Wednesday, May 30, 2018

CPP/NPA-Eastern Panay: Paslawon sang BHB kag Rebolusyunaryong Pwersa sang Eastern Front ang Kontra-insurhensyang Pagpang-atake sang AFP

NPA-Eastern Panay propaganda statement posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (May 28): Paslawon sang BHB kag Rebolusyunaryong Pwersa sang Eastern Front ang Kontra-insurhensyang Pagpang-atake sang AFP

Rojo Silangan, Spokesperson
NPA-Eastern Panay (Nonito Aguirre, Sr. Command)

28 May 2018

Paslawon kag pirdihon sang Bagong Hukbong Bayan kag rebolusyunaryong pwersa sang Eastern Front sang Panay ang sunod-sunod kag dalagkoan nga operasyong militar kag kampanyang pagpamintas sa pumuluyo idalum sang Oplan Kapayapaan sang teroristang rehimeng US-Duterte.

Sa sulod sang lima pa lang ka bulan, duha ka dalagko kag sustenidong operasyong militar ang ginlunsar sang mersenaryong tropa sang AFP sa mga kaumhan sa mga banwa sang Dumarao, Cuartero, Maayon kag Lemery. Nagatinguha ang ini nga mga operasyon nga “tapuson” ang yunit sang NPA sa Eastern Front sang Panay nga sang nagligad nga Nobyembre nakaagum sang depensiba.

Ang unang hugnat ginlunsar sang Pebrero 11 tubtob 25 sa komposit nga mga kompanya sang 61st IB kag 31st DRC. Ini nga dalagko nga operation militar gintigayon para sa pagbisita sang teroristang presidente Duterte sa napatay nga OFW nga si Joanna Daniela Demafiles sa Sara, Iloilo. Naggamit ini sang 150 tubtob 200 ka tropa sang kaaway nga nagsakop sang mga banwa sang Dumarao, Cuartero, Maayon sa Capiz kag sa Sara kag Lemery sa Northern Iloilo.

Ang ikaduhang hugnat ginlunsar sadtong Marso 29 tubtob Abril 23 sa isa ka test mission sang ginpatihan nga bag-ong graduate nga batalyon nga 94th IB kag composite sang 61st IB sang AFP, Special Action Force kag Mobile Groups sa PNP. Naggamit man sang indi magnubo sa 200 ka tropa sang kaaway ang gindeploy sa mga banwa sang Dumarao, Cuartero, Maayon kag Lemery.

Matapos ang test mission, padayon ang 61st IB sa pag-operasyon sa mga kaumhan sang Cuartero kag Dumarao sa maskara sang “election visibility” sa mga ginapatihan nga election hotspots kag sa mga baryo nga ginapatihan nga impluwensyado sang rebolusyonaryong hublag.

Nag-entra man ang 61st IB sa barangay election paagi sa pagpanatag sang mga leaflets kag nagakampanya nga indi pagbotohon ang mga kandidato nga nagasuporta sa NPA. Sandig sa binutig ni LTC Sisenando A. Magbalot Jr sang 61st IB, indi mapanginwala ang ginpanagtag kag nagalapta nga mga leaflets sa mga interyor nga kabaryohanan sang Dumarao kag Cuartero.

Napaslawan ang tropang AFP sa ini nga mga desperadong operasyong militar nga nagatinguha nga ipaatubang ang unit sang BHB sa isa ka estratehikong engkwentro paagi sa pagdeploy sa madamu nga mersenaryong tropa kag paggamit sang mga drones kag hitech nga kagamitan militar kag para mabutang sa peligro ang BHB kag rebolusyonaryong pwersa.

Sa tunga sang sini nga mga dalagko kag sustenido nga mga pagpangatake, napaslawan ang AFP bangud kay ginaangkon sang BHB ang malapad kag mabaskog nga suportang masa para taguon ang ila nga Hangaway, kag sa paghatag impormasyon sa pagtultol sa mga lokasyon sang kaaway kag iban pa nga bulnerabilidad sang nahamulag nga mersenaryong tropa.

Bangud sa desperasyon, ginasustenir sang kaaway ang Peace and Development Teams (PDTs) sa mga interyor nga kabaryohan sang Capiz sa Eastern Front sa pagtinguha nga mapahuyang ang suporta sang masa. Ini nga mga kabaryohanan, sa pila na ka dekada, nag-agum sang mga kadalag-an sang minimum kag maksimum nga reporma sa lupa kag padayon nga nag-angkon sang iban pa nga mga kadalag-an sa agraryong rebolusyon nga ginlunsar sang NPA.

Desperadong nagatinguha man ang kaaway nga pahuyangon ang suporta sang mga masa sa rebolusyon paagi sa pagpangsaywar sa mga kaparyentihan sang mga NPA, ginapatihan nila nga mga supporter sang NPA, mga lider sang progresibong organisasyon, pilit nga pagpapirma sang mga pumuluyo para ipagwa nga mga “NPA surrenderees,” kag malawigan nga pagpondo sa mga brgy health center, brgy hall, simbahan kag mga gym sang kabaryohanan.

Apang nagatindog ang pumuluyo para ipakigbato ang ila nga tawhanon nga kinamatarung kag nagademanda sang pagpahalin sang tropang militar sa ila mga kabaryohanan. Indi nila luyag nga matabo liwat ang ginhimo nga wala kaluoy nga pagpatay sang mga inosente nga mangunguma nga sanday Ian kag Rolando Borres sang amo man nga mga tropa sang tinalikdan nga tuig. Sa pagpabutyag sang mga pumuluyo sa publiko sang ini nga mga paglapas, dali-dali nga nagmontar ang 61st IB sang isa ka pakuno-kuno nga CIVAC ukon medical mission sa Brgy Putian, Cuartero sang Mayo 25 para ipagwa nga lehitimo ang ila nga presensya sa amo nga baryo kag katambi pa nga mga baryo.

Handa ang unit sang BHB kag mga rebolusyonaryong pwersa sa Eastern Front sang Panay nga paslawon kag perdihon ang magaabot pa nga mga operasyong militar nga ilunsar sang mga tropa sang teroristang presidente Duterte paagi sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba.
Mapaslawan ang rehimeng US-Duterte sa iya nga kontra-insurhensyang Oplan Kapayapaan bangud sa pagkamaduguon, terorismo kag kontra-pumuluyo sini. Ang pangunahon nga kahuyangan sang ini nga Oplan amo ang korapsyon sa pinakapusod mismo sang AFP ni Duterte nga ginaagawan sang mga dalagko nga heneral sang AFP k kag burukrasyang militar sang commander-in-chief.

Ang pangpulitika kag pang-ekonomiya nga krisis sa pungsod subong nga labi nga nga ginpalala ni Duterte, ang padayon nga Martial Law sa Mindanao kag ang mga operasyon militar sa kaumhan sa bilog nga pungsod, magpalala pa sa kahimtangan sa palangabuhian sang pumuluyo nga mas labi pa kabudlay kaysa nagliligad nga mga dekada. Labi pa nga magahatag ini sang kahigayunan sa Bagong Hukbong Bayan kag bilog nga rebolusyonaryong pwersa nga lab-oton pa ang mga pumuluyo nga handa nga bag-ohon ang katilingban paagi sa pag-upod sa armadong rebolusyon.

https://www.philippinerevolution.info/statements/20180528-paslawon-sang-bhb-kag-rebolusyunaryong-pwersa-sang-eastern-front-ang-kontra-insurhensyang-p

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.