Tuesday, April 21, 2020

CPP/Ang Bayan: Ka­ka­ram­pot na pon­do, pag­hi­hig­pit sa sek­tor ng mag­sa­sa­ka

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 21, 2020): Ka­ka­ram­pot na pon­do, pag­hi­hig­pit sa sek­tor ng mag­sa­sa­ka
Hin­di ba­ba­ba sa 26 na pru­bin­sya sa Visayas at Mindanao ang nag­dek­la­ra ng ka­ni-ka­ni­lang lockdown kasabay ng ipinataw sa Luzon ng re­hi­meng Du­ter­te. Ipi­nag­ba­wal sa mga lugar na ito ang pagbya­he ng mga tao at pro­duk­to na nagresulta sa pagkaparalisa sa ko­mer­syo at ka­la­ka­lan. Iti­ni­gil din ni­to ang pag­sa­sa­ka at pro­duk­syon sa ka­na­yu­nan. Da­hil ma­ra­mi sa mga nag­-lockdown ay mga sentro ng ko­mer­syo at ka­la­ka­lan ng mga re­hi­yon at pru­bin­sya, apektado maging ang mga lugar na hin­di nag­dek­la­ra ng lockdown.

Mil­yun-mil­yong mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang-bu­kid ang nawalan ng kita da­hil sa mga lockdown.
Umaabot na sa 700,000 mang­ga­ga­wa sa mga asu­ka­re­ra at 75,241 mang­ga­ga­wang bu­kid sa tu­bu­han ang wa­lang ki­ta da­hil sa pag­sa­sa­ra ng mga pab­ri­ka at as­yen­da. Ka­bi­lang di­to ang Su­gar Mil­ling Cor­po­ra­ti­on at Crystal Su­gar Com­pany, Inc. sa Bu­kid­non na ipi­na­sa­ra ng lo­kal na pa­ma­ha­la­an mu­la Mar­so 27 hang­gang Abril 26. Apek­ta­do ni­to ang 10,000 mang­ga­ga­wa at 10,000 nag­tat­ra­ba­ho sa maliliit na tu­bu­han. Li­bu-li­bo ring mang­ga­ga­wang bu­kid sa Neg­ros ang du­ma­ra­nas ng maa­gang Tiem­po Muer­to nang tu­mi­gil ang mga ope­ra­syon ng mga tu­bu­han at asu­ka­re­ra ri­to. Sa kabila nito, nasa 6% lamang sa mga mangagawang-bukid sa tubuhan ang mabibigyan ng ayuda ng re­himen.

Ka­ka­ram­pot la­mang sa iniaa­lok ng De­partment of Agricul­tu­re (DA) na ayu­da ang na­ka­ra­ra­ting sa ka­ni­la. Ka­hit ang pau­tang ni­to ay li­mi­ta­do sa 300,000 o 3.7% la­mang ng ka­buuang bi­lang ng mag­sa­sa­ka at ma­ngi­ngis­da.

Binarat na ayu­da

Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), umabot sa P62.69 bil­yon ang bad­yet ng ahen­sya pa­ra sa taong 2020. Sa ka­buuan may­ro­on itong P93 bil­yon kung isasama ang P31-bilyong pondo na hinihingi ng DA noong Marso 25. Bar­ya la­mang ang di­rek­tang ma­ta­tang­gap ng mga mag­sa­sa­ka mula rito. Ha­los 90% ng bad­yet ay lumpsum at na­ka­la­an sa mga pro­yek­tong wa­lang aga­rang epek­to sa gu­tom at lu­ging mag­sa­sa­ka. Sa ulat ni Duterte noong April 20, 52,000 pa lamang sa target nitong 591,246 mil­yong magsasaka sa palayan ang naka­tatanggap ng subsidyo sa P3 bil­yong pondo ng Social Amelio­ration Program. Wa­lang ini­la­tag na pro­­se­so ang ahen­sya kung paa­no ma­­ku­ku­ha ng mga be­ne­pi­sya­ryo ang na­ra­ra­pat sa ka­ni­la na ayu­da.

Ayon pa sa DA, may 300,000 ding mahihirap na magsasakang nakatanggap ng tig-P5,000 sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program na pina­nga­nga­siwaan ng Landbank. Pero kahit pa pagsama-samahin ang mga bene­pi­syaryo, malayo pa rin ito sa pang­ka­buuang 9.7 mil­yong mag­sa­sa­ka, mang­­ga­ga­wang bu­kid at ma­ngi­ngi­s­dang na­nga­ngai­la­ngan ng kag­yat na tu­long.
Bat­bat ng ko­rap­syon ang pa­ma­ma­ha­gi ng ayu­da. Nag­li­pa­na ang mga rek­la­mo sa ani­mo’y ar­bit­rar­yong pa­mi­mi­gay at ma­sa­li­mu­ot at na­ka­ba­ba­got na pro­se­so. Sa isang ba­yan sa Ca­ma­ri­nes Sur, bi­na­wa­san nang P1,400 ang P5,000 ayu­da ng mga se­ni­or ci­tizen da­hil nai­pam­bi­li na diu­ma­no ito ng mga ga­mot, bi­gas at sar­di­nas na hindi na­man nila na­tang­gap.

Hin­di na rin bi­big­yan ng ayu­da ang mga na­ka­ta­tan­da na may mga anak na nag­tat­ra­ba­ho o kung ka­sa­ma ni­la ang ka­ni­lang mga anak na nag­tat­ra­ba­ho, ka­hit pa ang mga anak ni­la ay wa­la ring ha­nap­bu­hay. Pa­ti ang mga nag­tat­ra­ba­ho sa mga grocery, bang­ko at ibang es­tab­li­si­men­to sa syu­dad na hin­di re­histra­dong re­si­den­te ay hin­di rin ma­bi­big­yan.

Pasistang pahirap

Pa­hi­rap din sa ka­bu­ha­yan ng mga mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang bu­kid ang pag­pa­pa­tu­pad ng curfew at mga tsek­poynt sa ka­na­yu­nan na nag­li­li­mi­ta sa ka­ni­lang mga ga­law sa pag­ha­ha­tid ng mga pro­duk­to, pag­sa­sa­ka at pa­ngi­ngis­da.

Sa ilang ba­yan sa Ilocos, pi­nag­ba­ba­yad ng P50-P80 ang mga re­si­den­te pa­ra sa isang araw na ma­ka­ga­la. Da­hil sa curfew, li­mi­ta­do ang oras sa pagtatrabaho ng mga mag­bu­bu­kid sa Ca­ga­yan Val­ley at Lo­wer Ka­li­nga.

Hindi pinararaan sa mga tsek­poynt ang aning gu­lay ng mga mag­sa­sa­ka ng Upper Ka­li­nga, Be­ngu­et, Ifu­gao at Moun­ta­in Province. Sa Ti­noc, Ifu­gao, na­pi­li­tan ang mga mag­sa­sa­ka na dali-daling ani­hin ang ka­ni­lang mga gu­lay ma­ta­pos ipa­tu­pad ang lockdown ng lo­kal na gub­yer­no. Ha­los 100,000 to­ne­la­dang gu­lay ang ki­nai­la­ngan ni­lang iben­ta sa sob­rang ba­bang ha­la­ga ba­go ma­bu­lok ang mga ito.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2020/04/21/kakarampot-na-pondo-paghihigpit-sa-sektor-ng-magsasaka/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.