Tuesday, April 2, 2024

CPP/NPA-Central Negros/Negros Island ROC: Pursigido nga Tadlungon ang mga Kasaypanan kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 29, 2024): Pursigido nga Tadlungon ang mga Kasaypanan kag Isulong ang Inaway Banwa sa Mas Mataas pa nga Halintang (Persistence to Correct the Mistakes and Promote the Warring Nation to a Higher Level)
 


JB Regalado
Spokesperson
NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)
Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)
New People's Army

March 29, 2024

Sa okasyon sang ika-55 ka tuig nga anibersaryo sang New People’s Army gikan sa pagkatukod sadtong Marso 29, 1969, ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa Central Negros nagasingkal, nagabalingaso nga kainit kag militante nga nagabayaw sang amon mga inumol tanda sang pursigido nga pagtadlong sang mga kahuyangan kag padayon nga pagsulong sang masobra lima na ka dekada nga armadong paghimakas sa pungsod tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Kadungan sini, nagasaludo man kita sa aton mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang ila mga kinaalam, kaisog kag makatarunganon nga nagsakripisyo sang ila kabuhi sa pag-angat sang inaway banwa paagi sa boluntaryo kag matutom nga paghikot sa pagpatuman sang integradong rebolusyonaryong hilikuton sang demokratikong rebolusyon sang banwa padulong sa sosyalismo. Ginapasidunggan naton sila Jose Maria “Ka Joma” Sison, Benito “Ka Laan” Tiamson, Wilma “Ka Bagong-Tao” Austria, Jorge “Ka Oris” Madlos, Rogelio “Ka Cocoy” Posadas, Ericson “Ka Fredo” Acosta, Romeo “Ka JM” Nanta, Leonardo “Ka Jessie” Panaligan kag iban pa nga mga kaupod. Ginapasidunggan man sila Bernard Torres, Dionesio Baloy, Jose Albores, Evelyn kag Julieven Meren, Orlando Fat, Victor Baldonado, Christina Jacolbe kag Everly Kee Jacolbe kag iban pa halin sa hanay sang pumuluyo diin wala-kaluoy kag brutal nga ginpamatay sang mga pasista kag berdugong 62nd IB sa Central Negros.

Sila ang buhi nga handumanan kag magserbe nga inspirasyon sa aton padayon nga pagsulong sang armadong rebolusyon. Ang ila mga inagihan kag kontribusyon ang magapabilin sa aton paminsaron kag balatyagon nga magsindi kag magpasingkal sang kalayo sang rebolusyon sa mga kaumahan sang bug-os nga larangan gerilya.

Ginapasalamatan man naton ang wala-paghubas nga suporta sang malapad nga masa sang pumuluyo kag wala-kataka nga paggiya sang Communist Party of the Philippines (CPP) sa Bag-ong Hangaway sang Banwa sa pagpangibabaw sa tunga sang mga internal nga kahuyangan. Subong man, ang pagpangibabaw sa bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan batok sa masingki nga pagpamintas kag pagpang-atake sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga makinaryas sang reaksyonaryong estado.

Bangud sang pursigido kag ululupod nga paghimakas sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan dira sa pag-isa sang nagkalain-lain nga sahi sa balayon sang nagahiliugyon nga prente, mas aktibo nga nagpabilin ang pagluntad sang mga larangan gerilya ilabe na ang LPC-NPA sa Central Negros sa pihak sang tudo-gyera nga kampanya militar, pasismo kag terorismo sang rehimen ni US-Marcos Jr.

Sa kahiwatan sang ika-55 nga pagsukat sang NPA, ginasaulog naton ini nga puno sang militansiya bangud sang aton mga kadalag-an sa tanan nga patag sang pagsulong kag pag-uswag sa sulod sang isa ka tuig (Marso 29, 2023-Marso 29, 2024), sa pihak man sang pagpugong sang AFP, PNP, NTF-Elcac kag iban pa nga makinaryas sang reaksyonaryong estado.

Sa patag sang armadong paghimakas; taas moral kag ara ang inisyatiba nga nagapadayon sa pagtungod sang integrado nga hilikuton masa paagi sa pagpakamaayo sa linyang masa. Paagi sini, nakarekrut sa gihapon sang halos seksyon nga kusog sang Pulang hangaway halin sa hanay sang mga pamatan-on. Boluntaryo sila nga nagsumiter sang ila kaugalingon sa lubos panahon nga mag-alagad sa masang ginahimuslan kag ginapigos nga pumuluyo sa kaumhan dira sa pagpakigbahin sa NPA. Nangin maayo ang mga Pulang hangaway sa pagkumbinar sang pagbalhin, konsentrasyon kag dispersal nga moda sa paghulag gerilya dira sa platun bilang sandigan nga pormasyon.

