalawang pribadong kumpanya ng mina na INC at Celestial Mining, gayundin sa dalawang reaksyunaryong institusyong maka-mina na Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Mines and Geosciences Bureau (MGB). Kaugnay nito, napilitan ding maglabas ang National Commission on Indigenous Peoples (NCIP)-MIMAROPA ng cease and desist order o atas ng pagpapatigil sa operasyon ng dalawang mapaminsalang mina.

Ang pagkasandal sa pader ng reaksyunaryong gubyerno ay iniresulta ng di-magagaping diwa ng mamamayan ng Brooke’s Point na protektahan ang kalikasan at likas na yaman ng Mt. Mantalingahan at ng lokal na mga komunidad, laluna ang lupaing ninuno ng mamamayang minoryang nakaasa ang buhay, panirahan at kabuhayan dito. Hindi napigil at nasupil ang pakikibaka ng mamamayan ng Brooke’s Point sa kabila ng mga maniobra ng mga kumpanya sa mina na ipatigil ang mga protesta at ipagpatuloy ang pangwawasak nito sa kalikasan ng Mt. Mantalingahan at ng buong probinsya. Ang mga pasistang hakbangin ng mararahas na dispersal at iligal na pag-aresto sa mga nagpoprotestang mamamayan ang higit na nagpaalab sa damdamin ng mamamayan na huwag sumuko sa laban. Nahubaran din ang DENR, MGB at AFP-PNP bilang mga kasabwat ng mga mapaminsalang pribadong kumpanya ng mina, at sa gayo’y mga kasangkapan upang higit na wasakin at huthutan ng yaman ang kalikasan ng Palawan at iba pang bahagi ng bansa.

Dapat halawan ng buong mamamayan ng Palawan ng magandang aral ang kilusang masang ito ng mamamayan ng Brooke’s Point, at taglayin ang diwang palaban at militante upang tuluy-tuloy na ipagtanggol ang karapatan at kabuhayan ng mamamayan at ang kalikasan ng probinsya. Magsisilbing inspirasyon ang tagumpay na ito upang isulong pa ang mga kahalintulad na pakikibaka para ipatigil na ang operasyon ng mga mapaminsalang dayuhan at lokal na malalaking kumpanya ng mina sa Mt. Bulanjao at Mt. Gantong at iba pang mga protektadong lugar sa probinsya.

Habang dapat na ipagdiwang ang malaking tagumpay na ito ng mamamayan ng Brooke’s Point, panimula pa lamang ito at dapat na maging mapagbantay sa tusong mga hakbangin ng INC, Celestial Mining at iba pang mga dayuhan at malalaking korporasyon at mina. Dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang laban at kunin ang suporta ng buong mamamayan ng Palawan para pigilan ang mga pagtatangkang ito kasabwat ang lokal na reaksyunaryong gubyerno na magpatupad ng iba’t ibang mga hakbangin para makapanumbalik ang operasyon ng mapaminsalang mina. Kabilang sa mga hakbanging ito ang panlilinlang sa kapwa mamamayan ng probinsya sa tabing ng balighong paggamit ng katagang “responsableng pagmimina” at diumano’y pagbibigay ng kabuhayan sa mamamayan. Kaugnay nito, dapat ipresyur ang lokal na reaksyunaryong gubyerno na bigyan ang mga manggagawang maaapektuhan sa pagpapatigil ng operasyon ng mina ng ibang kabuhayan na hindi nangwawasak sa kalikasan, kabuhayan at karapatan ng kapwa mamamayan.

Samantala, dapat na unawain ng nakikibakang mamamayan ang mga hangganan ng pakikibakang ligal, lalo’t malaon nang napatunayan ang pagiging marahas at mapanlinlang ng papet na reaksyunaryong estado sa mamamayang nagsusulong ng kanilang mga batayang karapatan. Ang malakas na pakikibaka laban sa dambuhalang mina ay mahigpit na iugnay sa kabuuang pakikibaka laban sa estadong malakolonyal at malapyudal na nagpapanatili ng kahirapan at pagsasamantala sa bansa, gayundin sa imperyalismong nagkukumpas rito at silang pangunahing nakikinabang sa paghuhuthot at pagwawasak sa kalikasan. Ipinakita at pinatunayan ng rebolusyonaryong kilusan ang sinseridad nito sa pagpapatigil ng mapangwasak na dayuhang pagmimina sa bansa sa mga inilunsad nitong hakbang pamamarusa sa mga kumpanyang ito sa Palawan. Tampok na halimbawa ang mga punitibong aksyon ng demokratikong gubyernong bayan, sa pamamagitan ng Bienvenido Vallever Command-NPA Palawan laban sa mga kumpanyang Ipilan Nickel Corp at Macro-Asia Mining Corp. noong 2010; Citinickel noong 2016 at Agumil.

