Sang nagligad nga una nga semana sang Oktubre nagsulod kag nagtener ang mas o menos 40 ka tropa sang Phil. Army sa idalum sang 3ID sa Brgy. Bungsuan, Dumarao, Capiz. Ang ila rason nga ginpadala kuno sila para magposisyon kag mag-ayuda sa PSMC (Public Safety Management Company) sang PNP-Capiz nga daan na nakaditatsment sa amo nga barangay.

 Pagdepensa kuno sang 120 ektarya nga duta nga himuon training ground sang PNP kag para sa kampanya kontra-druga ang ginapagwa nga rason sang ila pegtener . Apang ang kamatuoran sa likod sini nga ginaagaw nila ang palangumhan sa stockfarm nga madugay na ginhimakasan kag ginatalauma sang mga mangunguma.

Masami ining pwersa sang AFP kag PSMC nagapangbalay-balay sa Bungsuan kag palibot nga baryo kag nagapang-imbestigar sa pumuluyo sa mga personahe nga ila ginadudahan nga may angut sa rebolusyonaryong kahublagan. Nagalunsar sang tsekpoynt kag nagapatrolya.

 Luwas sini pa sini nga pwersa militar kag PSMC, nagapabilin gihapon ang mga detachment sang 12th IB /PA sa Manayupit, Maayon, Capiz kag Agpipili, Lemery, Iloilo. Amo man ang iya sang PSMC sa Tuburan, Maayon. Talalupangdon man ang pagsulod sang ila mga ahente sa pagpaniktik sa teritoryo sang rebolusyonaryong hublag. Amo man ang pagpasingki sang operasyon saywar paagi sa paggamit sang masmidya, medical mission pareho sa natabo sa Brgy. Tagubong sa lindero sang Passi kag Dumarao, kag mga pagtipon sa mga pumuluyo para sa ila pulong-pulong sa sabwat sang mga intriga sa mga ginapatihan mga lider-aktibistang masa, kag ila pag-opensiba sa pagpakalain sa rebolusyonaryong hublag.

Ang nasambit nga mga hitabo kag aktibidad sang armadong kusog sang estado, maathag nga bayolasyon sa ila mismo nagaluntad nga ceasefire nga gindeklarar sang gobyernong Duterte. Direkta ini nga pagsupak sa mandu sang ila commander-in-chief kag indi sinsero sa katuyuan sang pag-agum sang ginangasal nila nga kalinong kag kauswagan. Sa esensya ginaduso gihapon sang AFP ang mapintas nga Oplan BAYANIHAN sa tabon sang kampanya kontra-druga, peace and development, medical missions para paludhon ang rebolusyonaryong kahublagan.

Mabaskog namon nga ginapakamalaut ang patraidor nga mga padihot sang AFP nga nagabale-wala sang malahalon nga kabilinggan sang peacetalks kag ceasefire para sabton ang ugat sang gera sibil sa pungsod. Kabaliskad ini sa ginahimo sang tanan nga yunit sang NPA nga hugot nga nagasunod kag nagapatuman sang mga prinsipyo sang untat lupok. Umpisa sang pagdeklarar sang NDFP sang kaugalingon sini nga untat lupok sang nagligad nga Agosto gin-untatan temporaryo sang mga yunit sang NPA ang mga opensibang operasyon sini batok sa tropa sang PNP kag PA tubtob sa paglikaw sa mga engkwentro sa pihak sang presensya kag panggarit-garit sang pwersa sang militar.

Nagapanawagan kami sa tanan nga makibanwahanon kag nagasakdag sang kalinong kag katawhayan nga ibuyagyag kag pakamalauton ang nagapadayon nga paglapas sang AFP kag pagbalewala sang matuod nga kahulugan sang peace negotiations. Mahimo ninyo ini paagi sa pagreklamo sa local nga opisyal, pagtext kag pagtawag radio, kag kon pwede, pag-post sa inyo facebook agud mabuyagyag ang mga nasambit nga paglapas.

Amon man ginapanawagan sa malapad nga pumuluyo, ang padayon nga pagsuporta sang peace talks agud makahino sang positibo nga kasugtanan ang NDFP kag Gubyerno sang Pilipinas angut sa mga importante nga mga reporma pang-sosyo-ekonomya. Ini nagalakip sang reporma sa duta, trabaho, serbisyo sosyal nga madugay na ginahandum sang mga pumuluyo.

https://www.cpp.ph/mga-tropa-sa-afp-kag-capiz-psmc-nagalapas-sa-ila-ceasefire/