Sunday, May 13, 2018

CPP/NPA-Central Negros: NPA-Nagasigahum sang Mataas pa nga Porma sang Pagsilot kay Dr. Binco

NPA-Central Negros propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 11): NPA-Nagasigahum sang Mataas pa nga Porma sang Pagsilot kay Dr. Binco

JB Regalado, Spokesperson
NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)

11 May 2018
Press Release

Mabaskog nga gina-admiter sang LPC-NPA ang pagsunog sang salakyan ni Dr. Von Binco samtang nagadiskarga ini sang abono sa isa ka hasyenda sa Magallon, Negros Occidental sadtong Mayo 10, 2018 alas 8:30 sang aga.

Si Dr. Binco isa sa mga landlord haciendero nga nagapatuman sang mapiguson nga kontraktwalisasyon. Nangin kalakaran na sini ang pagpatuman sang pakyaw nga sistema sa pagtrabaho sa iya mga hasyenda pareho sang karga-tapas nga nagahatag lamang sang P250.00 kada tonelada sa iya mga trabahador sa kampo. Suno sa mga trabahante tuman ka budlay ang pagtapas sa mga katubuhan ni Binco. Nagadugang ini sang inoras sa pagtrabaho bangud sang grabe nga sagbot sa ginapatapas sini nga tubo. Tuman man ka barato ang P250.00 kada tonelada kag indi ini makatrespaser sa kusog kag inadlaw nga ginagahin sang mga kargador-tapasero sa tubo. Masubo pa kay wala gid sang benepisyo kag halos ang kalabanan nagabaton sang sweldo ubos sa minimum sa inadlaw nga pagtrabaho.

Madugay na ini nga reklamo sang mga obreros sa mga hasyenda ni Dr. Von Binco. Kaangot sini nga problema sang mga trabahador, nagpaninguha ang NPA sa pag-istorya kay Dr. Binco sa pagpatunga sa ila, sa tuyo nga ma-akomodar kag mabuligan nga maplastar ang ginademanda sining mga trabahante apang nagpabungol lamang ini kag igo nalang nga magpasalig. Samtang ang mga mamumugon padayon nga naga-antus sa wala kasolbaran nga problema sa iskemang kontraktwalisasyon. Dugang pa ang TRAIN Law kabangdanan sang pagtimbuok sang mga balaklon sa pihak sang wala o’ kulang sang benepisyo, kawad-on sa trabaho kag pangabuhian.

Ang silot nga naagum ni Dr. Binco sa NPA, indi pa katumbas sa iya nahimo nga mga kalapasan sa kinamatarung, pagpamigos kag pagpanghimulos sa kusog sang sahing anakbalhas. Ang manero sang pagpasalig kag wala pagrespeto sa rebolusyonaryong hublag ni Dr. Binco labi nga nagapabug-at sa iya kaso nga gina-atubang sa Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo. Gani antisipahon pa sini ang mas mataas pa nga silot katumbas sa iya mga kalapasan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.