Dapat na isulong ang demokratikong rebolusyong bayan kasama ang iba pang mga demokratikong uri at sektor sa lipunang Pilipino na inaapi at pinagsasamantalahan. Dapat na palakasin ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa probinsya, isulong ang armadong pakikibaka, at palawakin ang mga lihim at rebolusyonaryong organisasyong masa sa Palawan upang makamit ang kalutasan sa malaon nang suliranin at hinaing ng masang Palaweño sa kanilang buhay, kabuhayan, karapatan at kagalingang panlipunan.###

https://philippinerevolution.nu/statements/ipagbunyi-ang-tagumpay-ng-mamamayan-ng-brookes-point-laban-sa-mapaminsalang-mina-ng-inc-at-celestial-mining/

CPP/CIO: Marcos is daydreaming that he can defeat the NPA

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Sep 3, 2023): Marcos is daydreaming that he can defeat the NPA
 


Marco Valbuena
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

September 03, 2023

Officials of the Marcos regime are daydreaming when they make declarations of attaining “strategic victory” and defeating the New People’s Army (NPA). These wishful declarations are not new. They have been issuing exactly the same statements for three decades now and have repeatedly been proven wrong by facts.

General Año’s pronouncement yesterday of “ending the local communist armed conflict” within the term of the Marcos government rings hollow, especially after an NPA unit carried out a successful against the much detested 85th IB in Tagkawayan, Quezon last Friday morning, in which Red fighters seized five high-powered rifles and inflicted a number of casualties against the AFP. The ambush blasts recent claims that Quezon is already “insurgency free.” Together with the recent tactical offensives of the NPA in Masbate and Negros, the AFP’s much-hyped PR line that the NPA has “only active guerrilla front” is clearly a figment of their imagination.

The Filipino people and their people’s army will continue to wage armed struggle as long as US imperialism, oppression, bureaucratic corruption and social injustice prevails. The broad masses of the Filipino people are continually being roused to take up arms by widespread landlessness, grossly low wages, economic dislocation, environmental destruction, and rampant dispossession of their sources of income and means of production.

Over the past few years, the fascist reactionaries have waged an all-out campaign of state terrorism with the desperate aim of shattering the bond between the NPA and the broad masses of the Filipino people. But the more Marcos employs terrorism against the people, the more that this bond is tempered and reinforced. Indeed, without the NPA, the Filipino people have nothing to defend themselves with and will be left to the mercy of multinational corporations, the IMF and World Bank, big bourgeois compradors, landlords, and bureaucrat capitalists.

The aim of achieving complete victory might not yet be within the immediate horizon of the NPA. But it is determined to frustrate the AFP’s current campaign of encirclement and suppression, fight the Marcos regime’s rule of all-out state terrorism, and carry forward the armed struggle to even greater heights.

https://philippinerevolution.nu/statements/marcos-is-daydreaming-that-he-can-defeat-the-npa/

CPP/NPA-Palawan: Hinggil sa deklarasyong ‘insurgency-free’ sa Palawan///Hangga’t may pang-aapi at pagsasamantala, palaging may batayan ang digmang bayan sa Palawan at buong kapuluan

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Sep 2, 2023): Hinggil sa deklarasyong ‘insurgency-free’ sa Palawan///Hangga’t may pang-aapi at pagsasamantala, palaging may batayan ang digmang bayan sa Palawan at buong kapuluan (Regarding the declaration of 'insurgency-free' in Palawan: As long as there is oppression and exploitation, there will always be a basis for the people's war in Palawan and the entire archipelago)
 


Andrei Bon Guerrero
Spokesperson
NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command)
Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)
New People's Army

September 02, 2023

Nangangarap nang gising ang rehimeng US-Marcos II sa pagdedeklarang ‘insurgency-free’ ang probinsya sa pagbubukas ng National Peace Consciousness Month kahapon, Setyembre 1 sa Puerto Princesa City. Ipinagmalaki ni Marcos II ang tagumpay umano ng gubyerno, ng AFP at ng NTF ELCAC sa pagsugpo sa rebolusyon sa Palawan at buong bansa at na nalinis na umano nila ang lahat ng erya ng NPA sa Palawan. Para suportahan ito, muling ipinagyabang ng NTF-ELCAC ang diumano’y pagkalansag nila sa 69 larangang gerilya sa buong bansa. Muling inilahad ni Ernesto Torres, tagapagsalita ng pasistang ahensya ang inimbentong datos na 20 na lang umano ang natitirang larangang gerilya sa buong bansa, 19 ang di na aktibo at isa ang aktibo na nasa Northern Samar. Ang mga di aktibo umano ay pito sa Visayas at tig-anim sa Luzon at Mindanao.

