Thursday, March 29, 2018

CPP/CPP-Panay: Itultuloy ti Nakired ken Situtured a Panangiyabante iti Gubat ti Umili!

CPP-Panay propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Mar 28): Itultuloy ti Nakired ken Situtured a Panangiyabante iti Gubat ti Umili!

Mensahe ti Probinsyal a Komand iti Operasyon ti New People’s Army – Kalinga para iti maika-49 anibersaryo ti NPA

NPA-Kalinga (Lejo Cawilan Command)

29 March 2018

Iti daytoy a naindaklan nga aldaw ti maika-49 anibersaryo ti pannakaibangon ti New People’s Army (NPA), itagtag-ay ti amin a Nalabaga a Kumander ken Mannakigubat ti saan-a-maparmek a pakinakem na, kasta met ti natibker a suporta ti intero nga umili kas pigsa na iti panangipaay kadagiti napipigsa a disnog laban iti agturturay a sistema. Laglagipen tayo amin ti daytoy nga aldaw babaen iti panangtaldiap kadagiti nagun-odan ken panangtan-aw kadagiti ad-adu pay a rebbengen a masangoanan tapno iyabante ti gubat ti umili agturong iti Estratehiko a Panagpapatas.

Iti sangoanan ti agmamauyong a pasista nga atake ti rehimen nga US-Duterte laban iti umili ken rebolusyonaryo a tignayan, saam a nangpakapsut daytoy iti dangadang nu di mas nangpatibker ket di kadagiti basaran nu apay a masapul nga ipagna ti panagbalballiw iti daytoy a sistema. Manipud iti gerra kontra-droga, gubat iti Marawi ken panangiyablat na ti Martial Law iti Mindanao aginggana iti panangideklara na ti all-out-awar laban iti rebolusyonaryo a tignayan, nalawagennga imbes a panagdur-as, didigra ket di ti impaay ti daytoy a rehimen laban iti umili. Masapsaplitan la ngaruden iti nakaro a baut ti kinakurapay, ket agbalballlin pay a biktima ti nadumaduma a kinaranggas ti naruay nga umili iti ima ti daytoy a rehimen. Apagsungad pay laeng ti daytoy a tawen ket dagus nga inyablat ti rehimen Duterte ti linteg a TRAIN (Tax Reform Acceleration for Inclusion) a nangipaay ti sigida a panagngato ti presyo dagiti basaran a magatang ken serbisyo. Nayon na pay ditoy ti panangikamkamakam na a maipagna ti panagbalballiw ti konstitusyon wenno Charter Change (CHA-CHA) ken pederalismo tapno agtultuloy ti pasista a panagturay na. kagiddan na daytoy ti pannakaibutaktak dagiti kaso ti kinaruker ken korapsypn a pakairamanan na ken ti pamilya na. isunga tapno makaluban ti kinabulok na ken maipagna dagiti panggep ken interes ti amo na nga imperyalista nga US, nangibulos isuna ti awanan kapada a kinaranggas labn iti umili a Pilipino. Tapno ikalintegan dagiti pammatay ken dadduma pay a langa ti saywar ken tortyur nga iyar-aramid ti aso-aso nga armado na, ilanglangdet da ti CPP-NPA-NDF ken sipapangas na pay nga impablaak a kabaelan na a pakapsuten aginggana a parmeken ti rebolusyonaryo a tignayan. Agtagtagainep isuna iti panangipagarup na a marebbek ti armado a rebolusyon babaen laeng iti militarista a pamuspusan.

Nadanon ti NPA ti 49 tawen ti pannakidangdang gapu iti laklak-amen na a suporta ken panagraem ti umili. manipud pay laeng kadagiti umun-una a tawen manipud naibangon daytoy aginggana iti agdama, awan ti asinnoman a rehimen ti nakabael a nangpatumba iti NPA. Nakaramut ti daytoy a reyalidad iti makagapu a naiyanak ti NPA manipud iti nauneg a kalikagum ti kaaduam nga umili a Pilipino para iti pudno a panagbalballiw babaen iti panangrippuog iti pundasyon ti reaksyunaryo nga estado, nga isu ti naindasigan a panagturay dagiti appo’t daga, burgesya kumprador ken ti ramay sa a dagiti burukrata kapitalista. Isunga nagkamali ni Duterte nu ti pagarup na a ti salawasaw a panagbassawang na ken ti panag-aramat na iti intero a pigsa ti reaksyunaryo a rehimen ti makarebbek kadagiti impundar ti rebolusyonaryo a tignayan. Gapu ta nainkalintegan ti rebolusyonaryo a gubat, awan ti dadduma a turingen na nu di ti dumur-as ken saan mapaatras.

Ti agtitimpuyog a pigsa ti umili ken ti armado na nga NPA ti mangisigurado nga umabante ti rebolusyonaryo a gubat. Nu pay kastoy, adu pay ti kinakasapulan nga aramiden tapno maragpat ti pannakapatas. Ipinget tayo ti panangipatungpal ti tallo a rebbengen ti Hukbo tapno magun-od dagiti rekisito iti panangdanon ditoy.

