Wednesday, August 9, 2017

CPP/Ang Bayan: Ita­as ang mi­li­tan­sya sa pag­la­ban sa re­hi­meng US-Du­ter­te

Propaganda article from the Tagalog edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Aug 7): Ita­as ang mi­li­tan­sya sa pag­la­ban sa re­hi­meng US-Du­ter­teSa ha­rap ng pag­la­lad­lad ng re­hi­meng Du­ter­te bi­lang ka­sa­lu­ku­yang kli­yen­teng-es­ta­do ng im­per­ya­lis­mong US at pag­ga­mit sa ka­may-na-ba­kal sa pa­nga­nga­la­ga at pag­ta­tang­gol sa ma­la­ko­lon­yal at ma­la­pyu­dal na sis­te­ma sa Pi­li­pi­nas, tu­lu­yan na ni­tong si­na­ra ang daan ng pa­ki­ki­pag­tu­lu­ngan sa mga prog­re­si­bo at re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no pa­ra sa pag­ta­ta­gu­yod ng pam­ban­sang so­be­ran­ya at ka­ta­ru­ngang pan­li­pu­nan.

Ipi­na­ki­ki­ta ng re­hi­meng US-Du­ter­te na ito ay isang re­hi­meng kontra-ma­ma­ma­yan. Isa itong re­hi­meng kontra-mag­sa­sa­ka. Wa­la sa mga ba­lak ni­tong ipa­tu­pad ang tu­nay na re­por­ma sa lu­pa at sa katunayan ay pa­tu­loy ang pang-aa­gaw ng lu­pa. Ha­los 70 mag­sa­sa­kang ak­ti­bis­ta na ang pi­nas­lang sa nag­da­ang taon.

Ito ay kontra-mang­ga­ga­wa, bi­ngi sa daing pa­ra sa di­sen­te at na­ka­bu­bu­hay na sa­hod. Ti­na­li­ku­ran nito ang pa­nga­kong wa­ka­san ang kontraktwa­li­sa­syo­n. Bi­nu­bu­wag ang mga pi­ket­layn ng mga mang­ga­ga­wang na­ka­wel­ga.

Re­hi­men itong kontra-ka­ba­ta­an. Ipi­nag­pa­tu­loy ang an­ti-ma­ma­ma­yan at ma­ka­da­yu­hang K-12. Na­na­na­ti­ling ko­­­mer­­sya­li­sa­do ang sis­te­ma ng edu­ka­syo­n. Ina­ang­kin ni Du­ter­te ang pu­ri sa ba­tas sa lib­reng mat­ri­ku­la sa mga pam­pub­li­kong ko­le­hi­yo at uni­ber­si­dad ga­yong ang mga ka­ba­ta­an at es­tud­yan­te ang wa­lang-sa­wang nag­su­su­long nito.

Kontra-ma­hi­rap ang re­hi­meng US-Du­ter­te. Ku­lang na ku­lang ang bad­yet pa­ra sa mga pam­pub­li­kong os­pi­tal, ser­bi­syong pa­ba­hay at iba pang sa­li­gang pa­nga­ngai­la­ngan ng mil­yun-mil­yong ma­ma­ma­yan.
Ang kanyanh ge­rang kontra-dro­ga ay ge­rang kontra-ma­ra­li­ta. Iniuul­at na aa­bot na sa 12,000 ma­hi­hi­rap ang pi­nag­pa­pa­pa­tay ng mga pu­lis at ba­ya­rang gru­pong vi­gi­lan­te. Ga­mit ang pu­lis, may ilang ni­li­ki­dang ina­ku­sa­han ni­yang mga “drug­lord.” Ma­la­kas ang hi­na­lang ang ga­yong mga pag­pa­tay ay ba­ha­gi ng ge­ra ng mga sin­di­ka­to at pa­bor sa ilang gru­po.

Ang re­hi­meng US-Du­ter­te ay kontra-ka­ba­bai­han, kontra-ka­li­ka­san, kontra-Lu­mad, at kontra-Mo­ro.
Ta­ha­sang ti­na­pos ni Du­ter­te ang pa­ki­ki­pag-u­sa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an sa Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP).

Pa­sis­tang hi­bang si Du­ter­te. Pa­ra sa kan­ya, mas ma­ba­bang uring tao na wa­lang ka­ra­pa­tang ma­bu­hay ang mga itu­tu­ring ni­yang ka­la­ban. La­bis na ma­la­ki ang tu­ring ni Du­ter­te sa kan­yang sa­ri­li. Sa kan­yang isip at pa­na­na­li­ta, si­ya ang gub­yer­no. Si­ya ang ba­tas. Ti­na­ta­kot ang mga hus­ga­do at pi­naii­ral ang kan­yang ab­so­lu­tong pag­ha­ha­ri. Kay Du­ter­te, wa­lang ka­ra­pa­tang-tao, la­lu­na kung ang mga iyon ay ma­ka­ha­had­lang sa kan­yang mga pla­no at ka­gus­tu­han.