Sa tunga sang foused military operation (FMO) kag Retooled Community Support Program (RCSP), madinalag-on nga nakalunsar ang LPC-NPA sang konsentrado nga paghanas politiko-militar kag madinalag-on man nga nakalunsar sang indi magnubo sa 12 ka taktikal nga opensiba nga nagpatay sang kapin 16 gikan sa hanay sang tropa militar diin nakapatuhaw sang mga armas nga sarang ipa-armas sa bag-ong napatapo sa NPA kag iban pa nga yunit gerilya. Sa pihak nga bahin, lima ang nangin rebolusyonaryong martir sa mga Pulang hangaway nga sanday Ka Kris, Ka Marnie, Ka Bryan, Ka Dagger kag Ka Ryan.

Namentinar man ang kusog sang mga yunit gerilya nga nangin katimbang sang NPA sa pagtungod sang mga hilikuton masa paagi sa tatlo ka integrado nga hilikuton (pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas).

Paagi sini, nasusteni ang pagpalapad kag konsolidasyon sa baseng masa. Namentinar ang 38,000 nga organisadong masa nga may malapit 200,000 nga isip sang baseng masa. Bunga sang hilikuton pagpalapad, dugang nga naabot ang 2,000 nga isip sang baseng masa halin sa malapit 80 ka baryo kag 400 ka sityo nga nahulagan katumbas sang tatlo ka larangan gerilya. Tuman ka ligwa ang paghulag sang mga yunit gerilya nga naghatag sang taas nga inisyatiba sa NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan agud palapitan ang malapad nga masa kag pursigido nga matungdan ang mga rebolusyonaryong hilikuton kaangay sang edukasyon masa, hilikuton propaganda, kultural, arbitrasyon, produksyon, ikaayong-lawas, seguridad kag iban pa.

Sumugod nga nagpungko sa poder si Marcos Jr, sa Central Negros lang, nakarekord sang 22 ka mangunguma ang brutal nga ginpamatay samtang lima naman ka hors de combat nga mga Pulang hangaway sa Moises Padilla, Negros Occidental kag Canlaon City, Negros Oriental ang hungod nga gin-utas ang ila kabuhi sa mga tropa sang 62nd IB sa pagpamuno ni Col. William Pesase Jr bilang Commanding Officer. Naglab-ot man sa 336 ka insidente sang human rights violations ang hinimoan sa nasambit nga militar nga nag-imbolbar sa masobra 10,800 ang biktima (212 sini ang mga menor de edad). Sa bilog isla sang Negros, responsable ang 62nd IB sa halos katunga sa 654 nga kaso sa pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga nagbiktima sa indi magnubo sa 46,000 (988 sini ang mga menor-edad) nga narekord sang National Democratic Front (NDF)-Negros idalum sa rehimen US-Marcos II.

Bangud sini nga mga panghitabo, mahapos para sa mga Pulang hangaway kag iban pa nga mga yunit gerilya ang pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa. Nangin mahagup kag malapit ang masa sa NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan. Dasig nga naglab-ot sang masobra 2,000 ka pumuluyo ang naabot sang hilikuton edukasyon kag propaganda. Nakalunsar sang mga epektibo nga pagtuon sa PADEPA kag edukasyon-propaganda sa hanay sang masa kabangdanan sang pagka-anting, sekreto kag aktibo nga paghikot sini diin dugang nga pagpatapo sa mga bag-ong natukod nga organisasyon masa sang PKM, KM, MAKIBAKA kag ARMAS sa lebel sityo tubtob munisipalidad. Samtang ngipon sa ngipon nga nagpakig-away kag nagbuyagyag paagi sa rebolusyonaryo, makatarunganon kag Marxista nga propaganda batok sa mga kabutigan, pagpatalang, pagpanginto kag korapsyon sang AFP, PNP kag NTF-Elcac ilabe na sang inutil, pasista, papet kag korap nga rehimen US-Marcos Jr.

Sa sulod sang isa ka tuig, ang NPA naglunsar man sang mga serbisyo-sosyal kaangay sang medikal, literasiya-numerasiya kag iban pa. Malapit sa 1,000 ang nahatagan serbisyo medikal samtang ang mga kabataan sang masa ang ginlunsaran man sang libre nga pagtuon sang literasiya kag numerasiya. Halos ang tanan nga yunit sang NPA kag iban pa nga yunit gerilya ang nakalunsar man sang arbitrasyon sa pagsolbar sang mga kontradiksyon sa tunga sang masa kaangay sa pagsolbar sang mga problema sa duta, palangabuhian kag iban pa.

