Tuesday, April 21, 2020

CPP/Ang Bayan: Pagdurusa ng ma­la-pro­le­tar­yo sa lockdown

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 21, 2020): Pagdurusa ng ma­la-pro­le­tar­yo sa lockdown

“Da­la­wa lang pa­pa­tay sa amin: gu­tom o ‘yung vi­rus. Mauu­na pa ‘a­ta ka­ming ma­ma­tay sa gu­tom.”

Lag­pas isang bu­wan na mu­la unang ipa­tu­pad ni Rod­ri­go Du­ter­te ang mi­li­ta­ris­tang lockdown sa Luzon. Sa pa­na­hong ito, tu­luy-tu­loy na lu­ma­ki ang bi­lang ng mga ka­so ng mga nag­po­si­ti­bo sa COVID-19. Noong Abril 20, uma­bot na sa 6,459 ang na­ha­wa ng sa­kit, ha­bang 428 na ang na­ma­tay da­hil di­to.

Bu­kod sa kri­sis pang­ka­lu­su­gan, pag­ka­lam ng sik­mu­ra ang pa­ngu­na­hing idi­na­da­ing ng ma­ma­ma­yan sa ila­lim ng lockdown. Na­nga­ko si Du­ter­te na ma­mi­gay nang hang­gang P8,000 sa 18 milyong pa­mil­ya sa ila­lim ng Social Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram.

Isa sa mga sek­tor na pi­na­ka­hi­rap sa lockdown ang ma­la-pro­le­tar­yo sa ka­lun­su­ran. Si­la ang na­ka­ti­ra sa sik­si­kang mga lu­gar at nag­du­ru­sa sa ku­lang na mga ser­bi­syong pan­li­pu­nan.
Si­la rin ang mang­ga­ga­wang wa­lang per­ma­nen­teng ka­bu­ha­yan at wa­lang ti­yak na ki­ta tu­lad ng mga ma­ni­nin­da, dray­ber, bar­ker sa dyip, la­ban­de­ra at iba pa. Tu­lad ng mga mang­ga­ga­wang “no work no pay,” hin­di ni­la ti­yak kung paa­no ni­la mai­ta­ta­wid sa ba­wat araw ang ka­ni­lang pa­mil­ya ga­yong gi­pit ang ka­ni­lang ka­bu­ha­yan. Sa nga­yon, na­ka­ra­ra­os la­mang si­la da­hil sa ma­la­sa­kit at tu­long ng mga in­di­bid­wal, gru­po at insti­tu­syo­n.

Emar, pin­tor

Isang pintor ng bahay si Emar, 39 taong gu­lang, ng isang kum­pan­ya sa ­konstruk­syon sa Met­ro Ma­ni­la. Na­bu­bu­hay si Emar sa sa­hod na P555 ka­da araw. Ani­ya, re­la­ti­bong maa­yos at ma­ka­tao ang ka­sa­lu­ku­yan ni­yang kum­pan­ya da­hil nag­bi­bi­gay ito ng sub­sid­yo. Ga­yun­pa­man, hi­rap si­yang pag­ka­sya­hin ito.

“Ma­hi­rap, ma­hi­rap pa rin ka­hit sa pa­na­hon nga­yon. Iba yung ki­ki­ta­in mo sa alawans mo na na­ta­tang­gap…[hin­di na­pu­pu­nan] yung pa­nga­ngai­la­ngan ko. Iba pa rin yung ma­la­ya akong ma­ka­ka­pun­ta at ma­ka­ka­pagtra­ba­ho nang wa­la yung ga­ni­tong sa­ku­na.”

Mu­la sa mi­ni­mum na P555 ka­da araw ay P1000 na ala­wans na bi­gay ng kum­pan­ya ang pi­nag­ka­ka­sya ni Emar ka­da ling­go. Hin­di si­ya ka­sa­li sa ma­bi­big­yan ng ayu­da mu­la sa es­ta­do, da­hil wa­la si­ya sa lis­ta­han ng “pi­na­ka­ma­hi­rap sa ma­hi­rap” ng De­partment of Social Work and Deve­lop­ment.

