Wednesday, August 9, 2017

CPP/Ang Bayan: 17 ar­mas na­sam­sam ng BHB-Neg­ros

Propaganda article from the Tagalog edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Aug 7): 17 ar­mas na­sam­sam ng BHB-Neg­ros

IPINAGBUNYI NG ma­ma­ma­yan ng is­la ng Neg­ros ang ma­ta­gum­pay na am­bus na isi­na­ga­wa ng BHB-Central Neg­ros (Leo­nar­do Pa­na­li­gan Com­mand o LPC) noong Hul­yo 21 sa Sit­yo Mag­say­say, Brgy. Man­di-e, Gui­hul­ngan City sa Neg­ros Ori­en­tal sa mga pwersa ng Philippine National Police (PNP)-Gui­hul­ngan.

Umaa­hon sa zigzag na kal­sa­da ang si­na­sak­yang mo­bil ng mga pu­lis nang si­la ay am­bu­sin ng mga Pulang mandirigma. Ma­ta­pos la­mang ang ka­la­ha­ting oras, ga­nap na na­li­pol ang isang iskwad ng pu­lis. Na­sam­sam mula sa kanila ang la­hat ng dala nilang ar­mas, ka­bi­lang ang anim na M16, tat­long M4 as­sa­ult rifle, pi­tong pis­to­lang 9mm, at isang pis­to­lang ka­lib­re .45. Na­ku­ha rin ng LPC ang si­yam na ban­do­li­er, mga ma­ga­sin at ma­hi­git 1,000 ba­la.

Anim ang pa­tay sa kaa­way, ka­bi­lang ang he­pe ng PNP-Gui­hul­ngan na si Su­pe­rin­ten­dent Arnel Arpon. Ayon kay Ka JB Re­ga­la­do, ta­ga­pag­sa­li­ta ng LPC, la­bis ang ka­ga­la­kan ng ma­ma­ma­yan ng Gui­hul­ngan la­lu­na ang mga pa­mil­ya ng mga bik­ti­ma ng naturang mga pulis da­hil ma­la­on na si­lang nag­hi­hin­tay ng hus­ti­sya pa­ra sa mga kri­men ng mga ito. Ka­bi­lang sa ma­ra­ming kri­men ng PNP-Gui­hul­ngan ay ang pag­pa­tay sa mag­ka­pa­tid na Ver­ga­ra na si­na Irol at Ro­land Jr. at ama ni­lang si Ro­land Sr. Noong Mar­so 2008, si Irol ay ili­gal na ina­res­to at pi­na­hi­ra­pan nang ma­tin­di ba­go pa­ta­yin. Mag­ka­su­nod na­mang pi­nas­lang ang da­la­wa pang Ver­ga­ra noong 2009 at 2010 nang mag­pur­si­ge si­lang ka­su­han ang mga salaring pu­lis.

Ma­li­ban di­to, nag­sil­bi ring bayarang mamamatay-tao ang mga ele­men­to ng PNP-Gui­hul­ngan ka­bi­lang sa pag­pa­tay kay Cyrus Fat, myembro ng Sang­gu­ni­ang Pang­lung­sod ng Gui­hul­ngan, noong Peb­re­ro 2014. Bi­na­ril din at si­nu­nog ng mga pu­lis ang mag-a­sa­wang si­na Brgy. Ka­ga­wad Endrique at Ro­sa­lie Ca­la­go noong Ma­yo 2015.

Pro­tek­tor din ang PNP-Gui­hul­ngan ng mga drug­lord at nagtutulak ng sha­bu sa syu­dad mu­la sa Ce­bu City. Na­nga­nga­la­ga rin ito ng gru­po ng mga ka­wa­tan na res­pon­sab­le sa pag­na­na­kaw sa mga bilihin, ma­ging sa Sim­ba­hang Ka­to­li­ko.