Sadyang mangmang at pulpol si Marcos, tulad ng kanyang ama at sampu ng kanilang mga alipures sa pag-aakalang magagapi nila ang rebolusyon at ang determinasyon ng mamamayan na labanan ang lahat ng tipo ng pang-aapi at pagsasamantala. Mas lalong hibang ang mga militaristang nakapalibot kay Marcos tulad nina Galvez, Año, mga heneral ng AFP at NTF-ELCAC, na naturingang mga upisyal militar pero walang alam sa mga diyalektikal na batas ng digma. Nangangarap silang may kapayapaan sa bansa habang kabi-kabila ang karahasan at pagdaralita ng taumbayan na kagagawan mismo ng gubyerno at mga pasistang institusyon nito. Nakapangingilabot ang paulit-ulit na pagpuri sa mga pasista-teroristang institusyon na pangunahing responsable sa mga panghahalihaw, pambobomba at pagwasak sa mga komunidad sa kanayunan, pagyurak sa karapatang-tao kabilang ang pagpaslang sa mga sibilyan at paglabag sa mga kasunduan at batas ng digma.

Sa kabilang banda, kakatwang sinasabi nila ito habang ibinabalita rin ng mga field units ng AFP ang mga nagaganap na taktikal na opensiba at mga labanan sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Pinakahuli sa mga ito ang matagumpay na ambus ng NPA Quezon kahapon sa tropa ng 85th IBPA at CAFGU sa Tagkawayan. Tulad ng Palawan, ang lalawigan ng Quezon ay idineklara ding insurgency free ng papet na rehimen ni Bongbong Marcos nito lamang Hunyo, 2023. Sa labanang ito, nakasamsam ng limang armas ang Pulang hukbo at halos malipol nila ang siyam-kataong tropang pasista kung saan napaslang ang lima at nasugatan ang tatlo pa. Higit sa lahat, sinasabi nila ito habang nasasaksihan ng mga karaniwang sundalong nakapakat sa iba’t ibang lugar sa bansa ang sukdulang pagkamuhi ng masa sa kanila at pagpapalayas sa mga salot na tropa at kampo militar.

Ang totoong motibo ni Marcos II at mga alipures niya ay palabasing nagtatagumpay ang kanilang kontra-rebolusyonaryong pakana para maging kaiga-igaya ang probinsya sa pagganyak ng dayuhang pamumuhunan at imperyalistang pandarambong. Sa kasalukuyan, nakalatag na ang mga kontrata at dayuhang pamumuhunan sa enerhiya, ekoturimo at pagmimina sa Palawan. Nilalayon pa ng rehimen kasabwat ang mga burukrata kapitalista sa lokal na gubyerno ng probinsya na higit na ihain ang iba’t ibang bahagi nito sa dayuhan. Syempre pa, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, desperado silang ipakita sa among imperyalismong US na handang-handa na ang papet na hukbong ibala sa kanyon sakaling sumiklab ang imperyalistang gera sa pagitan nito at ng China.

Ngunit habang malaganap ang panunupil, pagsasamantala at karalitaanan sa buong bayan, laging may batayan ng armadong paglaban ng mamamayan. Nakalimutan ata ni Marcos II at mga alipures niyang ang tinutuntungan at pinoprotektahan nilang sistema ng lipunang malakolonyal at malapyudal ang mismong ugat ng daantaong pambansa-demokratikong pakikibaka ng sambayanan, na siyang ipinagpapatuloy ng New Peoples Army sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. Isinusulong nito ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon na saligang pundasyon ng pambansang kaunlarang hinahangad ng sambayanang Pilipino. Hindi nga ba’t paulit-ulit itong pinatotohanan sa nakaraang 54 na taong maningning na kasaysayan ng rebolusyonaryong pakikibaka sa ilalim ng wastong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Mula sa halos wala ng itatag ito noong Marso 29, 1969, sumulong at lumakas ang Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong kilusan at nakamit nito ang walang kaparis na pagsulong at paglakas sa kasaysayan ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Binigo nito ang mga operasyong kitilin sa usbong at mga kampanyang supresyon na 26 na taong inilunsad ng diktadurang US-Marcos at ang sumunod pang mga operational plan ng sumunod na mga papet na rehimen. Nilampasan nito ang lakas na inabot ng lumang rebolusyon na inilunsad nina Andres Bonifacio, maging ang lakas ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon (HUKBALAHAP) at ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB). Mga batayang katotohanan itong paulit-ulit na ipinagwawalang-bahala at itinatapon ng estado sa sulsol ng US at AFP.

