Saturday, August 10, 2019

CPP/Ang Bayan: Pi­li­pi­nas, pi­na­ka­de­li­ka­dong ban­sa

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 7, 2019): Pi­li­pi­nas, pi­na­ka­de­li­ka­dong ban­sa

NALAGAY SA PANDAIGDIGANG pan­sin ang Pi­li­pi­nas ni­tong nag­da­ang mga bu­wan ma­ta­pos ma­ilis­ta bi­lang pi­na­ka­de­li­ka­dong ban­sa pa­ra sa mga ak­ti­bis­tang pang­ka­li­ka­san at pang-a­pat pa­ra sa mga si­bil­yan.

Sa ulat na ini­la­bas noong Hul­yo 30 ng Glo­bal Wit­ness, isang in­de­pendyen­teng gru­pong na­ka­ba­se sa Lon­don, inu­ngu­san ng Pi­li­pi­nas ang Brazil bi­lang nu­me­ro unong ban­sa sa da­mi ng pi­nas­lang na mga ak­ti­bis­tang pang­ka­li­ka­san. Alin­su­nod sa ulat ng gru­po, may­ro­ong 30 ta­ga­pag­tang­gol ng lu­pa at ka­li­ka­san ang pi­na­tay noong 2018 (48 noong 2017), pi­na­ka­ma­ta­as na nai­ta­la sa Asia. Sang­kat­lo ng mga bik­ti­ma ay mu­la sa Min­da­nao kung saan pla­nong mag­ta­yo ni Du­ter­te ng mga plan­ta­syon na sa­sak­law ng 1.6 milyong ek­tar­yang lu­pa­in. Ka­lak­han sa mga ito ay lu­pang ni­nu­no ng mga Lu­mad. Ka­la­ha­ti sa mga naiu­lat na ka­so ng pa­ma­mas­lang ay may kaug­na­yan sa ag­ri­bis­nes.

Noong Hun­yo, ini­lis­ta rin ng Armed Conflict Loca­ti­on and Event Project (Acled), isang gru­pong na­ka­ba­se sa Uni­ted Sta­tes, ang Pi­li­pi­nas bi­lang pang-a­pat na pi­na­ka­pe­lig­ro­so pa­ra sa mga si­bil­yan. Sang­kat­lo sa mga bik­ti­ma ay pi­nas­lang sa ta­bing ng “ge­ra kontra-dro­ga” ni Du­ter­te. Tar­get din ng pa­ma­mas­lang ang mga ka­ri­bal sa pu­li­ti­ka, mga ka­sa­pi ng mga par­ti­dong pam­pu­li­ti­ka at prog­re­si­bong mga or­ga­ni­sa­syo­n, mga ak­ti­bis­ta, mag­sa­sa­ka, abu­ga­do at hu­wes. Ayon sa pa­na­na­lik­sik ng grupo, nag­re­sul­ta ang mga pa­ta­ka­ran ng re­hi­men sa di­rek­tang mga pang-aa­ta­ke at pag­pas­lang sa ha­los 490 si­bil­yan nga­yong 2019.

Umaa­bot sa 450 ang di­rek­tang pi­nas­lang ng mga pwer­sa ng es­ta­do. Pi­na­ka­ma­ra­mi ang pi­nas­lang sa Central Luzon (23%), Ca­la­barzon (22%) at sa Na­tio­nal Ca­pi­tal Re­gi­on (10%).

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/07/pilipinas-pinakadelikadong-bansa/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.