Alin­su­nod sa unang mga ali­tun­tu­nin ng ahen­sya, hindi kasali sa bi­bigyan ng ayuda ang mga pamilyang may isang myembrong nag­ta­tra­baho. Ii­sang pa­mil­ya rin la­mang ang bi­big­yan ba­wat isang bu­bong, ka­hit pa 2-3 pa­mil­ya ang na­ka­ti­ra ri­to.

Ayon pa kay Emar: “Da­pat sa­na mai­bi­gay [yung Social Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram] sa mga na­nga­ngai­la­ngan. Ka­si ako, ka­hit may tra­ba­ho ako, kai­la­ngan ko rin ‘yun. Sa­na hin­di ni­la pi­li­in. Kai­la­ngan kung anong si­na­bi, ‘yun din ibi­gay ni­la sa tao. Ka­si kung hin­di ga­ni­to ang nang­ya­ya­ri, ba’t na­man na­min ku­ku­nin ‘yun, si­la na­man ang nag-decla­re ‘nun. Ka­si kung maa­yos ang pa­na­hon, di mo kai­la­ngan ma­ki­pag­ta­lo dyan sa P8,000, P5,000 na ‘yan.”

Joel, 35, dray­ber ng dyip


Labis ding apektado ang ka­bu­hayan ng dray­ber ng dyip na si Joel, 35 taong gu­lang. May asa­wa at tat­long anak si Joel. Ang bun­so ni­ya ay anim na bu­wan pa la­mang. Sa kan­yang 19 oras na pa­ma­ma­sa­da, ka­da­la­sang ku­mi­ki­ta siya ng P2,000, ba­go iba­was ang P1,000 na bawnderi o upa ni­ya sa ope­rey­tor o may-a­ri ng dyip.

Sa ila­lim ng lockdown, wa­lang ki­ta si Joel da­hil ba­wal bum­ya­he ang mga pam­pub­li­kong sa­sak­yan. Hin­di rin si­ya ma­kau­wi sa pa­mil­ya ni­ya sa Pam­pa­nga da­hil sa­ra­do ang mga hang­ga­nan, wa­la si­yang ma­sak­yan at wa­la rin si­yang pa­ma­sa­he. Na­tu­tu­log na la­mang si­ya sa na­ka­ga­ra­heng dyip ng kan­yang ope­rey­tor. Di­na­dal­han si­ya ng kan­yang ope­reytor ng pag­ka­in araw-a­raw at na­ka­ka­tang­gap din si­ya ng tu­long mu­la sa mga nag­ma­ma­la­sa­kit. Pe­ro hin­di na­ka­sa­sa­pat ang mga ito da­hil may­ro­on si­yang pa­mil­yang kai­la­ngang bu­ha­yin. Wala pa siyang natatanggap na ayu­da mu­la sa lo­kal na gub­yer­no da­hil hin­di si­ya bo­tan­te sa lu­gar. Ani­ya, “na­ka­re­histro ka­mi sa LTFRB pe­ro wa­la pang bi­ni­bi­gay na ID pa­ra ma­la­gay (a­ko) sa lis­ta­han ng mga be­ne­pi­sya­ryo.”

Pa­ra ma­kai­was sa sa­kit, hin­di lu­ma­la­bas si Joel sa ga­ra­he at na­na­na­ti­li si­ya sa loob ng kan­yang mi­na­ma­ne­hong dyip. Ta­nging face mask ang kan­yang inaa­sa­hang pro­tek­syon. Giit ni Joel kay Du­ter­te: “Big­yan ng su­por­ta ang ma­hi­hi­rap ‘tsa­ka ti­ya­kin ang ka­bu­ha­yan sa pa­na­hon na may ku­ma­ka­lat na sa­kit.”

Na­sa­an ang ayu­da?