Ang digmang bayan, sa Palawan at buong kapuluan ay makatarungan na nakaugat sa marubdob na hangarin ng bayang ibagsak ang imperyalismong US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo upang kamtin ang tunay na kalayaan at demokrasya sa Pilipinas kaya tinatamasa nito ang pinakamalawak na suporta ng mamamayan. Pinatunayan na ng kasaysayan ng pakikibaka sa buong daigdig ang superyoridad ng digmang bayan kahit sa napakalakas at napakalupit na digma ng mga pinakamakakapangyarihang bansa. Sadyang daraan ito sa landas na tipong paikid kung saan hindi tuwid ang pag-abante, baku-bako’t liku-liko ang landas, may mga pinsala at pansamantalang pag-atras, pero kailanma’y hindi ito magagapi, tuloy-tuloy na sumusulong at tiyak na magtatagumpay.

Gaanuman kahirap at kalupit ay puspos ng determinasyon ang BVC-NPA Palawan na isulong ang digmang bayan sa Palawan at mag-ambag ng ganang-kaya sa muling pagpapalakas at pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya sa buong bansa. Ang kawalang kaparis na kahirapang dinaranas ng masang Palaweño, ang nagpapatuloy na suporta ng mamamayan at kabayanihan ng mga rebolusyonaryong martir sa Palawan ang aming inspirasyon sa muling pagsulong at pagbawi hanggang sa tagumpay!#

https://philippinerevolution.nu/statements/hanggat-may-pang-aapi-at-pagsasamantala-palaging-may-batayan-ang-digmang-bayan-sa-palawan-at-buong-kapuluan/

Kalinaw News: 6 CTG members surrender to the government in AgSur

Posted to Kalinaw News Facebook Page (Sep 1, 2023): 6 CTG members surrender to the government in AgSur

Ever Onward Battalion troopers welcome voluntary surrender of 6 NPA rebels and their assorted firearms in San Luis, Agusan del Sur

6 CTG members surrender to the government in AgSur

SAN LUIS, Agusan del Sur – Three (3) regular members and three (3) Milisya ng Bayan (MB) members of the Communist Terrorist Groups voluntarily surrendered to the government bringing along with them their assorted firearms. They were warmly welcomed to the home of the Ever Onward troopers at Brgy. Mahayahay, San Luis, ADS on August 28, 2023.
 
The six (6) surrenderees are known by their former comrades as alias Eman/Dos, regular member of SRSDG Sagay, SRC3; alias Ramil, squad leader of Squad 1, HQF NEO and alias Ren-ren, Medic of HQF NEO while the three others are MB members of SRSDG Sagay, SRC3 and Hqs Loader, SRC2 all of North Central Mindanao Regional Committee (NCMRC). They also surrendered one (1) AK47 rifle; one (1) M16 rifle; one (1) M653 rifle and one (1) KG-9 sub-machine gun with magazines and live ammunitions.
 
Their bad experiences, hardship and scarcity of food while in the terrorist group as well as their will to live a peaceful life with their family and loved ones fueled them to return to the folds of the law.

In an interview, alias "Ren-ren", expressed her feelings as she reminisces her troubled experience in the armed group "Ako isip usa ka lumad ug walay hustong kinaadman, dali ra ako nahaylo sa mga pasalig ug nadani ngadto sa kalihukan sa nga kuno kami makigbisog aron ma protektahan ang yutang kabilin. Sa mga panahong ako nalambigit sa walhong grupo, nasinati ko ang ka kapoy ug tumang kagutom tungod ky wala nay igong pagkaon sige nalang tago-tago ug ang kahadlok alang sa akong kinabuhi. Maong ako, uban ang akong bana naninguha kami nga musibat sa kalihukan aron mahatagan ug maayong kinabuhi ang bata nga ania sa akong sabakan”, she said.
 
In a statement, Lt Col Sandy R Majarocon, Commanding Officer of 26IB, gratefully welcome the surrenderees for their fearless decision to abandon the terrorist movement and surrender. "Kami nalipay sa inyong pag surender. Taliwala sa mga kalisod ug kasakit sa inyong mga kanisatian, nag ma isugon kamu sa pag sumite sa inyong kaugalingon ug pag-undang sa kalihokan nga walay kapuslanan ug alang sa pag puyo nga malinawon. Ang 26IB maningkamot sa pagtabang kaninyo para mahatag sa inyoha ang mga benepisyo gikan sa mga nagka lain-laing ahensya sa gobyerno”, he said.

The surrenderees will now undergo various types of assessment and documentation prior to their enrollment in the Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) of the government where these former rebels will be assisted in preparation for their reintegration into the mainstream society and be able to start a better and new life.
https://www.facebook.com/photo?fbid=313545551366014&set=pcb.313545611366008

https://www.facebook.com/kalinawnews/