Paagi sa giya kag pagpanguna sang NPA, nangin kinaandan na sa Central Negros ang ululupod kag kolektibo nga pagbinuligay sang masang katapuan paagi sa simple nga kooperasyon agud padasigon kag pataason ang ila produksyon sa pagpanguma. Nangin kinaandan man sa rebolusyonaryong masa kag NPA ang pagbinuligay sa tion sang mga kalamidad sa pihak sang grabe nga pag-antus sa kaimulon bunga sang kakulang sang serbisyo-sosyal kag ka-inutil sang mga rehimen ilabe na ni Marcos Jr.

Karun nga kalamidad sang tig-ilinit (El NiƱo), naghiliusa ang masa sa paghimakas upod sa NPA agud pukawon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga pumuluyo sa kaumhan para pangibabawan ang nasambit nga kalamidad kag ang militarisasyon nga ginkabig bilang kalamidad man tuga sang pasismo kag terorismo sang estado. Namobilisa kag napahulag ang masa sa pagpanghawan kag pagpalapad sang ulumhan nga ila palangabuhian, pagpangita sang tubig nga mainom kag tubig nga para sa ila mga talamnan kag iban pa nga pananom. Kadungan man sini ang pagtigayon sang alternatibo nga pagpamulong sa epidemya nga sakit nga gina-atubang sang pumuluyo sa kaumhan resulta sang kasingkal sang init kaangay sang ubo, hilanat, trangkaso, high-blood, stroke kag iban pa. Samtang nagatungod man sang hilikuton masa sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa pumuluyo sa pagduso sang ila mga demokratikong kinamatarung kag interes agud kuhaon ang epektibo nga sabat sang inutil, korap, papet kag reaksyonaryong gobyernong US-Marcos Jr.

Ang malawigon nga krisis sa resesyon sang sistemang kapitalismo ang magtuga sang pag-eskalar sang gyera sa bug-os nga kalibutan. Mas mag-igting imperyalista kontra sa mga kolonyal, neo-kolonyal kag mala-pyudal nga mga pungsod, kapitalista batok sa mga mamumugon kag pag-alsa sang mga pumuluyo batok sa pagpamigos sang mga kapitalista sa kaugalingon nga pungsod. Samtang mag-isa ang sahing proletaryado sa bug-os nga kalibutan nga maghimakas para sa isa ka pagbag-o sosyal.

Sa sini nga kaangtanan, tuman ka paborable ang sitwasyon sa pungsod ang pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa padulong sa sosyalismo. Ang papet nga rehimen ni Marcos Jr ang ginabayo subong sang masingki nga krisis sa ekonomiya kag pulitika. Nagamanipestar ang maigting nga banggianay sa tunga sang Duterte batok Marcos Jr nga hubon idalum sa kroniko nga krisis sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sosyedad Pilipino. Wala sang malauman ang kadam-an nga pumuluyo sa lunsay nga maki-dumuluong, elitista, pasista kag papet nga rehimen US-Marcos II. Paagi lamang sa pag-usoy sa husto nga banas sang armadong rebolusyon maangkon sa pigos kag ginahimuslan lakip ang malapad nga pumuluyo ang ginahandum nga matuod nga demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan. .

Tampad nga tul-iron ang mga kahuyangan nga nagasagabal sa aton pag-uswag kag pagsulong! I-angat ang inaway banwa sa mas mataas nga halintang sa masunod nga mga panag-on.

Mabuhay ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang masa!
Mabuhay ang ika-55 nga Anibersaryo sang New People’s Army!

https://philippinerevolution.nu/statements/pursigido-nga-tadlungon-ang-mga-kasaypanan-kag-isulong-ang-inaway-banwa-sa-mas-mataas-pa-nga-halintang/

CPP/NDF-Cavite/Southern Tagalog: Ipagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Itaguyod ang kilusang pagwawasto at itulak sa mas mataas na antas ang ating rebolusyonaryong pakikibaka!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 29, 2024): Ipagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Itaguyod ang kilusang pagwawasto at itulak sa mas mataas na antas ang ating rebolusyonaryong pakikibaka! (Celebrate the 55th anniversary of the New People's Army! Support the rectification movement and push our revolutionary struggle to a higher level!)
 


