Saturday, August 10, 2019

CPP/Ang Bayan: Hu­wad na re­por­mang ag­rar­yo sa Bo­racay

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Aug 7, 2019): Hu­wad na re­por­mang ag­rar­yo sa Bo­racay

Taliwas sa ipinagmamayabang ni Pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te sa kan­yang ikaa­pat na Sta­te of the Na­ti­on Address, hin­di to­to­ong nai­sa­ka­tu­pa­ran na ang re­por­mang ag­rar­yo sa is­la ng Bo­racay sa Aklan.

Ang to­too, hang­gang sa ka­sa­lu­ku­yan ay hin­di pa rin nai­pa­pa­ma­ha­gi ang 18 ek­tar­yang lu­pa­in na isi­nai­la­lim sa re­por­mang ag­rar­yo sa mga be­ne­pi­sya­ryo ni­to. Ayon kay De­partment of Agra­ri­an Reform (DAR)-Wes­tern Vi­sa­yas Di­rector Step­hen Leo­ni­das, ipa­ma­ma­ha­gi pa lang ito sa mga ka­tu­tu­bong set­ler na hin­di ka­bi­lang sa tri­bung Ati ng Bo­racay.

Noong Nob­yembre 2018, 3.2 ek­tar­yang lu­pa la­mang (wa­la pa isang por­sye­nto ng 1,032-ek­tar­yang is­la) ang ka­buuang ipi­na­ma­ha­gi sa 44 pa­mil­yang ka­sa­pi ng Bo­racay Ati Tri­bal Orga­niza­ti­on.

Ayon sa mga pa­na­na­lik­sik sa antro­po­lo­hi­ya, ang Ati ang mga ka­tu­tu­bong na­ni­ra­han sa Bo­racay ba­go pa du­ma­ting ang mga Bi­sa­yan at mga ko­lon­ya­lis­tang Espan­yol. Ngu­nit ito ay pi­na­si­si­nu­nga­lingan ng ibang mga ka­tu­tu­bong set­ler (di-Ati) na nag­gi­gi­it ng ka­ni­lang ka­ra­pa­tan sa lu­pang na­ka­tak­dang ipa­ma­ha­gi.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/08/07/huwad-na-repormang-agraryo-sa-boracay/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.