Sunday, July 21, 2019

CPP/Ang Bayan: Bi­tak ng al­yan­sang Du­ter­te, lu­ma­la­lim

Propaganda article from the Tagalog language edition of the CPP online publication Ang Bayan (Jul 21, 2019): Bi­tak ng al­yan­sang Du­ter­te, lu­ma­la­lim

Lu­ma­la­lim ang bi­tak sa al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos. Li­taw ito sa nag­pa­pa­tu­loy na banga­yan ng mga tau­han ni­to pa­ra sa pi­na­ka­ma­ta­as na pu­si­syon sa Kong­re­so. Tu­wi­ran nang nakia­lam si Du­ter­te sa ba­nga­yan at inen­dor­so noong Hul­yo 8 sina Alan Pe­ter Cayeta­no at Lord Allan Ve­lasco pa­ra mag­sa­li­tan bi­lang Spea­ker. Pe­ro ilang araw pagkatapos ni­to, taliwas sa inaa­sa­han ni Du­ter­te, hin­di pa rin lu­bos na nag­ka­kai­sa ang mga kongresis­ta.

Hang­gang sa bis­pe­ras ng pag­bu­bu­kas ni­to, wa­la pa sa mag­ka­ka­ri­bal na kong­re­sis­ta ang nakati­ti­yak na ma­ku­ku­ha ni­la ang ma­yor­yang bo­to.

Nang inen­dor­so ni Du­ter­te si­na Ca­ye­ta­no at Ve­lasco pa­ra mag­sa­li­tang Spea­ker, inen­dor­so rin ni­ya bi­lang pi­nu­no ng ma­yor­ya ng ka­pu­lu­ngan si Mar­tin Ro­mu­al­dez, ang ma­nok ng blo­ke ni Arro­yo. Na­na­lo si Ca­ye­ta­no sa pag­ku­ha ng bas­bas ni Du­ter­te da­hil sa kan­yang pa­nga­kong isusu­long ang char­ter cha­nge o cha-cha sa Kong­re­so. Ga­yun­pa­man, ma­ra­mi pa rin ang tu­tol sa pla­nong iu­po si­yang Spea­ker. Una nang ti­nang­gi­han ng PDP-La­ban ang alok na pag­ha­ha­ti ng ter­mi­no. Hin­di rin sang-a­yon sa pa­ka­nang ito ang tat­lo pang blo­ke sa Kong­re­so, ka­bi­lang ang blo­keng bi­nu­buo ng mag­ka­pa­tid na Sa­ra at Pao­lo Duterte.

Ba­gong pa­ke­te, lu­mang pa­ka­na

Na­sa li­kod ng pag­pi­li ni Du­ter­te kay Ca­ye­ta­no ang kan­yang to­do-to­dong pa­nga­ko na isu­long ang cha-cha. Sa ka­bi­la ng kan­yang su­per­ma­yor­ya sa na­ka­ra­ang Kong­re­so, na­bi­go si Du­ter­te na irat­sa­da ang pa­ka­nang ito da­hil sa bang­ga­an ng Se­na­do at Kong­re­so sa su­sing mga pro­bi­syon na pu­ma­pa­tung­kol sa tran­si­syon tu­ngo sa pe­de­ral na sis­te­ma ng paggugub­yer­no.

Upang ib­we­lo ang cha-cha, ibi­na­lot ito ng Inter-Agency Task Force on Fe­de­ra­lism and Consti­tu­tio­nal Reform sa ba­gong pe­ke­te na nag­di­di­in sa mga pro­bi­syong pang-e­ko­nom­ya pa­ra la­long “i­bu­kas ang eko­nom­ya, nang la­hat ay may pag-a­sa.” Sa ila­lim ng is­lo­gang ito, ti­yak na la­long pang itu­tu­lak ang mga pa­ta­ka­rang neo­li­be­ral na ma­ta­gal nang hi­ni­hi­ngi ng American Cham­ber of Com­merce na ila­gay sa konsti­tu­syon ng ban­sa.

Iti­nu­tu­lak pa rin ng Task Force ang “pe­de­ra­lis­mo,” pe­ro da­hil ba­tid ni Du­ter­te na wa­lang ma­la­kas na pag­su­por­ta di­to, idi­nek­la­ra niya na “a­yaw man nin­yo ng pe­de­ra­lis­mo, baguhin pa rin nin­yo ang konsti­tu­syo­n.” Ayon sa pi­nu­no ni­tong si Edu­ar­do Año, ka­li­him ng De­partment of Inte­ri­or and Local Government, maaa­ri pang mag­ba­go ang di­rek­syon ng cha-cha sa su­su­nod na tat­long taon.