Simeon Magdiwang
Spokesperson
NDF-Cavite
NDF-Southern Tagalog
National Democratic Front of the Philippines

March 29, 2024

Sa araw na ito, mainit nating salubungin at gunitain ang ika-55 anibersayo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ipinapaabot ng National Democratic Front-Cavite at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa lalawigan ang pinakamataas na pagpupugay at pulang pagsaludo sa lahat ng pulang kumander, pulang mandirigma at milisya na nag-aalay ng kanilang buhay para sa ubos-kayang pagsusulong at pagtataguyod ng digmang bayan sa kanayunan.

Sa okasyon din ito, marapat lamang na mag-alay tayo ng ating pinakamataas na pagpupugay at pulang pagsaludo kina Jose Maria “Ka Joma” Sison, Benito at Wilma Tiamzon, Jorge “Ka Oris” Madlos, at Josephine “Ka Sandy” Mendoza bilang mga proletaryong lider na nagsilbi bilang mga tanglaw ng rebolusyong Pilipino. Muling inaalayan ng NDF-Cavite ng pinakamataas na pagpupugay sina Robert “Ka Hassan” Dolleton, Joy “Ka Kyrie” Mercado, Jay-ar “Ka Sander” Mercado, Jun Eric “Ka Japs” Perey, Armando Alvarez Jr., Amado “Bong” Montes, Ronald “Ka Recca” Malijan, Armando Maala, Alipio “Ka Boy-C” Hernandez, Carl “Ka CJ” Labajata, Marjorie “Ka Fort” Manto, Jayson “Ka Udyr” Pagalan at maraming pang iba. Sila ay mga magigiting na bayani at martir ng lalawigan na namatay sa labanan.

Limang dekada nang sumusulong, nagpapatuloy at nagpapanibagong-lakas ang BHB. Kailanman ay hindi ito nagapi at hindi ito natalo kundi tumagal pa ng limampu’t limang taon dahil sa mahigpit na gabay ng Partido at malawak na suporta ng masa. Nakapagkamit ang BHB ng malalaki at maliliit na tagumpay sa lahat ng larangan ng digma kahit nasa gitna ng matinding mga operasyong militar ng kaaway, panganganyon, strafing, at demonisasyon. Sa harap ng lahat ng kasinungalingan ng rehimeng US-Marcos, napatunayan at naipatupad ng BHB ang kanilang tungkuling magsilbi bilang tunay na hukbo ng mamamayan. Ngayong tumitindi ang agresyon ng mga Imperyalistang bayan at ang operasyon ng kaaway upang “durugin” ang rebolusyon, may mas mabigat at mahigpit na tungkulin ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa upang magpanibagong-lakas at higit na sumulong.

Umiigting ang krisis at pasan-pasan ito ng mamamayan. Lubog na lubog sa krisis ang ating ekonomiya habang binabalikat ng mamamayan ang bigat nito. Ang mga mamamayan sa probinsya ng Cavite ay nakakaranas ng pananalasa sa kanilang kabuhayan sa pangunguna ng mga lokal na naghaharing-uri tulad ng pamilyang Revilla-Remulla at pamilyang Tolentino na patuloy ang paghahari sa lalawigan. Sa tabing ng pagpapaunlad ng lalawigan bilang commercial center, pinahihintulutan ng mga malalaking pamilya ang dambuhalang proyekto ng mga dayuhang kumpanya sa iba’t ibang distrito na sumisira sa kalikasan at sumisira sa kabuhayan ng mga mangingisda, maralita at magsasaka.

Isa rito ang mga talamak na banta ng demolisyon at panununog sa mga komunidad ng maralita at pamayanan ng mga mangingisda sa tabing-dagat upang mabilisang palayasin ang mga naninirahan sa mga eryang saklaw o matatamaan ng proyekto. Talamak rin ang pangangamkam ng lupa at land-use conversion projects (LUC) na sumisira sa kalupaan at nagbabanta na pumatay sa agrikultural na produksyon sa Cavite.

Samantala, patuloy ang AFP-PNP sa kanilang pangrered-tag, pagkakampo, pambabanta, harrassment at paniniktik sa mga maralita, mangingisda at magsasaka kung saan nagdadala ng madilim na lagim at matinding takot sa loob ng kanilang mga komunidad. Pilit na pinapasok ng mga kapulisan at militar ang mga komunidad. Sa likod ng lahat ng ito, walang ginagawang aksyon ang Provincial Government para sa kapakanan ng ating mamamayan. Ito ang mga dahilan na nagtutulak sa mamamayan upang lumaban. Ito ang mga pangunahing dahilan upang humawak ng armas ang mamamayan.

Ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Cavite ay nagluwal na ng maraming Pulang mandirigma na sumampa sa NPA at nag-alay ng kanilang buhay upang palayain ang sambayanang Pilipino. Iginuhit na sa kasaysayan ang mayaman at matagal na karanasan ng mamamayang Kabitenyo sa rebolusyonaryong pakikibaka magmula sa panahon pa ng pananakop ng kolonyalistang Espanyol hanggang sa kasalukuyan. Ngayong tumitindi ang Imperyalistang agresyon laban sa mamamayang Pilipino at tumitindi ang pasistang atake at terorismo ng rehimeng US-Marcos, hinihimok namin ang mamamayan na sumampa sa kanayunan at sumapi sa New People’s Army.

Sa diwa ng panawagan ng Komite Sentral ng Partido para sa paglulungsad ng kilusang pagwawasto, ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa lalawigan ay nasa yugto ng pagwawaksi at pagwawasto sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulang sa pamamagitan ng pag-iibayo ng kanilang mga tungkulin sa rebolusyon. Pangunahin dito ay ang pagbabalik-aral sa mga akda ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at mga turo ni Ka Joma na isasalin sa praktika sa paglulungsad ng mga kampanyang masa at pagpapaigting ng gawaing masa sa mga eryang kinikilusan.

Samantala, ang mga pagsisikap upang itaguyod ang kilusang pagwawasto sa lalawigan ay nagbibigay-diin sa pagpapalawak ng rebolusyonaryong kilusang lihim. Mula rito ay sinisikap nitong muling buhayin ang sigla ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran upang makaani ng malaking suporta para sa armadong pakikibaka. Inaasahan sa proseso ng pagtataguyod ng kilusang pagwawasto ay iigting rin ang rebolusyonaryong pakikibaka sa lalawigan.

Higit lalo ngayong muling pumirma ang GRP-NDFP sa isang Oslo Joint Statement na nagsasaad sa muling pagbubukas para sa usapang pangkapayapaan, marapat lamang na itulak ang rebolusyonaryong pakikibaka sa mas mataas na antas upang makamit ang demokratikong interes ng mamamayan. Sa usapang pangkapayapaan, hindi isusuko ng Partido ang lampas limang dekadang simulain. Hindi ibababa ng NPA ang kanilang mga armas. Hindi titigil ang sambayanan na lumaban.

Ang limampu’t limang taon ay lampas limang dekadang punong-puno ng maniningning na karanasan at aral. Ang limampu’t limang taon ay bata pa kumpara sa siglo nang umiiral na pandaigdigang kapitalistang sistema. Mamamayang Kabitenyo, ipagtanggol ang karapatan, kabuhayan at kalayaan ng bayan! Sumapi sa New People’s Army!

https://philippinerevolution.nu/statements/ipagbunyi-ang-ika-55-anibersaryo-ng-bagong-hukbong-bayan-itaguyod-ang-kilusang-pagwawasto-at-itulak-sa-mas-mataas-na-antas-ang-ating-rebolusyonaryong-pakikibaka/

CPP/NPA-Agusan del Sur/Northeast Mindanao ROC: Serye ng mga pag-aaral at talakayan matagumpay na nailunsad!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 30, 2024): Serye ng mga pag-aaral at talakayan matagumpay na nailunsad! (Series of studies and discussions successfully launched!)Amihan Guerrero
Spokesperson
NPA-Agusan del Sur
Northeast Mindanao Regional Operational Command
New People's Army

March 30, 2024

Magkakasunod na pag-aaral at talakayan ang matagumpay na nailunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa probinsya ng Agusan del Sur sa unang kwarto ng taong 2024. Bunga ng marubdob na pagtanggap ng komite at mga kasapi ng Partido sa panawagan ng Komite Sentral sa kilusang pagwawasto sa gawaing pang ideolohiya, pinagsikapan at determinadong inilunsad ng BHB sa probinsya ang nasabing pag-aaral at talakayan sa kabila ng sustenidong operasyon ng kaaway.

Sinimulan ang pag-aaral sa pahayag ng Partido sa ika-55 anibersaryo nito, tatlong batch ang nakapagtapos sa istagard na pag-aaral sa nasabing dokumento. Ang unang batch ay pinangunahan at dinaluhan ng mga kasapi ng komiteng seksyon at larangang gerilya. Karamihan sa mga dumalo ay mga nakababatang kadre na bumubuo sa 74% at 26% naman ang nakatatandang kadre habang 60% sa mga ito ay 5 hanggang 10 taon ang tagal sa serbisyo sa hukbo at 40% naman ang may tagal na 11 taon pataas.