Su­ba­lit na­ka­yu­ko si­ya sa im­per­ya­lis­mong US at sa ma­ka­pang­ya­ri­han ni­tong mi­li­tar. Wa­la nang say­say ang mga pag­ba­ti­kos ni­ya sa US nga­yong to­do-lar­ga ang mga ope­ra­syon ng mi­li­tar ng US sa Ma­ra­wi at iba pang lu­gar. Ang mi­li­tar ng US pa rin ang ha­ri sa Pi­li­pi­nas.

Wa­la nang ibang ma­su­su­li­ngan ang sam­ba­ya­nan kun­di ang bag­ta­sin ang lan­das ng mi­li­tan­teng pag­la­ban at sa­ma-sa­mang pag­ki­los.Ga­yun­pa­man, ti­yak na pa­tu­loy na ga­ga­mi­tin ng tu­song pu­li­ti­kong si Du­ter­te ang iba’t ibang tak­ti­ka upang pa­hu­pa­in ang ga­lit ng ba­yan at ga­yo’y lu­ma­wig pa ang kan­yang pag­ha­ha­ri. Pa­tu­loy ni­yang paaa­sa­hin ang ma­ma­ma­yan sa pag­sa­bing “pa­ra­ting na ang pag­ba­ba­go.” Ka­hit nag­lad­lad nang ma­ka-US, uu­lit-u­li­tin pa rin ni­yang si­ya’y Ka­li­wa o so­sya­lis­ta. Mag­pa­pa­tu­pad si­ya ng mga pa­ki­tang-tao, pai­sa-i­sa o ma­li­li­it na pag­ba­ba­go upang paa­sa­hin ang ba­yan na ka­su­nod ang mas ma­la­la­ki pa.

Da­pat mag­pun­ya­gi ang mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong pwer­sa sa pag­la­lan­tad sa re­hi­meng US-Du­ter­te bi­lang ka­sa­lu­ku­yang muk­ha ng reak­syu­nar­yong pag­ha­ha­ri sa Pi­li­pi­nas. Da­pat ita­as ang ka­ni­lang mi­li­tan­sya pa­ra pa­ngi­ba­ba­wan kap­wa ang pan­li­lin­lang at pa­sis­mo ni Du­ter­te.

Da­pat isu­long ng sam­ba­ya­nan ang ka­ni­lang an­ti-im­per­ya­lis­ta at de­mok­ra­ti­kong mga pa­ki­ki­ba­ka. Da­pat pus­pu­sang isu­long ang mi­li­tan­te at sa­ma-sa­mang pag­ki­los ng mga mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka, mga ka­ba­ta­an at iba pang mga de­mok­ra­ti­kong sek­tor.

Da­pat pus­pu­sang isu­long ang mga pa­ki­ki­ba­kang an­ti-pa­sis­ta la­lu­na sa ha­rap ng to­dong mga a­ta­ke sa mga ka­ra­pa­tang-tao, wa­lang ha­bas na mga pag­pa­tay, pam­bo­bom­ba at pag­la­pas­ta­ngan sa bu­hay at ka­bu­ha­yan ng ma­sa. Da­pat ubos-ka­yang la­ba­nan ang ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao ang ba­lak na pa­la­wi­gin at pa­la­wa­kin ito sa buong ban­sa. Da­pat mag­ban­tay sa la­long pag­tin­di ng ala-Tok­hang na mga pag­pa­tay at pag­tar­get ma­ging sa mga pwer­sang prog­re­si­bo at re­bo­lu­syo­nar­yo.

Ma­hig­pit na iug­nay ang pa­sis­mo ng re­hi­meng Du­ter­te at pag­pa­pa­tu­pad ng ba­tas mi­li­tar sa ma­la­ki­hang ko­rap­syo­n, kro­ni­yis­mo, pa­ngu­ngu­tang at mga pa­bi­gat na kun­di­syong dik­ta ng da­yu­han at pa­ki­na­bang ng mga da­yu­hang kor­po­ra­syon sa pla­nong ma­la­king pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra.

Sa ha­rap ng lu­ma­la­lang pa­sis­mo, ko­rap­syon at pag­ka­tu­ta ni Du­ter­te, ma­bi­lis na lu­ma­la­lim ang ga­lit ng sam­ba­ya­nan at tu­mi­ti­bay ang ka­ni­lang de­ter­mi­na­syong lu­ma­ban. Da­pat ma­hig­pit na pa­mu­nu­an ang pag­bu­buo ng ma­la­wak na nag­ka­kai­sang ha­nay ng ma­la­wak na sam­ba­ya­nan upang ilan­tad, ihi­wa­lay at labanan ang re­hi­meng US-Du­ter­te.

[Ang Bayan is the official newspaper of the Communist Party of the Philippines. Ang Bayan is published in Pilipino, Bisaya, Hiligaynon, Waray and English. Download Ang Bayan from the Philippine Revolution Web Central at www.philippinerevolution.info.  Ang Bayan is published fortnightly by the Central Committee of the Communist Party of the Philippines.]

https://www.philippinerevolution.info/ang_bayan/20170807-itaxadas-ang-mixadlixadtanxadsya-sa-pagxadlaxadban-sa-rexadhixadmeng-us-duxadterxadte/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.