Tuesday, April 21, 2020

CPP/Ang Bayan: Ma­la­wa­kang pag-emple­yo ng mga nars, igi­ni­it

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 21, 2020): Ma­la­wa­kang pag-emple­yo ng mga nars, igi­ni­it

IGINIIT NG FILIPINO Nur­ses Uni­ted na da­pat kag­yat at ma­la­wa­kang pag-eemple­yo at pag­sa­sa­nay ng mga nars at hin­di la­mang pag­ku­ha sa ka­ni­la bi­lang mga bo­lun­tir ang ipa­tu­pad ng re­hi­meng Du­ter­te pa­ra aga­pan ang kri­sis na du­lot ng pan­dem­yang Covid-19. May­ro­on la­mang 90,308 nars sa buong ban­sa, ka­ra­mi­han na­ka­kon­sentra sa Met­ro Ma­ni­la. Na­sa 31,000 la­mang sa mga ito ang na­sa mga pam­pub­li­kong os­pi­tal. Lub­hang ku­lang ang bi­lang na ito ka­hit bago pa kumalat ang sa­kit na Covid-19.

Da­pat big­yan ng ma­ka­ta­ru­ngang sa­hod, mga be­ne­pi­syo at ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho ang mga nars. Da­pat ga­win nang re­gu­lar ang li­bu-li­bong mga nars na na­na­na­ti­ling kontraktwal sa mga pri­ba­do at pam­pub­li­kong os­pi­tal.

Ayon sa ulat ng World Health Orga­niza­tiion, may­ro­ong 536,331 na rehistradong nars sa Pi­li­pi­nas ni­tong 2020. Na­sa 200,000 sa ka­ni­la ang wa­lang tra­ba­ho. Ma­la­lim itong ba­lon na ma­pag­ku­ku­nan ng mga pro­pe­syu­nal na mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan. Kaug­nay ni­to, igi­ni­it ng gru­po na hin­di kai­la­ngan, at hin­di na­ra­ra­pat, na pag­ba­wa­lan ng re­hi­men ang mga nars at duk­tor na ma­ngi­bang-ba­yan sa pa­na­hon ng pan­dem­ya. La­bag ito sa ka­ni­lang ka­ra­pa­tang bum­ya­he at magtra­ba­ho. Da­pat si­lang su­por­ta­han sa pa­na­hon ng pan­dem­ya da­hil hin­di la­mang sila nawalan ng kita, wala ring ka­ti­ya­kan kung ma­ka­ba­ba­lik pa sila sa ka­ni-ka­ni­lang mga os­pi­tal.

Dag­dag di­to, da­pat big­yan pan­sin ang pag­ta­as ng sa­hod, ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho at mga be­ne­pi­syo ng ma­ra­ming bo­lun­tir sa mga ba­ra­ngay health cen­ter, ang mga frontli­ner sa ka­na­yu­nan. Sa nga­yon, pi­na­ka­ma­ta­as nang na­ta­tang­gap ng isang bo­lun­tir di­to ang P4,000/bu­wan. Ang iba pang mga bo­lun­tir, la­lu­na sa ma­la­la­yong bar­yo, ay tu­ma­tang­gap la­mang ng P50 hang­gang P150 ka­da bu­wan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2020/04/21/malawakang-pag-empleyo-ng-mga-nars-iginiit/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.