Tumagal ang buong pag-aaral ng 18 oras at 30 minuto. Basa-talakay at chalk talk ang ginawang paraan sa pagtalakay ng mga kasama, sa kolektibong diskusyon, naging buhay ang talakayan ng mga kasama dahil sa pagbabahagi sa kanilang mga karanasan sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa masa at kung paano pinamunuan ang pagsusulong ng digmang bayan sa probinsya kasabay ng mapagkumbabang pagsuri at pagtanggap sa mga partikular na kahinaan at kakulangan na nagresulta sa ilang mga kabiguan sa pagharap sa atake ng kaaway.

Samantala, masiglang sinimulan ng mga kasama ang ikalawang batch ng pag-aaral na binubuo ng lahat ng kasapi ng Partido sa loob ng hukbo mula sa mga kandidatong kasapi na 40% at 60% naman ang ganap na kasapi, nagsilbing instruktor nila ang mga kasamang una nang nakapagtapos. Pinagsikapang mapagaan ang daloy ng talakayan sa paglikha ng mga simpleng biswal katulad ng drowing sa mapa ng daigdig upang mas madaling mailarawan sa mga mag-aaral ang mga bansang imperyalista at kung saan ito naglulunsad ngayon ng proxy war, naipakita rin sa mga kasama ang latag ng mga bansang atrasado o kolonya at semi-kolonya na nagsusulong ng armadong pakikibaka. Bagama’t chalk talk at basa-talakay parin ang ginawang paraan sa pag-aaral, mas maagang natapos o napaikli na ang kabuuang tagal ng talakayan sa 16 na oras at 21 minuto. Sa ikatlong batch naman ay mapangahas na tinanggap ng ilan sa mga kasamang may potensyal sa pagtuturo ang tungkulin na magsanay na magsilbing instruktor para sa huling batch na binuo ng mga Pulang mandirigma na hindi pa kasapi ng Partido.

Ayon sa mga kasama, malaki ang naitulong sa kanila ng nasabing pag-aaral sa pahayag ng Partido. Nakapagbigay ito ng panibagong lakas at dagdag na tatag upang mas pagtibayin ang kapasyahang lumaban at magpatuloy sa armadong pakikibaka. Ayon naman kay kasamang Del, mas naging kongkreto sa kanila ang pagiging gabay ng Partido upang mas maunawaan ang mabilis na pagbabago ng kalagayan, nagsilbing tanglaw rin ito sa mga kasamang pinaghinaan ng loob at inagapan din silang bumangon mula sa pagkakalugmok sa mga negatibong kaisipan tulad ni Ka Maja na isang inang nangungulila sa kanyang mga anak. Nagsilbing hamon naman kay Ka Che na mas magpakatatag at harapin ang mga pagsubok sa paggampan sa komprehensibong gawain. “Dama ko rin ang pangangailangang dobleng magsikap upang sumulong at tumibay bilang kasapi ng Partido” dagdag pa niya.

Ang sumunod na mga talakayan ay bahagi ng functional na pag-aaral mula sa mga topiko sa PADEPA upang muling alalahanin at unawain ang mga partikular na tungkulin lalo na sa hanay ng komite ng Partido at buong kasapian maging ng gawain sa platun at mga katuwang nito. Sinimulan rin ang kampanyang pag aaral at balik pag aaral sa kurso sa padepa bilang paghahanda sa planong maglunsad ng Batayang Kurso ng Partido (BKP).

Sa kabuuan, masaya at masigasig ang bawat kasama sa pagharap sa mga hamon at naabot ang layuning simulan ang kilusang pagwawasto, magkonsolida, tukuyin ang bawat partikularidad kung saan nagkulang at nagkamali at determinadong igpawan ang mga kahinaan upang mas higit pang sumulong sa susunod na mga panahon.

https://philippinerevolution.nu/statements/serye-ng-mga-pag-aaral-at-talakayan-matagumpay-na-nailunsad/

CPP/CIO: CPP honors fallen NPA fighters in Batangas, Quezon

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 31, 2024): CPP honors fallen NPA fighters in Batangas, Quezon
 


CPP Information Bureau
Communist Party of the Philippines

March 31, 2024

The Communist Party of the Philippines (CPP) today paid tribute to the fallen Red fighters of the New People’s Army (NPA) in Batangas and Quezon skirmishes last week.

The CPP’s Chief Information Officer, Marco L. Valbuena, honored the Red fighters and leaders of the Party as heroes and martyrs of the Filipino people’s revolution for national and social liberation.

