Sunday, March 4, 2018

CPP/NPA-Central Mindanao: Kampanya sang AFP sa Isla sa Pagpasurender sa NPA Nabihangan!

NPA-Central Negros propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines Website (Mar 2): Kampanya sang AFP sa Isla sa Pagpasurender sa NPA Nabihangan!

JB Regalado, Spokesperson
NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)

2 March 2018
Press Release

Sa pihak sang daw buka nga plaka kag pasulit-sulit nga psywar, pagpanginto kag patalang nga kampanya sang AFP kag sang pasistang US-Digong Duterte nga pagpasurender sa CPP-NPA sa isla, duha ka serye sang madinalag-on nga mga aksyon militar ang ginsabat sang NPA sa Central Negros.

Pebrero 22, 2018 ang madinalag-on nga pagsunog sa trucking sa tubo ni Lito Alvillar sa sityo Tabalogo, Brgy. Budlasan Canlaon City, Negros Oriental. Pebrero 26 ang pagsunog man sa traktora ni Jorge Vargas sa Taborda, La Castellana Negros Occidental.

Si Lito Alvillar kag Jorge Vargas pareho lang nga wala nagatamod sang mga reklamo sang ila mga obreros sa pihak sang grabe nga kapiot sa pagpangabuhi diin halos balhas kag dugo na ang mag-agay sa ila mga lawas, nagbaligya sang ila kusog lamang mapakaon, ma-edukar kag mabuhi ang ila mga kabataan. Sa ila nga pagpanikasog, padayon pa sila nga ginahimuslan kag ginapigos sang ila mga agalon kaangay ni Jorge Vargas kag Lito Alvillar. Biktima ang mga mamumugon sang indi makatarunganon nga pagtrabaho, manubo nga sweldo kag kulang sang benepisyo. Sa pihak sang ila mga reklamo wala man ginapamatian sang ila mga amo. Ang kinamatarung nila nga magtukod sang unyon halos ginasupreher sila sang mga ini unta maisa nila ang ila kusog batok sa padayon nga pagpigos kag paghimulos sa ila hanay. Halos wala man sila sang seguridad sa ila pagtrabaho tungod sang kakulang sang mga benepisyo kaangay sang SSS, Philhealth kag iban pa. Bisan ang US-Duterte nga rehimen segi lang sang pasalig kag padayon nga nagatikal nga dulaon na ang “Kontraktwalisasyon” nga tubtob subong wala man sang katumanan.

Wala man ini nagarespeto sa rebolusyonaryong kahublagan ilabe na sa CPP/NPA sa pihak sang pagpanikasog sang NPA nga makig-istorya sa ila para ayuson ang nagatinambak na nga mga reklamo sang masa batok sa ila.

Wala na sang masaligan pa ang sahing anakbalhas kundi sa ila kaugalingon nga kusog kag sa NPA lamang, diin mahatag ang naparteniser sa ila nga mga benepisyo, hustisya kag seguridad sa pagtrabaho. Nagapati man sila nga mapukan kag mabag-o lamang ang Mala-kolonyal kag Malapyudal nga sosyedad Pilipino paagi sa pag-isa sang ila hanay upod sa sahing mangunguma agud ipundar ang sandigan nga alyansa dira sa Bag-ong Hangaway sang Banwa.

Tuyo sini, determinadong pamunuan kag isulong ang tunay nga banas sang inaway banwa kag armadong paghimakas dira sa balayon sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa padulong sa Sosyalismo. Paagi man sini, dira mapaluntad ang tunay, makatarunganon kag malawigon nga kalinong sa pungsod.

Liwat ginamanduan ang mga yunit sang NPA idalum sa LPC nga dugang pa nga kakahas agud pasingkion ang inaway banwa sa pag-angat sang armadong rebolusyon sa mataas pa nga lebel. Ilunsar ang malapnagon nga taktikal nga opensiba kag himuon nga lulubngan ang mga kaumahan sang pasistang AFP, PNP kag mga masupog nga ahente sang pasistang diktador US-Duterte.

https://www.philippinerevolution.info/statements/20180302-kampanya-sang-afp-sa-isla-sa-pagpasurender-sa-npa-nabihangan

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.