Saturday, July 8, 2017

CPP/Ang Bayan: Ma­ri­ing la­ba­nan ang mga kontra-na­syu­nal at kontra-ma­ma­ma­yang pa­ta­ka­ran ng re­hi­meng Du­ter­te

Ang Bayan Editorial posted to the Communist Party of the Philippines Website (Jul 7): Ma­ri­ing la­ba­nan ang mga kontra-na­syu­nal at kontra-ma­ma­ma­yang pa­ta­ka­ran ng re­hi­meng Du­ter­teAng Bayan, Editorial
Communist Party of the Philippines

7 July 2017

Sa­sa­lu­bu­ngin ng ma­la­la­kas na pro­tes­tang ba­yan at ma­la­la­king pag­ki­los ng mga mang­ga­ga­wa, mag­sa­sa­ka, ma­ra­li­tang lun­sod, ka­tu­tu­bo, ma­ma­ma­yang Mo­ro at iba pang de­mok­ra­ti­kong uri ang pangalawang SONA (sta­te of the na­ti­on address o ta­lum­pa­ti sa ka­la­ga­yan ng ban­sa) ni Pres. Rodrigo Du­ter­te ng GRP sa Hul­yo 24.

Ku­mu­ku­lo ang na­ti­pong ga­lit ng ma­la­wak na sam­ba­ya­nan sa isang ma­pag­kun­wa­ring re­hi­men na tu­ma­li­kod sa kan­yang mga pa­nga­ko at ma­li­naw na tumutungo sa pa­gi­ging kontra-ma­ma­ma­yan, lan­tay pa­sis­ta, at sunud-sunuran sa US. Hin­di gu­mi­gin­ha­wang pa­mu­mu­hay at lu­ma­la­lang pa­nu­nu­pil: ito ang tu­nay na ka­la­ga­yan ng ban­sa.

Kai­la­ngang big­yang di­rek­syon ng mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ang ga­lit ng ma­ma­ma­yan pa­ra sa pag­gi­it ng in­te­res ng ba­yan at pag­si­ngil sa re­hi­meng Du­ter­te. Big­ki­sin si­la sa isang ma­la­pad na al­yan­sa ng mga mang­ga­ga­wa, mag­sa­sa­ka, mga ka­tu­tu­bo, ma­ma­ma­yang Mo­ro at sa iba pang sek­tor ng li­pu­nan tu­lad ng mga per­so­na­he at taong-sim­ba­han, mga na­sa aka­dem­ya, mas­mid­ya, iba pang pro­pe­syu­nal at mga ne­go­sya­nteng ma­ka­ba­yan.

Ipag­la­ban ang mga ba­ta­yang ka­ga­li­ngan at ka­ra­pa­tan ng ma­sang anak­pa­wis. Da­pat la­mang na igi­it ng mga mang­ga­­ga­wa ang pag­wa­wa­kas sa kontraktwa­li­sa­syo­n, pag­ka­ka­ro­on ng ma­ti­no at ti­yak na tra­ba­ho, pag­ta­as ng sa­hod, ka­lig­ta­san sa lu­gar ng pag­ga­wa, at pag­ti­gil sa pa­ta­ka­ran ng pag-eksport ng pag­ga­wa. Da­pat ding itu­lak ng mga mag­sa­sa­ka ang ka­hi­ngi­an sa lu­pang sa­ka­han at ng ma­ra­li­tang lun­sod sa di­sen­teng tra­ba­ho’t pa­ba­hay. Da­pat ding igi­it ng mga ka­tu­tu­bo ang ka­ti­ya­kan sa ka­ni­lang lu­pang ni­nu­no at ka­ra­pa­tan sa sa­ri­ling pag­pa­pa­sya la­ban sa mga pro­yek­tong ine­eng­gan­yo ni Du­ter­te na ma­ra­mi­hang mag­ta­ta­boy sa ka­ni­la mu­la sa lu­pa. Igi­it ang pag­ki­la­la at pag­ga­lang sa ka­ra­pa­tan sa sa­ri­ling-pag­pa­pa­sya ng ma­ma­ma­yang Mo­ro.

Sa ila­lim ng kan­yang ma­kada­yu­hang neo­li­be­ral na 10-pun­tong prog­ra­mang so­syo­-e­ko­no­mi­ko, la­long lu­ma­la­la ang do­mi­na­syon ng im­per­ya­lis­mong US at lo­kal na nag­ha­ha­ring ma­la­la­king kumprador, asen­de­ro at bu­ruk­ra­tang ka­pi­ta­lis­ta sa li­pu­nang Pi­li­pi­no.

