Wednesday, August 9, 2017

CPP/Ang Bayan: Pananagutan ni Duterte ang pagpaslang kina Carlo at Billy

Propaganda article from the Tagalog edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Aug 7): Pananagutan ni Duterte ang pagpaslang kina Carlo at Billy

NOONG HULYO 28, ki­nub­kob ng pi­nag­sa­mang pwer­sa ng Sor­so­gon Po­lice Pub­lic Safety Coy, 96th Mi­li­tary Intel­li­gence and Com­bat Ope­ra­tives, 31st IB at 22nd IB ang ba­hay na pansamantalang ti­nu­tu­lu­yan ni­na Ka Car­lo at Ka Billy. Nakalayo si Ka Car­lo pero agad siyang binaril. Na­hu­li rin si Ka Billy at ang mga mag­sa­sa­kang si­na Arnel Bor­res at Dick Lau­ra. Pi­nas­lang si­lang la­hat. Ayon sa mga re­si­den­te ng lu­gar, wa­lang engkwentrong na­ga­nap.

Pi­na­na­na­got ng PKP si Du­ter­te mis­mo sa kri­mi­nal na res­pon­si­bi­li­dad ni­to sa na­tu­rang ma­sa­ker. Ilang araw ba­go ang pa­ma­mas­lang, nag-u­tos si Du­ter­te sa kan­yang mga tau­han na pa­ta­yin ang mga man­di­rig­ma ng BHB sa ha­lip na ares­tu­hin ang mga ito. Nang ma­su­kol ng kaa­way, da­pat na ki­ni­la­la si­na Ka Car­lo at Ka Billy sa ka­ta­yu­ang hors de com­bat (mga kom­ba­tant na wa­la na sa pu­si­syong lu­ma­ban), igi­na­lang ang mga ka­ra­pa­tan at tri­na­to nang ma­ka­tao.

Sa na­ga­nap na ma­sa­ker sa Ca­si­gu­ran, na­nga­ko ang PKP at buong re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san na big­yang-hus­ti­sya ang wa­lang-ha­bag na pag­pas­lang na isi­na­ga­wa ng mga pwer­sang mi­li­tar at pu­lis ni Du­ter­te.

[Ang Bayan is the official newspaper of the Communist Party of the Philippines. Ang Bayan is published in Pilipino, Bisaya, Hiligaynon, Waray and English. Download Ang Bayan from the Philippine Revolution Web Central at www.philippinerevolution.info.  Ang Bayan is published fortnightly by the Central Committee of the Communist Party of the Philippines.

https://www.philippinerevolution.info/ang_bayan/20170807-pananagutan-ni-duterte-ang-pagpaslang-kina-carlo-at-billy/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.