In Batangas, three Red fighters were martyred in a firefight in Barangay Elvita (Tubahan), Rosario last March 26. Killed were Junalice “Ka Arya” Arante-Isita, Bernardo “Ka Mamay/Mike” Bagaas and Erickson “Ka Ricky/Vale” Cueto. Arante-Isita, 37, served as a leading cadre of the revolutionary movement in Batangas and was a member of the Regional Committee of the CPP in Southern Tagalog.

In Quezon, two beloved warriors of the people were killed in an encounter in Guinayangan town last March 28. Martyred were Divine Sureta (Ka Zoe), who hailed from the indigenous Manide tribe, and Paul Cruz (Ka Isko), who at the time of his death was a member of the CPP’s Quezon Provincial Committee.

“Their deaths are huge losses to the Party, the NPA and the masses whom they wholeheartedly served,” Valbuena said. “Their sterling examples in struggle and ultimate sacrifice, however, serve as inspiration for more people to take the hard path of waging armed struggle.”

“Even now, more and more young people are joining the NPA as they see the necessity and justness of waging revolutionary armed struggle against the puppet, corrupt, and fascist Marcos regime,” Valbuena added.

https://philippinerevolution.nu/statements/cpp-honors-fallen-npa-fighters-in-batangas-quezon/

CPP/CIO: The NPA must fight more to defend oppressed Filipinos, and to stop US from dragging PH in war against China

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Mar 31, 2024): The NPA must fight more to defend oppressed Filipinos, and to stop US from dragging PH in war against China
 

This article is available in Pilipino

Marco Valbuena\\
Chief Information Officer
Communist Party of the Philippines

March 31, 2024

1.The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) and all revolutionary forces roundly reject Gen. Romeo Brawner call for Red fighters to abandon the armed struggle. The need to wage armed struggle is now greater than ever before amid the worsening socioeconomic conditions and oppression of the Filipino people and threats to the country’s sovereignty.

For the broad masses of peasants, workers, and other toiling people suffering from land grabbing, economic dispossession, low wages, joblessness, and other forms of gross social injustice, waging armed struggle now is ever more just and necessary. The US-Marcos regime has aggravated the situation of the people by serving the interests of foreign capitalists to the detriment of the Filipino people’s welfare and rights.

Under Marcos, the fascist reactionary armed forces has become even more aggressive and brutal in driving the peasant masses and indigenous minorities from their land to allow mining companies, plantations, real estate, energy and other infrastructure projects to expand their environmentally-destructive business operations.

Only by having the New People’s Army can the peasant masses effectively fight back against the onslaught of foreign and big business economic aggressors. In the interest of the broad toiling masses, the armed struggle can never be abandoned. To fight with arms is the only way for the oppressed to defend their life and dignity and fight for a better future.

2. In the face of increasing danger of the Philippines being dragged by the US military to its conflict with China, there is even greater need for the NPA to fight vigorously. The NPA must further intensify the armed struggle to help prevent US plans to fully utilize the country as a springboard for its acts of aggression. The US imperialists want to see an end to the NPA’s armed struggle so it can fully utilize the AFP as a pawn in its plans of aggression and hegemonic expansion.

General Brawner is a remorseless US mouthpiece when he declared in his statement that “external forces”, clearly referring to China, “undermine Philippine sovereignty and challenge our rights.” Brawner is utterly hypocritical to claim defending the country’s freedom against external forces when as chief of the armed forces, he has opened a number of AFP camps to give foreign military forces from the US extraterritorial rights to station its troops and military equipment, and turn the country’s land and water as their playground.

The US military forces in the Philippines have been using the AFP and the Philippine Coast Guard to raise the temperatures of military conflict in the West Philippine Sea through joint patrols, as well as US-backed “supply missions.” These operations are succeeding in pushing back against China’s incursions into Philippine maritime territory, but are being done at the expense of allowing US and its NATO allies to position their naval forces in Philippine waters.

The US plans to turn Marcos into a new Zelensky–a shameless beggar of military and economic aid from the US and NATO. They want to portray Marcos as a defender of Philippine freedom against the “empire”, while actually turning the Philippines into a protectorate of US-led Western imperialist powers, against their imperialist rival China.

Over the next few days or weeks, the Marcos regime is set to receive a major shipment or deployment of US military equipment for use of the AFP to turn it into a more aggressive force against China. This is timed with US plans to hold the Balikatan exercises in April as cover to deploy more of its troops in the country’s outlying islands, from the northernmost tip of Batanes, to the westernmost tip of Palawan. Even now, the US has already deployed Special Operations Forces in the Kinmen Island in the Taiwan Strait, a mere five kilometers off the eastern coast of Xiamen, China.

