Wednesday, August 9, 2017

CPP/Ang Bayan: Ka Car­lo at Ka Billy, mga mar­tir ng Sor­so­gon

Propaganda article from the Tagalog edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines Website (Aug 7): Ka Car­lo at Ka Billy, mga mar­tir ng Sor­so­gon

Bi­nig­yan ng pi­na­ka­ma­ta­as na pag­pu­pu­gay ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas at buong re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san sa Bicol si­na Andres “Ka Car­lo” Hu­bil­la, Mi­gu­el “Ka Billy” Hi­mor, at ang mga mag­sa­sa­kang si­na Arnel Bor­res at Dick Lau­ra na mi­na­sa­ker ng mga reak­syu­nar­yong pwer­sa noong Hul­yo 28 sa Brgy. Trece Mar­ti­rez, Ca­si­gu­ran, Sor­so­gon.

Si Andres Hu­bil­la ay ki­la­la bi­lang Ka Car­lo, Ka Mag­no, Ka Bun­so at Lo­lo Pay pa­ra sa na­pa­ka­ra­ming ka­ba­ta­ang na­ka­sak­si’t na­ka­pi­ling ni­ya sa kan­yang wa­lang sa­wang pa­ki­ki­sa­la­mu­ha sa ma­sa. Ipi­na­nga­nak si­ya noong Nob­yembre 30, 1958, sa Sta. Cruz, Ca­si­gu­ran, Sor­so­gon.

Unti-un­ting na­mu­lat si Ka Car­lo sa pag­ma­sid sa mga pu­long pag-aa­ral ng Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan, kung saan myembro ang isa ni­yang ka­pa­tid. La­bing-a­pat na taong gu­lang si­ya nang ili­gal si­yang ina­res­to, iki­nu­long at ti­nortyur noong 1975 ma­ta­pos ipi­nag­ka­nu­lo ng isang im­por­mer. Ma­ta­pos mai­pa­na­lo sa kor­te ang kan­yang ka­so, ipi­nag­pa­tu­loy ni­ya ang kan­yang pag-aa­ral. Li­kas na li­der, na­ging tagapangulo si­ya ng Sang­gu­ni­ang Ka­ba­ta­an sa ka­ni­lang lu­gar noong 1976.

Nag-a­ral si­ya ng BS Educa­ti­on sa Annuncia­ti­on Col­le­ge ng Sor­so­gon ha­bang nag­tat­ra­ba­ho bi­lang ka­sam­ba­hay. Habang nagtuturo sa hayskul, pumaloob si­ya sa Pam­ban­sang Ka­ti­pu­nan ng mga Mag­bu­bu­kid noong 1984. Noong 1986, su­mum­pa si­ya bi­lang kan­di­da­tong ka­sa­pi ng PKP. Taong 1987 nang mag­pa­sya si­yang mag­pul­taym sa BHB. Noong 1989, naging ga­nap siyang ka­sa­pi ng PKP.

Sad­yang ma­la­pit ang loob ni Ka Car­lo sa mga ba­ta. Ma­li­ban sa kan­yang li­mang anak, iti­nu­ring ni­yang anak ang la­hat ng ba­ta sa la­hat ng lu­gar na na­pun­ta­han ni­ya. Hin­di na ma­bi­lang ang mga ba­tang na­ka­pag­pa­tu­loy ng pag-aa­ral da­hil sa pag­pu­pur­si­ge ni­ya’t kan­yang ko­lek­ti­bo na ma­ka­pag­pa­li­taw ng mga re­kur­so pa­ra sa pag-aa­ral ng mga ba­ta.

Ma­ta­pos ang ilang de­ka­da ng ma­ta­pat na pag­si­sil­bi at wa­lang pag-aa­la­ngang pag­hu­bog sa sa­ri­li bi­lang ko­mu­nis­ta, ihi­ni­rang si­yang ka­li­him ng Ko­mi­te ng Par­ti­do sa Sor­so­gon at di ka­lau­na’y ka­ga­wad ng Ko­mi­teng Ta­ga­pag­pa­ga­nap ng Ko­mi­teng Re­hi­yon.

