Wednesday, August 9, 2017

CPP/Ang Bayan: Pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao, tu­mi­tin­di sa ila­lim ng batas military

Propaganda article from the Tagalog edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Aug 7): Pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao, tu­mi­tin­di sa ila­lim ng batas military

Tatlong pa­ma­mas­lang, siyam na iligal na pang-aaresto at du­ma­ra­ming dinarahas, ito ang pinakahuling mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao na dinaranas ng mamamayan sa ila­lim ng re­hi­meng US-Du­ter­te.

Pa­ma­mas­lang. Noong Hul­yo 21, pi­nas­lang ng mga ele­men­to ng 71st IB at 46th IB si Boy Cañe­te, mag­sa­sa­ka at re­si­den­te ng Ma­ra­gu­san, Com­pos­te­la Val­ley. Si Cañe­te ay ka­sa­pi ng Hug­pong sa mga Mag-uu­ma sa Wa­log Com­pos­te­la.

Sa­man­ta­la, isa pang mag­sa­sa­ka, si Alber­to Tecson, ang pi­nas­lang noong Hul­yo 24 ng na­ka­bo­net na ka­la­la­ki­han. Ka­sa­pi si Tecson ng Nag­ka­hiu­sang Mag-uu­ma ug Ma­ngi­ngis­da sa Bu­la­do, or­ga­ni­sa­syon ng mga mag­sa­sa­ka at ma­ngi­ngis­da sa Brgy. Bu­la­do, Gui­hul­ngan City, Neg­ros Ori­en­tal. Bi­na­ril si­ya sa loob ng kan­yang ba­hay, ki­na­lad­kad pa­la­bas at mu­ling bi­na­ril. Ba­go ni­to, ina­ku­sa­han si­ya ng mga sun­da­lo na nag­ha­tid ng mga Pu­lang man­di­rig­ma sa kan­yang pump boat. Ilang ling­go nang mi­ni­mi­li­ta­ri­sa ang ko­mu­ni­dad ni Tecson.

Sa Masbate, pinaslang ng mga elemento ng militar ang magsasakang si Edgar Suriaga na resi­dente ng Brgy. Gangao, Baleno, Masbate. Umaga ng Hulyo 31, pi­na­ulanan ng bala ang kanyang bahay kung saan agad siyang nasugatan. Kinaladkad siya palabas ng kanyang bahay, kinulata at bi­na­ril sa ulo.

De­ten­syon at ili­gal na pang-aa­res­to. Ina­re­s­to ng PNP si Be­lin­da Ca­paci­te, myembro ng Aso­sa­syon han Kab­las nga Pa­rag-u­ma ha Can-avid sa Eastern Samar sa aku­sa­syong ta­ga­ku­lek­ta diu­ma­no si­ya ng re­bo­lu­syo­nar­yong bu­wis. Ayon sa kan­yang anak, sa­pi­li­tang pi­na­sok ng mga na­ka­si­bil­yang pu­lis ang ba­hay ng kan­yang ina, inin­te­ro­ga ang kan­yang ama na si Ro­dolfo ba­go tinangay si Be­lin­da pa­ra iku­long. Da­hil sa stress, da­la­wang be­ses na hi­ni­ma­tay si Be­lin­da at ki­nai­la­ngang dal­hin sa os­pi­tal.

Sa Bicol, ki­nun­de­na ng NDF-Bicol ang ili­gal na pag-a­res­to kay Anto­nio Narvaez, re­si­den­te ng Sit­yo Sa­lay­say, Brgy. Si­ba­gu­an, Sa­ngay, Ca­ma­ri­nes Sur, noong Hun­yo 19. Ba­go ni­to, ili­gal ding hi­na­lug­hog ng mga ele­men­to ng 83rd IB ang kan­yang ba­hay.

Pi­tong mag­sa­sa­ka na­man mu­la sa Salce­do, Ilocos Sur ang di­na­kip ng mga ele­men­to ng 81st IB noong Hul­yo 25. Ki­ni­la­la ang mga ito na si­na Divi­no Ta­bucol, Dhanjor Ha­gacer, Isaias Anga­nan, Ricar­do Fo­ron­da Sr., Ro­nald Da­gui, Nico­las Acu­tan at Ricar­do Fo­ron­da Jr. Ga­bi na ng mai­pa­sa ang mga ito sa PNP Salce­do. Inin­te­ro­ga ang mga mag­sa­sa­ka sa aku­sa­syong ta­ga­su­por­ta si­la ng BHB.