The Filipino people reject claims of the US imperialists of being “friends, allies, and partners” of the Philippines. It is utterly repugnant at all levels for the Marcos regime to ally itself to the number one terrorist who has connived with the Zionists in Israel in raining bombs and missiles on the civilian population of Palestine in Gaza, killing more than 32,000, more than half of whom are children. The US and Israel has also been supplying bombs to the AFP to carry out the same terrorist act in the Philippine countryside. The same imperialist US is responsible for the deaths of hundreds of thousands of Filipinos during the US war of occupation of the Philippines, and the subsequent plunder of the country’s economic and human resources.

All the patriotic and revolutionary forces of the Filipino people must heighten their struggle for national freedom and draw inspiration from their long history of resistance to US military intervention and war–from the anti-colonial war of the early 1900s, to the mass protests leading to the eviction of US military bases and American troops in 1991.

Presently, they must vigorously resist US schemes and resist the plans to drag the country into US war provocations against China. Such a scenario will endanger the lives of the Filipino people and further place the country’s fate in the hands of the US imperialists.

https://philippinerevolution.nu/statements/the-npa-must-fight-more-to-defend-oppressed-filipinos-and-to-stop-us-from-dragging-ph-in-war-against-china/

CPP/NPA-Central Luzon ROC: Pasistang AFP, bigong pulbusin ang NPA!

Propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Philippine Revolution Web Central (PRWC) Website (Apr 3, 2024): Pasistang AFP, bigong pulbusin ang NPA! Fascist AFP, failed to pulverize the NPA!
 


Central Luzon Regional Operational Command
New People's Army

April 03, 2024

Habang tila sirang-plakang paulit-ulit na inihahayag ng AFP na pupulbusin nila ang NPA sa katapusan ng Marso, paulit-ulit din silang napapahiya sa bawat enkwentro. Wala ni isang nasugatan sa hanay ng NPA sa naganap na engkwentro sa Barangay Galintuja, Aurora noong Marso 22, 2024.

Sa takot na mapahiya, minanipula ang balita at social media. Walang inakong kaswalti ang magkasanib na batalyong nag-ooperasyon—84th IB at 91st IB. Habang nagpapakalat naman ng mga pekeng balita at letrato ng mga sundalong patay at sunog ang katawan ang kanilang mga troll accounts sa Facebook para palabasing “terorista” ang NPA.

Sa labis na desperasyon ng AFP, mga walang kalaban-labang masa ang kanilang pinagdidiskitihan. Mula pa Disyembre 2023, walang patid na nanghahalihaw na sa kagubatan ang mga sundalo at pulis sa probinsya ng Aurora. Nagpakat ng mga RCSP o Retooled Community Support Program sa 10 baranggay para maghasik ng teror sa masa. Binabantaang kakasuhan at raratratin ng bala ang sinumang magbibigay ng tulong o magpapatuloy ng NPA. Labis na pangamba rin ang dulot sa mga masa ng madalas nilang pagpapalipad ng drones sa mga pook obrahan. Ipinagbabawal ang pagbabaon ng maraming bigas sa mga bukid. Sinisita maging mga pinamiling paninda ng may mga tindahan. Ginigipit at tinatapakan ang otoridad maging mga opisyal ng barangay. Mas masahol pa sa panahon ng batas militar at pananakop ng mga Kastila ang pagkontrol ng sundalo sa populasyon. Inoobliga ang lahat na magpagawa ng cedula at dalhin ito saanman magpunta. Pinakikialaman ng sundalo maging ang personal na buhay ng masa. Ultimo bumibisitang kamag-anak sa bahay ay inoobligang iulat sa sundalo.

Hindi pa nasapatan sa dulot ng perwisyo ng ilang buwan nang operasyon, pilit pang inaabala ang mga masa sa trabaho para obligahing dumalo sa mga papulong ng sundalo at pilit na paniwalain sila sa itim na propaganda laban sa NPA.

Bukod dito, ginagamit din nila ang estilo ng pagpapanggap para linlangin ang masa. Ngunit sila’y bigo, pagkat kilala ng masa kung sino ang tunay na terorista. “Marami sila kadua, mga nakabota rin tapos ganyan sa damit nyo, yung iba butas-butas pa, pero nahalata naming hindi NPA dahil tinapak-tapakan nila ang tanim namin at hinarabas pa ang mga kamote,” ani ng isang magsasaka.

Taliwas sa pahayag ng AFP na tinip ng mga sibilyan ang NPA, sa katunayan ay mga masa mismo ang umalalay sa mga kasama na ligtas na makalayo sa lugar.

https://philippinerevolution.nu/statements/pasistang-afp-bigong-pulbusin-ang-npa/