Ambus sa Ilocos Sur. Sa­ Ilocos Sur, sam­pu ang kum­pir­ma­dong pa­tay at li­ma ang su­ga­tan sa ha­nay ng 81st IB nang am­bu­sin si­la ng BHB-Ilocos Sur (Alfre­do Ce­sar Com­mand o ACC) sa Barangay So­rioan, Salce­do noong Hul­yo 22. Ini­li­him ng 81st IB ang ka­ni­lang kas­wal­ti at ina­min lang ang mga su­ga­tan na si­na 2Lt. Ja­de Lyzter­dan P. Gavi­no, Cpl Ro­bertson Caa­lim, PFC Jay­son B. Aboc, PFC John Jos­hua M. To­le­do at PFC Jefree L. Alfe­rez.

Ayon kay Ka Sa­nia­ta Mag­la­ya, ta­ga­pag­sa­li­ta ng ACC, ang am­bus ay pa­ru­sa sa 81st IB sa pag­sil­bi ni­to bi­lang pro­tek­tor ng Phi­lip Mor­ris For­tu­ne To­bacco Cor­po­ra­ti­on. Wa­lang ha­bas ding inoo­ku­pa ng 81st IB ang mga pam­pub­li­kong lu­gar tu­lad ng mga eskwe­la­han, ba­ra­ngay hall, pla­sa at ka­ba­ha­yan.

Sa la­ki ng pin­sa­lang ti­na­mo, nag­pa­la­bas ng pe­keng ba­li­ta ang ku­man­der ng 81st IB na si Lt. Col. Eu­ge­nio Ju­lio C. Osi­as IV na may­ro­on uma­nong na­ma­tay, su­ga­tan at na­hu­li mu­la sa BHB. Ti­na­kot at ili­gal ding ina­res­to ang pitong re­si­den­te ng ka­ra­tig na ba­ra­ngay ng Bay­ba­ya­ding.

Mga ope­ra­syong ha­ras sa Sa­mar. Sa Northern Sa­mar, hin­di ba­ba­ba sa sam­pung sun­da­lo at pa­ra­mi­li­tar ng 52nd IB-CAA ang na­pa­tay sa ser­ye ng mga open­si­ba ng BHB-Nor­thern Sa­mar (Silvio Paja­res Com­mand o SPC) mu­la Hun­yo 29 hang­gang Hul­yo 29. Ti­nar­get ng mga ope­ra­syong ha­ras ang mga kam­po ng 52nd IB-CAA ga­mit ang kum­bi­na­syon ng mga rip­le at com­mand-de­to­na­ted na eksplo­si­bo.

Noong Hun­yo 29, ban­dang alas-11 ng ga­bi, hi­na­ras ng mga Pu­lang man­di­rig­ma at yu­nit mi­li­sya ang de­tatsment ng 52nd IB-CAA sa Brgy. Ba­ngon, Ga­may. Pa­tay ang ku­man­der ng yu­nit ng kaa­way na si Sgt. Falco­ne­te at li­ma pang sun­da­lo. Sa pa­re­hong ga­bi, isa pang yu­nit ng SPC ang uma­ta­ke sa kam­po sa Brgy. Ca­ra­wag, Pa­la­pag. Isang sun­da­lo ang na­pa­tay di­to.

Noong Hul­yo 24, ala-u­na ng ma­da­ling araw, ang kam­po na­man sa Brgy. Po­tong, La­pi­nig ang ina­ta­ke ng SPC. Tat­lo ang pa­tay sa kaa­way at ma­lub­hang na­su­ga­tan ang ku­man­der ng de­tatsment. Pag­sa­pit ng Hul­yo 29, ban­dang alas-5:30 ng ha­pon, hi­na­ras naman ang de­tatsment sa Brgy. Ba­ngon, Ga­may. Ayon sa mga ta­ga­bar­yo, ang isang na­ka­hi­wa­lay na yu­nit ng kaa­way na na­sa ka­la­pit na bu­rol ay nag­ma­da­ling ma­ka­la­yo sa lu­gar at nai­wan ang ka­ni­lang mga ba­ril.