 Armado a pannakidangadang. Kasapulan ti panangpaadu ken mentinasyon kadagiti pwersa ken panangpadur-as kadagiti kadre ken kumander ti NPA tapno maidirehe ti nadumaduma a rebbengen ken makapagpalawa pay iti ad-adu a lugar. Masapul ti sustenido a panangibangon ken panangpadur-as kadagiti yunit milisyang bayan (YMB) tapno malabanan ti sibilyanisasyon iti intar da ken maipangato ti kalidad da kas pormasyon ti NPA. Agisayangkat kadagiti ad-adu ken mas naaw-aweng a taktikal nga opensiba basar iti kabaelan ken kongkreto a kasasaad. Pairtengen ti panangburak iti pigsa ti kabusor babaen iti pananglaban iti rekrutment ti kabusor iti intar dagiti kabataan, pulitikal a disintegrasyon kadagiti kadawyan a kameng ti AFP-PNP-CAFGU-CPLA, panangdalus kadagiti elemento ken aset a sibilyan nga agpapausar kasukat ti kuarta, ken panangbira kadagiti ahente-paniktik ti kabusor.

 Pangbukel ti base a masa. Tuloy-tuloy tayo nga ibangon, patignayen ken padur-asen dagiti organisasyon masa para iti panangsango ti nadumaduma a trabaho ken maipangato ti suporta da para iti gubat. Napinget tayo nga isayangkat dagiti anti-pasista a kampanya ken paangburak iti atmospera ti buteng ken amak para iti mas pay nadur-as a rebolusyonaryo a trabaho. Paregtaen tayo ti propaganda-ahitasyon iti intar ti umili lalallo iti intar ti kabataan para iti ad-adu a pasampa ti NPA. Agpakalaing tayo iti nadumaduma a tipo ti trabaho ken pamuspusan iti panagtignay para iti mas nadur-as a konsolidayon-ekspansyon a trabaho.

Agraryo a rebolusyon. Agpakalaing tayo iti panangisayangkat kadagiti kampanyang masa ken kampanyang agraryo tapno masungbatan dagiti pangkasapulan ti umili ken ti gubat. Papigsaen ken padur-asen dagiti nainsigudan a tinnulong tapno maiturong dagitoy kas rebolusyonaryo a kolektibo para iti panangtugon kadagiti pang-ekonomya a pangkasapulan ken pananggun-od kadagiti minimum ken maksimum a programa ti AgReb. Ipangato ti produksyon ti makan ken ipagna dagiti kampanya para iti panangdeoensa ti daga, biag ken rekurso.

Tulbek nga usapin a pangpatignay kadagiti nailian a minorya ti usapin kasilpo iti panang-agaw ti daga. Isunga rumbeng a labanan dagiti iskema ti reaksyunaryo a rehimen a mangsaklaw ken mang-agaw kadagiti ansestral a daga babaen kadagiti program a kas iti National Greening Program (NGP) ken National Resource and Environment Management Program (NREMP) ti DENR, dagiti proyekto a renewable energy a kas dagiti madama a maitaktakder a dam ken geothermal projects iti naduduma a paset ti probinsya. istorikal ti nainget a panangsalaknib dagiti umili ti Kalinga iti kadagaan ken kinabaknang na, a naikur-it iti pakasaritaan ti intero a Kordilyera aglalo iti tiempo ti dangadang ti Chico Dam. Isunga, msapul a saan nga ibbatan ti maingel a tradisyon dagiti umili ti Kalinga babaen iti panangipagna ti armado a rebolusyon kas kangrunaan a wagas iti panangsalaknib iti biag, dayaw ken kinabaknang. Labanan ti IP-centric approach ti reaksyunaryo a gobyerno babaen iti rekrutment ti militar ken oanagrekrut kadagiti paramilitar a CAFGU ken CPLA tapno ulawen ti umili ken paglalabanen ti tribu. Padayawan tayo dagiti Nalabaga a Kumander ken Mannakigubat iti awan manangimbubukod a sakripisyo, saan matawaran ken pagwadan a tured ken tibker a sumango iti rigat, panangidaton ti pigsa, sirib ken uray pay biag para iti panagserbi iti umili ken rebolusyon. Ti nadayaw a pakaugodan ti rebolusyonaryo a pakaistoryaan da ti nangted maris ken natan-ok a kontribusyon iti maiwaywayat a gubat ti umili. Saludoan tayo dagiti nasurok a 200 a banwar a Hukbo ken masa iti Kalinga kasta met ti amin a martir ti rebolusyon iti intero a pagilian. Nairut nga iggeman dagiti armas ken suroten tayo ti tugot da agturong iti naraniag a masakbayan.

Paayen ti Oplan Kapayapaan ken todo-gerra ti pasista a rehimen nga US-Duterte!
BOTAD! Sapasap a lumaban, irupir ti karbengan, ilaban ti kalintegan!
Agbiag ti New People’s Army!
Agbiag ti gubat ti umili aginggana iti balligi!

https://www.philippinerevolution.info/statements/20180329-itultuloy-ti-nakired-ken-situtured-a-panangiyabante-iti-gubat-ti-umili

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.