Anu­mang na­ta­ma­sang pa­ki­na­bang ng ma­ma­ma­yan ni­tong na­ka­ra­ang taon ay bunga pangunahin ng ka­ni­lang mga pa­ki­ki­ba­ka at su­por­ta ng mga prog­re­si­bo sa loob at la­bas ng gub­yer­nong Du­ter­te. Ang mga kontraktwal na mang­ga­ga­wa ay na­ging re­gu­lar da­hil sa kanilang mga wel­ga o sa­ma-sa­mang pag­ki­los at pa­ki­ki­ba­ka ng un­yon sa col­lective bar­gai­ning. Nag­ka­ro­on ng ba­hay ang mga ma­ra­li­tang lun­sod sa sa­ma-sa­mang oku­pa­syon sa na­ka­ti­wang­wang at na­bu­bu­lok nang pa­ba­hay sa Bulacan. Ma­ging ang ilang ba­ha­gi ng mga as­yen­da at plan­ta­syong na­pa­ki­na­ba­ngan ng mga mag­sa­sa­ka ay na­pa­sok ni­la sa pa­ma­ma­gi­tan ng ngi­pin-sa-ngi­ping la­ban ka­hit ang mga ito ay iti­nak­da na ng ba­tas pa­ra sa ka­ni­la.

Kun­de­na­hin ang pa­ma­ma­ha­lang ka­may-na-ba­kal at ipag­tang­gol ang ka­ra­pa­tan ng ma­ma­ma­yan la­ban sa pa­nu­nu­pil. Da­pat isi­gaw ang pag­ti­gil sa to­do-ge­ra ng Oplan Ka­pa­ya­pa­an na nag­wa­wa­si­was ng pa­sis­tang ka­ra­ha­san la­ban sa re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san at ma­ma­ma­yan sa ka­na­yu­nan. Igi­it ang pag-aa­lis ng ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, pagtigil sa pam­bo­bom­ba sa Ma­ra­wi at ma­ba­ngis na pag­sug­po sa pa­ki­ki­ba­kang Mo­ro pa­ra sa sa­ri­ling-pag­pa­pa­sya. Si­ngi­lin ang gub­yer­no ng hus­ti­sya pa­ra sa mga bik­ti­ma ng ka­ra­ha­san ng AFP at PNP at dan­yos sa na­pin­sa­lang ma­ma­ma­yan at ka­ni­lang mga ari-a­ri­an du­lot ng pam­bo­bom­ba at pan­da­ra­has ng AFP sa Ma­ra­wi at iba pang ba­ha­gi ng Min­da­nao.

Da­pat kun­de­na­hin ang lan­sa­kang pag­la­bag sa mga ka­ra­pa­tang-tao at si­bil at pag­si­ra ng GRP sa usa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an sa NDFP. Ilan­tad at la­ba­nan ang ma­du­gong ge­ra kontra-dro­ga. Hi­git sa la­hat, la­ba­nan ang nag­ba­bad­yang ban­ta ng pag­ha­ha­ring mi­li­tar sa buong Pi­li­pi­nas. Nag­bi­gay ng pu­wang ang re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san upang pa­tu­na­yan ni Du­ter­te ang ma­bu­ting in­ten­syon sa isang di-por­mal na al­yan­sa pa­ra sa ka­pa­ya­pa­an at kaun­la­ran ng ba­yan, ba­tay sa ha­los tat­long de­ka­dang pa­ki­ki­pag­kai­bi­gan ni­ya sa re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san sa Min­da­nao noong al­kal­de pa si­ya ng Davao City.

Ser­yo­so ang re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san na na­ki­ki­pag-u­sa­pang pang­­­­ka­pa­ya­pa­an. Nag­pa­ki­ta ito ng ka­bu­ti­hang-lo­ob nang pinalawig hang­gang anim na bu­wan ang pan­sa­man­ta­lang uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan (Agos­to 2016–Peb­re­ro 2017), ang pi­na­ka­ma­ta­gal sa ka­say­sa­yan ng re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san. Su­ba­lit pi­na­tu­tu­na­yan ng apat na round ng usa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an na in­te­re­sa­do la­mang ang GRP sa pag­su­ko ng BHB sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­pi­lit ng ka­sun­du­ang bi­la­te­ral cea­sefi­re at hin­di sa pag­lu­tas sa ugat at mga da­hi­lan ng ge­ra si­bil sa Pi­li­pi­nas.

Ang pag­pa­pai­la­lim ng buong Min­da­nao sa batas militar at ang nau­na pang dek­la­ra­syon ng to­do-ge­ra la­ban sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ka­sa­bay ng pag­pa­pa­ga­nit sa usa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an ay ma­li­wa­nag na in­di­ka­syon ng pa­gi­ging su­nud-su­nu­ran ng gub­yer­nong Du­ter­te sa im­per­ya­lis­mong US. Gi­na­ga­mit ng AFP ang ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao upang la­long ma­kab­we­lo ang ma­ba­ngis na to­do-ge­ra” at “pag­pa­tag ng bun­dok” ni Du­ter­te la­ban sa re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa Min­da­nao at pa­la­wa­kin ito sa Vi­sa­yas at Luzon. Tu­nay na tar­get ng ba­tas mi­li­tar na ito ang lu­ma­la­kas na re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka at ang mu­ling su­mik­lab na ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­kang Mo­ro pa­ra sa sa­ri­ling pag­pa­pa­sya.