Alin­su­nod sa ulat na ila­bas ni Du­ter­te noong Abril 20, na­sa 4 na mil­yon pa la­mang sa 18 mil­yong ma­ra­li­tang pa­mil­ya ang na­big­yan ng sub­sid­yo sa ila­lim ng Social Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram. Ma­yor­ya (3.7 mil­yon) sa ka­ni­la ay da­ti nang na­ka­ta­tang­gap ng sub­sid­yo sa ila­lim ng prog­ra­mang 4Ps. Da­hil sa ma­gu­lo, pa­hi­rap at ma­ba­gal na pro­se­so ng distri­bu­syo­n, ma­hi­git 600,000 (4.5%) pa­mil­ya pa la­mang sa tar­get na 13.5 mil­yong pa­mil­yang hin­di be­ne­pi­sya­ryo ng 4Ps ang na­ka­ta­tang­gap ng ayu­da. Ha­los hin­di nag­ba­go ang bi­lang na ito kum­pa­ra noong na­ka­ra­ang ling­go. Noong Abril 17, na­sa 2.3% pa la­mang sa ti­na­ta­yang 5 mil­yong ma­la-mang­ga­ga­wa sa ka­lun­su­ran ang na­big­yan ng ayu­da. Ito ay ha­bang na­sa 9% (40,400) sa 435,000 dray­ber ang na­big­yan ng sub­sid­yo.

Sa­man­ta­la, si­nus­pin­de ng DOLE ang ayu­dang pi­nan­syal ni­to sa mga mang­ga­ga­wa noong Abril 17 da­hil nau­bos na diu­ma­no ang pon­do. Sa 10.7 milyong manggagawa, 321,975 lang ang planong ayudahan ng DOLE, at 237,653 pa lang ang ini­ulat na nabigyan.

Lan­tad ang pa­gi­ging tu­so at si­nu­nga­ling ng re­hi­meng Du­ter­te sa distri­bu­syon ng pon­do mu­la sa Social Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram. Sad­yang pi­na­hi­ra­pan ni­to ang mga ma­ra­li­ta sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­hi­ngi ng na­pa­ka­ra­ming re­ki­si­to. Imbis na pa­simple­hin ang pro­se­so pa­ra sa ma­bi­lis at ma­ga­an na pa­mi­mi­gay ng pon­do, gi­ni­gi­pit at si­ni­si­si pa si­la ng re­hi­men. Pang-aa­res­to at ban­tang pa­ma­mas­lang ang sa­got ni­to sa mga nag­re­rek­la­mo.

Lam­pas 136,000 na ang si­ni­ta, pinarusahan o inaresto ng mga pu­lis da­hil diu­ma­no sa pag­la­bag sa mga alin­tun­tu­nin ng kwa­ran­ti­na tu­lad ng curfew, ili­gal na “pag­t­iti­pon” at social dis­tancing. Isang 68-an­yos na la­la­ki ang bi­na­ril ng mga pu­lis sa isang tsek­poynt sa Agu­san del Nor­te noong Abril 6 da­hil sa pag­su­way diu­ma­no ni­to sa lockdown.

Kontra-ma­ma­ma­yan ang mi­li­ta­ris­tang lockdown. Ito ay da­hil wa­lang na­ka­la­tag na pro­se­so pa­ra sa ma­bi­lis at ma­sak­law na pa­mi­mi­gay ng ayu­da, wa­lang ser­bi­syong me­di­kal pa­ra sa la­hat, at wa­lang mass tes­ting. Da­hil din sa mga kun­di­syong si Du­ter­te mis­mo ang lu­mi­lik­ha ng dag­dag na ka­gi­pi­tan, hin­di ma­la­yong ba­ba­ngon mga ma­la-mang­ga­ga­wa tu­lad ni­na Emar at Joel pa­ra pa­tal­si­kin siya sa pwesto.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2020/04/21/pagdurusa-ng-mala-proletaryo-sa-lockdown/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.