Wa­la pang de­tal­ye ang iti­nu­tu­lak ng Task Force na pag­ba­ba­go sa konsti­tu­syo­n. Su­ba­lit kung pag­ba­ba­ta­yan ang Re­so­lu­ti­on of Both Hou­ses No. 15 na ipi­na­sa noong Di­sye­mbre 2018 sa Kongre­so, ti­yak na iba­yong sa­sa­hol ang konsti­tu­syon ng Pi­li­pi­nas. Na­ka­pa­lo­ob dito ang pagtatang­gal ng mga pro­bi­syong nag­bi­bi­gay-pro­tek­syon sa in­te­res ng lo­kal na mga ne­go­sya­nte at ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no at pag­bu­bu­kas sa lo­kal na eko­nom­ya sa mga transna­syu­nal na korporasyo­n. Ga­yun­din, bi­ni­big­yan si Du­ter­te ng ka­pang­ya­ri­hang le­his­la­ti­bo at pag­bi­bi­gay sa kanya ng so­long ka­pang­ya­ri­han ng buong gub­yer­no. Sa “ba­gong” konsti­tu­syon ni Du­ter­te, lili­mi­ta­han na ang mga ka­ra­pa­tan ng ma­ma­ma­yan, at hin­di na si­la maaa­ring mag­pa­tal­sik ng isang na­kau­pong pre­si­den­te.
Pam­bab­ra­so sa pam­pu­li­ti­kang opo­si­syon
Sa git­na ng ba­nga­yan ng kan­yang mga al­ya­do, ti­ni­yak ni Du­ter­te na hin­di ma­ka­ti­tin­dig o maka­ha­ha­mig ng su­por­ta sa Kong­re­so at iba pang sa­ngay ng es­ta­do ang kan­yang mga kaa­way sa pu­li­ti­ka. Noong Hul­yo 18, si­nam­pa­han ni Du­ter­te ang opo­si­syong pu­li­ti­kal, kabi­lang ang bise-pre­si­den­te ng Pi­li­pi­nas na si Le­ni Rob­re­do at 35 iba pa, ng ka­song sedisyo­n. Ka­bi­lang dito ang mga senador ng LP, mga kan­di­da­to ng Otso Di­ret­so (li­ban kay Mar Roxas), ilang pari at obis­po, mga abugado at kanilang mga tagasuporta.

Ti­na­wag ito ng Partido Komu­nista ng Pilipinas na “pang­gi­gi­pit at pa­na­na­kot” la­ban sa pampu­li­ti­kang opo­si­syon pa­ra mag­sil­bing ba­ba­la sa mga tu­tu­tol sa ad­yen­da ni­yang “cha-cha.” “Ba­su­ra,” “di ka­pa­ni-pa­ni­wa­la,” “suk­du­lang pang­­gi­gi­pit at pam­bab­ra­so”—ito naman ang na­ging reak­syon ng mga se­na­dor at obis­pong ina­ku­sa­han ng re­hi­men ng sedisyo­n. Ibi­na­tay ang ka­so sa lu­ma­bas na na­ka­bid­yong pa­ha­yag ni Pe­ter Advincu­la (alyas Bi­koy) na nag­sang­kot sa buong pa­mil­ya ni Du­ter­te sa ili­gal na ben­ta­han ng sha­bu. Ma­li­naw na pang­gi­gi­pit ang la­yu­nin ng pag­ka­ka­so upang la­lu­pang ipi­tin at paat­ra­sin ang opo­si­syon sa pag­la­ban sa kan­yang mga paka­na. Ba­ba­la din ang pag­ka­ka­so sa mga al­ya­do ni Du­ter­te na nag­ta­tang­kang ma­kii­sa sa oposi­syo­n. Ba­go ni­to, nag­pa­ha­yag ang LP na “bukas” itong su­ma­li sa su­per­ma­yor­yang bu­buuin ni Ca­ye­ta­no sa Kong­re­so.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]
Published by Philippine Revolution Web Central
The official blogsite of the Communist Party of the Philippines Information Bureau

https://prwcinfo.wordpress.com/2019/07/21/bitak-ng-alyansang-duterte-lumalalim/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.