Tuesday, April 21, 2020

CPP/Ang Bayan: Akti­bong de­pen­sa ng BHB sa Neg­ros at Mas­ba­te

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 21, 2020): Akti­bong de­pen­sa ng BHB sa Neg­ros at Mas­ba­te

Ma­ta­gum­pay na nai­pag­tang­gol ng isang yu­nit Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) ang sa­ri­li nang sa­la­ka­yin ito ng mga tro­pa ng 94th IB sa Ka­mu­ag, Ba­ra­ngay Ca­ra­ba­lan, Hi­ma­may­lan City noong Abril 19. Na­ga­nap ang engkwentro sa panahong nag­sa­sa­ga­wa ang na­tu­rang yu­nit ng BHB ng kam­pan­yang pang­ka­lu­su­gan la­ban sa Covid-19. Aler­to ang mga Pu­lang man­di­rig­ma sa mga ata­ke ng AFP sa git­na ng idi­nek­la­rang pag­pa­la­wig ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan hang­gang Abril 31. Tat­lo sa umaa­ta­keng mga sun­da­lo ang na­pa­tay kabilang ang isang tinyente. Apat naman ang na­su­ga­tan sa 30-mi­nu­tong engkwentro.

Pi­na­bu­laa­nan ng BHB-South Central Neg­ros (Mt. Can­ser­mon Com­mand) ang pa­ha­yag ng 303rd IBde na “ku­mu­ha” ng re­lief goods ang mga Pu­lang man­di­rig­ma na na­ka­la­an pa­ra sa ma­ma­ma­yan. Bi­na­ti­kos din ni­to ang pag­ga­mit ng 94th IB sa pa­ma­ma­ha­gi ng pon­do ng Social Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram pa­ra big­yang kat­wi­ran ang mga ope­ra­syong kom­bat sa lu­gar.

Sa Mas­ba­te, ti­nang­ka ng mga pwer­sa ng 2nd IB at pu­lis na kub­ku­bin ang isang yu­nit ng BHB sa Ba­ra­ngay Ca­bas-an, Aro­roy noong Abril 10. Pa­ba­lik na sa ka­ni­lang pan­sa­man­ta­lang him­pi­lan ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ma­ta­pos mag­sa­ga­wa ng kam­pan­yang im­por­ma­syon sa ba­ra­ngay nang sa­la­ka­yin si­la ng mga sun­da­lo. Isang sundalo ang na­ma­tay at si­yam ang na­su­ga­tan sa kontra-pa­nam­bang ng BHB. Bi­lang gan­ti, nang-a­res­to ng mga si­bil­yan ang mga sun­da­lo at pi­na­la­bas si­lang mga myembro ng BHB.

Sa iba’t ibang ba­ha­gi ng ban­sa, la­long uma­rang­ka­da ang mga ope­ra­syong kom­bat ng mi­li­tar at pu­lis sa pag­ta­ta­pos ng uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan ng rehimeng Duterte noong Abril 15. Su­nud-su­nod na pa­na­na­la­kay sa mga yu­nit ng BHB na nag­sa­sa­ga­wa ng mga kam­pan­yang pang­ka­lu­su­gan at iba pang kam­pan­yang ma­sa ang naiu­lat sa iba’t ibang ba­ha­gi ng ban­sa.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2020/04/21/aktibong-depensa-ng-bhb-sa-negros-at-masbate/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.