Tuesday, April 21, 2020

CPP/Ang Bayan: Da­ting kong­re­sis­ta at mga bo­lun­tir, ina­res­to sa Bu­lacan

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Apr 21, 2020): Da­ting kong­re­sis­ta at mga bo­lun­tir, ina­res­to sa Bu­lacanINARESTO NG MGA pu­lis si­na Ari­el Ca­si­lao, da­ting ki­na­ta­wan ng Anak­pa­wis Partylist, at 12 iba pang bo­lun­tir at re­si­den­te sa Norza­ga­ray, Bu­lacan noong Abril 19. Na­ka­tak­dang ma­ma­ha­gi si­na Ca­si­lao at kasama niyang limang bo­lun­tir ng ayu­da pa­ra sa mga mag­sa­sa­ka nang ha­ra­ngin si­la sa isang tsek­poynt da­kong alas-10:15 ng uma­ga.

Di­na­la si­la sa is­ta­syon ng pu­lis sa Norza­ga­ray ka­sa­ma ng pi­tong re­si­den­te na ta­tang­gap sa­na ng ayu­da. Ma­ta­pos ibim­bin nang da­la­wang oras, inihatid at idinetine si­la sa Bu­lacan Po­lice Provincial Office sa Ma­lo­los. Inakusahan silang nagbabalak magsagawa ng rali at sinampahan ng kasong sedisyon.

Ipi­na­pa­ki­ta ng pag-a­res­to ang ba­luk­tot na pra­yo­ridad ng re­hi­men sa pa­na­hon ng pan­dem­ya, at ka­wa­lan ni­to ng pa­kia­lam sa pag­da­ra­hop ng ma­ma­ma­yan. Ito ay ka­ga­ga­wan ng Na­tio­nal Task Force to End Local Com­mu­nist Armed Conflict na pi­na­mu­mu­nu­an ng mga he­ne­ral ni Du­ter­te.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippines and is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2020/04/21/dating-kongresista-at-mga-boluntir-inaresto-sa-bulacan/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.