Bi­lang ka­li­him ng Sor­so­gon, ma­la­ki ang naiam­bag ni Ka Car­lo at ang kan­yang ko­lek­ti­bo sa pag­la­la­tag ng la­kas at pag­ba­ba­lan­se ng re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa buong re­hi­yon at ban­sa. Buong ta­tag na hi­na­rap ng pru­bin­sya at hi­git pang na­ka­pag­pa­la­kas at na­ka­pag­pa­la­wak sa ka­bi­la ng pa­na­na­la­sa ng mag­ka­ka­su­nod na op­lan ng pa­sis­tang es­ta­do.

Apat na be­ses na si­yang na­ku­long at sa la­hat ng pag­ka­ka­ta­ong ito ay na­ka­al­pas si­ya’t na­ka­ba­lik sa pi­ling ng ma­sa’t pu­lang huk­bo sa iba’t ibang pa­ra­an.

Ka­hit na­ka­pi­it ay nag­pa­tu­loy sa pag-oor­ga­ni­sa si Ka Car­lo. Sa kan­yang pag­ga­bay, na­ging ak­ti­bo ang mga na­ka­kar­sel sa pag­bu­buk­lod at pag­ki­la­la ng maaa­ri pa ni­lang maiam­bag sa li­pu­nan.

Isinilang naman si Mi­gu­el “Ka Billy” Hi­mor noong Ma­yo 28, 1996 sa ka­pa­re­hong bar­yo ni Ka Car­lo. Ba­ta pa la­mang si­ya’y ak­ti­bo na sa gru­po ng ka­ba­ta­an. Sa mu­rang edad ay ma­li­naw na ang pa­nga­rap ni Ka Billy na maging Pu­lang man­di­rig­ma. Akti­bo ni­yang gi­nam­pa­nan ang mga ga­wa­ing iti­nak­da sa kan­ya ng Par­ti­do ha­bang nag­hi­hin­tay na du­ma­ting sa ta­mang edad pa­ra ma­tang­gap sa BHB. Nagtrabaho siya sa Maynila habang naghihintay. Ma­ta­pos ang kan­yang ika-18 kaa­ra­wan, kag­yat si­yang umu­wi sa Bi­col pa­ra su­mam­pa sa BHB taong 2014.

Isa si Ka Billy sa mga ka­ba­ta­ang huk­bo na ki­na­ki­ta­an ng po­ten­syal sa ga­wa­ing mi­li­tar. Pi­na­ga­ga­an ni­ya ang pag­ha­rap sa mga sak­ri­pi­syo sa mga pag­pa­pak­we­la. Bu­kod-ta­ngi rin ang di­sip­li­nang ipi­na­ki­ta ni­ya sa pag­ka­pit sa prin­sip­yo ng simpleng pa­mu­mu­hay at tu­luy-tu­loy na pag­pa­pa­ni­ba­gong hu­bog la­lu­na nang mai­pa­kat sa ga­wa­ing is­tap ng pru­bin­sya. Ba­go pa la­mang na­ka­pag-a­sa­wa si Ka Billy noong Mar­so 29, 2016, at pu­no ng pag-a­sa sa pag­bu­buo ng re­bo­lu­syo­nar­yong pa­mil­ya.

[Ang Bayan is the official newspaper of the Communist Party of the Philippines. Ang Bayan is published in Pilipino, Bisaya, Hiligaynon, Waray and English. Download Ang Bayan from the Philippine Revolution Web Central at www.philippinerevolution.info.  Ang Bayan is published fortnightly by the Central Committee of the Communist Party of the Philippines.]

https://www.philippinerevolution.info/ang_bayan/20170807-ka-carxadlo-at-ka-billy-mga-marxadtir-ng-sorxadsoxadgon/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.