Hi­bang ang ma­du­gong kam­pan­yang kontra-dro­ga ni Du­ter­te. Tu­ma­tar­get ito sa ka­ra­ni­wang gumagamit at nagtutulak ng droga ha­bang lib­re ang ma­la­la­king drug­lord at utak ng mga sin­di­ka­tong kri­mi­nal na na­sa AFP-PNP at bu­ruk­ra­sya. Tam­pok din ang pag­ga­mit ng te­ro­ris­mo ng es­ta­do la­ban sa li­gal na de­mok­ra­ti­kong ki­lu­san at mga re­bo­lu­syo­nar­yo at ibang mga li­gal na opo­si­syo­n.

Ka­sa­bay ng ma­la­wa­kang ha­yag na pag­ki­los la­ban sa tu­mi­tin­ding pa­nu­nu­pil, da­pat paig­ti­ngin ang ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka upang ipag­tang­gol ang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa at ma­ma­ma­yan la­ban sa ba­tas mi­li­tar at pa­sis­mo. Da­pat mag­sa­ga­wa ng mga tak­ti­kal na open­si­ba ang BHB sa buong ban­sa at hi­git na pa­la­ka­sin ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan sa iba’t ibang ba­ha­gi ng ka­pu­lu­an.

Si­ngi­lin si Du­ter­te sa kan­yang mga bu­la­das ng nag­sa­sa­ri­ling pa­ta­ka­rang pan­la­bas. Igi­it ang kag­yat na pag­ba­ba­su­ra sa Enhanced Defense Cooperation Agreement at iba pang di-pantay na kasunduang militar. Ang mga an­ti-US na pam­bo­bo­la ni Du­ter­te ay na­ka­tu­on la­mang sa pag­pa­pa­la­wak ng ma­pag­ku­ku­nan ng utang at ar­mas sa Chi­na at Rus­sia at hin­di sa pag­lan­sag sa do­mi­na­syon ng US sa ban­sa. Wala ni isa sa mga di-pan­tay ng tra­ta­do sa US ang pi­na­wi ni Du­ter­te. Na­na­na­ti­li sa lu­pa ng Pi­li­pi­nas ang tro­pang mi­li­tar nito. Tuluy-tuloy ni­lang itinata­yo ang di-ku­ku­la­ngin sa anim na pa­si­li­dad-mi­li­tar sa loob ng mga kam­po ng AFP, inilu­lun­sad ang 257 pag­sa­sa­nay mi­li­tar at nagpapa­la­yag ng mga bar­ko de ge­ra ng US sa ka­ra­ga­tan ng Pi­li­pi­nas sa pa­tu­loy na pag­mi­li­ta­ri­sa sa South Chi­na Sea.

Pi­na­hin­tu­lu­tan ni Du­ter­te ang pag­li­pad ng mga spy dro­ne at P3-Ori­on spy aircraft ng US pa­ra sa elektro­ni­kong sar­bey­lans, pag-i­pon ng mga im­por­ma­syong pa­nik­tik, at pag­su­por­ta sa ope­ra­syong kom­bat ng AFP, la­lu­na sa Ma­ra­wi. Na­ka­bus­lo nga­yon ang kan­yang ge­rang “kontra-te­ro­ris­mo” sa pan­da­ig­di­gang ge­ra la­ban sa te­ro­ris­mo ng US. Sa ga­yon, la­long bu­mub­we­lo ang pa­ki­kia­lam ng US sa mga pan­lo­ob na usa­pin sa ban­sa. Na­gi­ging ka­sa­pa­kat si­ya ng say-ops ng US sa pag­pay­pay ng Isla­mop­ho­bia, ge­rang re­li­hi­yon at mul­to ng ISIS sa Pi­li­pi­nas. Nai­tu­tu­lak at nai­hu­hul­ma ng US sa kan­yang gus­to ang pag­ka­hi­lig ni Du­ter­te sa pag­ha­ha­ring ka­may-na-ba­kal.

Hi­git na pi­na­lu­lub­ha ni Du­ter­te ang pan­li­pu­nang kri­sis ng ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na sis­te­ma ng Pi­li­pi­nas. Sa ma­lao’t ma­da­li ay si­sik­lab ang kri­sis pam­pu­li­ti­ka. Sa git­na ng nag­pa­pa­tu­loy na pag­lub­ha ng kri­sis sa li­pu­nan at eko­nom­ya ng Pi­li­pi­nas at ng ma­ta­gal nang dep­re­syon ng pandaigdigang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta, wa­lang ibang ma­su­su­li­ngan ang ma­ma­ma­yan kun­di ang ma­ki­ba­ka at isu­long ang ka­ni­lang pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong ad­hi­ka­in at ang mag­lun­sad ng pa­pa­la­kas na mga pa­ki­ki­ba­kang ma­sa.

https://www.philippinerevolution.info/statements/20170707-maxadrixading-laxadbaxadnan-ang-mga-kontra-naxadsyuxadnal-at-kontra-maxadmaxadmaxadyang-pax

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.