Sunday, July 21, 2019

CPP/Ang Bayan: Tang­kang pag­du­kot, bi­ni­go ng taum­bar­yo

Propaganda article from the Tagalog language edition of the CPP online publication Ang Bayan (Jul 21, 2019): Tang­kang pag­du­kot, bi­ni­go ng taum­bar­yo


Na­pi­gi­lan ng mga re­si­den­te ng Barangay Bi­to-on sa Ja­ro District, Iloilo City ang tang­kang pag­du­kot ng isang ki­la­lang lider-masa nitong buwan. Sa­ma-sa­mang nai­pag­tang­gol ng kan­yang mga ka­pit­ba­hay si Wilfre­do “Tay Pi­do” Pa­nue­la, 65, isa sa mga li­der ng Katilingban sang mga Imol sa Syu­dad (Kai­sog) laban sa dala­wang ahen­teng pa­nik­tik ng esta­do.

Hi­na­rang ng taum­bar­yo ang da­la­wang ahen­te at di­na­la sa ba­ra­ngay hall. Uma­min ang da­la­wa na sila’y mga ele­men­to ng Phi­lip­pi­ne Army at Na­tio­nal Bu­reau of Inves­ti­ga­ti­on pe­ro hin­di na­ka­pag­pa­ki­ta ng pag­ka-kakilanlan. Da­ti nang pi­nag-ii­ni­tan si Pa­nue­la at kanyang asa­wa na si Jo­sep­hi­ne da­hil sa ka­ni­lang pag­la­hok sa mga pa­ki­ki­ba­ka ng komunidad.

Na­ni­ni­wa­la si Mau­ra Abel­lon, pi­nu­no ng Ka­li­pu­nan ng Da­ma­yang Ma­hi­hi­rap sa Pa­nay at Gui­ma­ras, na sad­yang ba­lak ng gub­yer­no na du­ku­tin, ata­ke­hin o ta­ku­tin ang mga li­der ng ma­ra­li­tang lun­sod na ak­ti­bong lu­ma­la­ban sa de­mo­li­syon at sa pag­kun­de­na sa mga ka­so ng pag­la­bag sa mga ka­ra­pa­tang-tao. Noong Hul­yo 8, nagpro­tes­ta ang gru­po sa la­bas ng hedkwar­ters ng pu­lis sa Iloi­lo City.

Sa­man­ta­la, pi­na­tay ng mi­li­tar si Salva­dor Ro­ma­no, ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao sa Neg­ros noong Hul­yo 7. Pi­nag­ba­ba­ril si Ro­ma­no ha­bang lu­lan ng kan­yang mo­torsiklo sa Agli­pay St., Pob­lacion, Manju­yod, Neg­ros Ori­en­tal. Da­ti si­yang is­tap ng Ka­ra­pa­tan Neg­ros at ka­sa­lu­ku­yang myembro ng Igle­sia Fi­li­pi­na Inde­pen­di­en­te (IFI). Ika-48 si­ya sa mga akti­bis­tang pi­nas­lang sa Neg­ros sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te.

Tu­luy-tu­loy na­man ang pang­gi­gi­pit sa mga taong-sim­ba­han na bu­ma­ba­ti­kos sa mga krimen at pag­la­bag ng re­hi­meng Du­ter­te sa mga ka­ra­pa­tang-tao sa is­la. Da­la­wa sa kanila, si­na Rev. Joel Beng­beng ng Uni­ted Met­ho­dist Church (UMC) sa Can­la­on City at si Rev. Bri­an Ascuit ng UMC sa San Ped­ro, Sta. Cruz, ang pi­nag­ha­ha­nap ng mi­li­tar pa­ra diuma­no’y kau­sa­pin.

Sa Ilocos, gi­ni­gi­pit din ng mi­li­tar ang IFI, UMC at Uni­ted Church of Christ in the Phi­lip­pi­nes sa ta­bing ng “pag­bi­si­ta” ng mga sun­da­lo sa ba­lang­kas ng Joint Cam­pa­ign Plan Ka­pa­na­ta­gan.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]
Published by Philippine Revolution Web Central
The official blogsite of the Communist Party of the Philippines Information Bureau 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.