Sa­man­ta­la sa Southwest-Eas­tern Sa­mar, mag­ka­sa­bay na ina­ta­ke ng pi­nag­sa­nib na pwer­sa ng Jor­ge Bo­li­to Com­mand at Ser­gio Lo­bi­na Com­mand ang mga ele­men­to ng 87th IB at 52nd IB sa Ba­sey noong Hul­yo 27. Unang hi­na­ras ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang na­ka­kam­pong 52nd IB sa Brgy. Ba­lo­og ban­dang alas-5 ng uma­ga. Ma­ta­pos ni­to, ina­ta­ke na­man ng isa pang yu­nit ng BHB ang nag­pa­pat­rul­yang si­yam-ka­ta­ong iskwad ng 87th IB sa Brgy. Ma­bi­ni. Ayon sa ulat ng mga re­si­den­te, anim na ele­men­to na la­mang ang bu­ma­lik sa mga nag­pat­rul­ya. Apat na araw ma­ta­pos ni­to, si­nu­nog ng mga ka­sa­ma ang iti­na­ta­yong kam­po ng mga sun­da­lo sa Brgy. Ma­bi­ni.

Pagpapalaya ng POW. Sa South­ern Mindanao, pi­na­la­ya ng BHB-Sout­hern Min­da­nao Re­gi­on noong Hul­yo 28 ang bi­hag ng dig­ma na si PO1 Alfre­do Ba­sa­bica Jr. ma­ta­pos ang 17 araw na pag­ka­ka­bi­hag ng BHB.

Ipi­na­sa si Ba­sa­bica kay Secre­tary Chris­top­her Bong Go ng Office of the Special Assis­tant to the Pre­si­dent, na si­yang na­nga­si­wa sa pag­pa­pa­la­ya ng pu­lis. Da­la­wang araw ma­ta­pos ni­to ay ip­ri­ni­sin­ta si Ba­sa­bica kay Pres. Du­ter­te ng GRP na noo’y na­sa Davao City.

Isi­na­ad sa re­lea­se or­der ng NDFP na pi­na­la­la­ya si Ba­sa­bica da­hil sa ipi­na­ki­ta ni­tong ma­bu­ting ga­wi at kon­duk­ta ha­bang na­sa kus­tod­ya ng BHB at su­ma­sai­la­lim sa im­bes­ti­ga­syo­n. Nag­pa­ki­ta rin ng pag­si­si si Ba­sa­bica pa­ra sa kan­yang mga pag­la­bag at bo­lun­tar­yong nag­pa­ha­yag ng pag­hin­to sa pag­sa­ga­wa ng ka­rag­da­gang mga kri­men la­ban sa ma­ma­ma­yan at re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san.

Ayon kay Ka Re­ne ng Front Com­mit­tee 25 ng BHB-SMR, pi­na­la­ya si Ba­sa­bica sa ka­bi­la ng pag­ka­ka­hin­to ng usa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an sa pa­gi­tan ng GRP at NDFP. Dag­dag pa, mas maa­ga pa sa­na uma­nong na­pa­la­ya si Ba­sa­bica kun­di la­mang naan­ta­la ng mga ope­ra­syong mi­li­tar.

Si PO1 Ba­sa­bica ay na­da­kip ng BHB noong Hul­yo 11 sa ba­yan ng Com­pos­te­la, Com­pos­te­la Val­ley.

[Ang Bayan is the official newspaper of the Communist Party of the Philippines. Ang Bayan is published in Pilipino, Bisaya, Hiligaynon, Waray and English. Download Ang Bayan from the Philippine Revolution Web Central at www.philippinerevolution.info.  Ang Bayan is published fortnightly by the Central Committee of the Communist Party of the Philippines.]

https://www.philippinerevolution.info/ang_bayan/20170807-17-arxadmas-naxadsamxadsam-ng-bhb-negxadros/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.