Sa­man­ta­la, mu­ling isi­nu­god sa os­pi­tal si Marcos Agga­lao, 74 taong gu­lang at de­te­ni­dong pu­li­ti­kal noong Agos­to 4. Ikat­long be­ses na si­yang di­na­la sa os­pi­tal ma­ta­pos ma-stro­ke na nag­re­sul­ta sa pag­ka­pa­ra­li­sa ng ka­la­ha­ti ng kan­yang ka­ta­wan. Inaresto si Agga­lao noong na­ka­ra­ang taon sa panahong umiiral ang magkatug-mang tigil-putukan ng BHB at AFP at sinam­pahan ng ga­wa-ga­wang mga ka­so.

Pan­da­ra­has. Ma­ri­ing ki­nun­de­na ng Anak­pa­wis at Pig­las-Quezon ang pag­sa­sam­pa ng ga­wa-ga­wang ka­so sa 21 mag­sa­sa­ka ng Ha­sye­nda Uy noong Hul­yo 22. Ki­na­su­han sila ng pagnanakaw ng pa­ngi­no­ong may­lu­pang si Dr. Vicen­te Uy. Ang naturang mga magsasaka ay mga tenante ng pamilyang Uy na de­ka­da nang nagtitiis sa 60-40 na ha­ti­an ng kanilang ani, pa­bor sa pamilyang Uy. Ma­da­las ding na­hu­hu­li ang pa­sa­hod sa ka­ni­la pag­ka­ta­pos nilang magtrabaho sa bo­de­ga ng pa­mil­ya.

Noong Hul­yo 25, pi­nag­ban­ta­an ng apat na myembro ng Ala­ma­ra ang mga mag-aa­ral ng Sa­lug­po­ngan at re­si­den­te ng Sit­yo Dul­yan, Brgy. Pal­ma Gil, Ta­lai­ngod. Hi­na­ha­nap at pi­nag­ta­ta­nong ng mga paramilitar ang mga ka­sa­pi ng Pa­rents-Teachers and Com­mu­nity Associa­ti­on na sina Be­nacio Da­lin, Benjo Bay-go at No­noy Daw­say; at isang mag-aa­ral ng eskwelahan na si Lan­do La­lin. Panakot ng Ala­ma­ra, pla­no ni­lang pa­ta­yin ang isa sa mga ito.

Sa Qui­ri­no, hi­na­rang, pi­na­da­pa at ti­nu­tu­kan ng ba­ril ng aa­bot sa 20 pu­lis ang pa­mil­ya ng isang Pulang mandirigma na na­pas­lang sa engkwentro noong Hul­yo 26 sa ba­yan ng Nag­ti­pu­nan. Di­na­la ang mag-a­nak sa PNP Mad­de­la Sta­ti­on kung saan inin­te­ro­ga si­la at tin­ra­tong pa­rang mga kri­mi­nal. Ba­go ni­to, sa­pi­li­tang lu­mi­kas ang mga re­si­den­te sa ka­ni­lang bar­yo ma­ta­pos maglunsad ng operasyong militar ang AFP sa ka­ni­lang baryo.

Nag­du­lot na­man ng ta­kot sa mga gu­ro at mag-aa­ral ang pag­kam­po ng tro­pa ng 20th IB, sa pa­ngu­ngu­na ni Col. No­li La­pizar sa Las Navas Na­tio­nal High Scho­ol noong Agosto 4. Ma­yo pa la­mang ay ak­ti­bo nang nag-oo­pe­ra­syon ang mga sundalo sa lu­gar. Ino­ku­pa ni­la ang mga gusali ng paa­ra­lan kaya na­pi­li­tang magkla­se ang mga es­tud­yan­te sa mga tolda sa labas nito.

[Ang Bayan is the official newspaper of the Communist Party of the Philippines. Ang Bayan is published in Pilipino, Bisaya, Hiligaynon, Waray and English. Download Ang Bayan from the Philippine Revolution Web Central at www.philippinerevolution.info.  Ang Bayan is published fortnightly by the Central Committee of the Communist Party of the Philippines.]

https://www.philippinerevolution.info/ang_bayan/20170807-pagxadlaxadbag-sa-kaxadraxadpaxadtang-tao-tuxadmixadtinxaddi-sa-ilaxadlim-ng-batas-militar/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.