Tuesday, April 21, 2020

CPP/Ang Bayan: Tat­long magsasaka, ina­res­to sa Mas­ba­te

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 21, 2020): Tat­long magsasaka, ina­res­to sa Mas­ba­te

TATLONG MAGSASAKA ANG ina­res­to ng mga ele­men­to ng 2nd IB at mga pulis sa Ba­ra­ngay Ca­bas-an, Aro­roy, Mas­ba­te noong Abril 10. Di­na­kip si­na Rom­nick Var­gas, Juan Di­ki­no at Alden Javier ma­ta­pos na ma­ka­sa­gu­pa ang isang tim ng mga Pu­lang man­di­rig­ma. Pi­na­la­bas ng mga pa­sis­tang tro­pa na mga ka­sa­pi sila ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB).

Sa pa­re­hong araw, si­nu­nog ng mga sundalo at pulis ang ba­hay ni Ba­syon Me­ral­les. Sa­pi­li­tan din ni­lang pi­na­la­yas sa ba­ra­ngay ang mga re­si­den­teng si­na Jun Di­ki­no at Marven “ Bi­noy” Grazil.

Pi­na­mu­mu­nu­an ni 2Lt. Jay Zachary Tu­nguia ang mga pang-aatake.

Sa ta­bing ng Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Prog­ram, pa­tu­loy na nag­lu­lun­sad ng mga ope­ra­syong kontra-in­su­r­hen­sya ang mi­li­tar at pu­li­s sa mga ba­yan ng Aro­roy, Man­da­on, Clave­ria, San Pascual, Ba­tu­an, Mon­re­al, San Fer­nan­do, San Jacin­to at Ca­wa­yan sa Mas­ba­te. Sak­law ng mga ope­ra­syon ang hin­di ba­ba­ba sa 24 na ba­ra­ngay.

Sa is­la ng Ticao, ti­nad­tad ng ba­la ng mga sundalo ang ka­ta­wan ni Ki­ko Ga­ra­may, 30, noong Mar­so 10. Ang bik­ti­ma ay re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Rizal, Mon­re­al. Ki­na­bu­ka­san, pi­nas­lang ng mga pa­sis­ta si Nong­nong Her­mo­sa, 50, re­si­den­te ng Si­tyo Ela­wod, Ba­ra­ngay Macarthur sa pa­re­hong ba­yan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2020/04/21/tatlong-magsasaka-inaresto-sa-masbate/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.